< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві

Логіка побудови концепції організації внутрішнього аудиту передбачає розгляд організації внутрішнього аудиту в двох аспектах: як елемента управління аудиторською діяльністю всередині корпорації (у широкому сенсі слова) (рис. 6.2) і як організацію процесу внутрішнього аудиту (у вузькому сенсі слова) (рис. 6.3).

Принципова схема організації суб

Рис. 6.2. Принципова схема організації суб'єктів (служби) внутрішнього аудиту в корпораціях

До особливостей цільової спрямованості організації внутрішнього аудиту можна віднести такі:

  • – забезпечення ефективного управління корпорацією;
  • – захист законних інтересів корпорації і її власників;
  • – попередження, виявлення і усунення поточних проблем корпорації.

Принципова схема організації процесу внутрішнього аудиту

Рис. 6.3. Принципова схема організації процесу внутрішнього аудиту

Першим об'єктом організації ВА виступає організація суб'єктів (служби) внутрішнього аудиту. Під службою слід розуміти організаційно-штатну одиницю, що включає працівника, групу, бюро, або інший елемент організаційної структури управління (структурний підрозділ) і спеціалізується на виконанні комплексу однорідних функцій управління. Залежно від масштабів економічного суб'єкта служба внутрішнього аудиту (СВА) може бути представлена внутрішнім аудитором, відділом внутрішнього аудиту, управлінням внутрішнього аудиту або будь-яким іншим структурним підрозділом, на який покладені обов'язки щодо виконанню функцій внутрішнього аудиту незалежність, яка визначається її статусом у корпорації, характеризується чіткістю прав і обов'язків, а також підзвітністю безпосередньо Наглядовій раді і Аудиторському комітету. Будучи самостійним структурним підрозділом корпорації, СВА повинна займати певне місце в організаційній структурі корпорації, яке підкреслювало б її незалежний характер.

Структура служби внутрішнього аудиту багато в чому залежить від специфіки корпорації, її масштабу і конкретних цілей. Організація, роль і функції СВА визначаються самим господарюючим суб'єктом, а саме – власником корпорації. При цьому необхідно враховувати зміст і специфіку діяльності корпорації, обсяги показників її фінансово-господарської діяльності, систему управління і стану внутрішнього контролю, що склалася.

Наступним кроком у розробці загальної концепції організації внутрішнього аудиту є організація процесу ВА. Організація процесу повинна бути такою, що сприяла б забезпеченню мінімального шляху збору й обробки інформації, а також максимальної ефективності праці внутрішніх аудиторів. Тобто, організація процесу ВА – забезпечення умов виконання контрольної діяльності службою внутрішнього аудиту.

До організації процесу ВА входять такі етапи, як стандартизація та планування діяльності СВА.

Виходячи з головної мети організації внутрішнього аудиту (захист законних інтересів корпорації і її власників), доцільно виділити такі принципи організації внутрішнього аудиту:

  • – організаційна відокремленість СВА;
  • – конкурсний підбір кадрів СВА;
  • – документальне закріплення компетенцій внутрішніх аудиторів;
  • – раціоналізація контрольного процесу.

Відносно видів забезпечення функціонування внутрішнього аудиту можна виділити правове, організаційне, кадрове інформаційне, методичне і технічне забезпечення аудиторської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >