< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції та завдання внутрішнього аудиту

 • 1. Внутрішній аудит є здатним і повинен виконувати різноманітні та масштабні завдання. Головними завданнями внутрішнього аудитора в сучасних умовах є:
  • – оцінювати систему внутрішнього контролю щодо достовірності інформації, дотримання законодавства, збереженості активів, ефективності та результативності окремих функцій і діяльності підрозділів;
  • – проводити аналіз і оцінку ефективності системи управління ризиками та пропонувати методи зниження ризиків;
  • – оцінювати відповідність системи корпоративного управління підприємством принципам корпоративного управління.
 • 2. Основними завданнями служби внутрішнього аудиту є:
  • – оцінка відповідності існуючим правилам та процедурам;
  • – оцінка ефективності елементів системи внутрішнього контролю;
  • – сприяння керівництву підприємства в удосконаленні бізнес- процесів;
  • – допомога менеджменту в реалізації прийнятої стратегії бізнесу;
  • – забезпечення наглядової ради достовірною інформацією і підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності товариства за результатами здійснення внутрішнього аудиту;
  • – оперативне внесення органам управління товариства ефективних рекомендацій щодо усунення недоліків, які виявляються в процесі внутрішнього аудиту та здійснення контролю за їх усуненням;

~ оцінка способів та методів, що застосовуються для визначення, виміру, класифікації фінансової та господарської інформації і складання звітності;

 • – оцінка надійності інформаційних систем та систем контролю, перевірка забезпечення комп'ютерної безпеки;
 • – оцінка достовірності, повноти, об'єктивності системи бухгалтерського обліку та надійності фінансової звітності;
 • – оцінка дотримання товариством вимог законодавства України і оцінка адекватності систем і процедур, створених і застосовуваних для забезпечення відповідності цим вимогам (комплекс-контроль);
 • – оцінка раціональності і ефективності використання ресурсів товариства і застосовуваних методів (способів) забезпеченім збереження майна акціонерного товариства;
 • – оцінка вдосконалення процесу корпоративного управління в товаристві;
 • – методологічне забезпечення служби внутрішнього аудиту дочірніх / асоційованих підприємств товариства;
 • – здійснення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства шляхом проведення об'єктивної та не- упередженої перевірки і оцінки фінансової, операційної та інших систем і процедур товариства;
 • – оцінка економічної ефективності та продуктивності діяльності товариства, включаючи перевірку нефінансових заходів контролю;
 • – аналіз дотримання прийнятої політики, внутрішніх положень та інших внутрішніх вимог;
 • – оцінка ефективності виконання членами виконавчого органу та працівниками товариства покладених на них обов'язків та надання рекомендацій щодо її підвищення
 • – ефективна взаємодія в рамках законодавства України із зовнішніми аудиторами.
 • 3. Служба внутрішнього аудиту відповідно до покладених м неї завдань, виконує наступні фунті її:
  • – встановлення адекватності системи бухгалтерського обліку нормативним вимогам;
  • – перевірка правомірності, обґрунтованості, ефективності господарських операцій, які здійснюються в товаристві; контроль повноти даних, відображених у системі бухгалтерського обліку;
  • – перевірка стану засобів контролю за проведенням бухгалтерських записів;
  • – ретельне вивчення фінансової і оперативної інформації з метою оцінки її достовірності та цілісності;
  • – контроль фактичного обігу коштів та ресурсів і показників, які використовуються для виявлення, виміру та класифікації даних, складання звітності;
  • – підготовка оперативної та звітної інформації в інтересах керівництва та у вигляді, доступному для його розуміння;
  • – перевірка відповідності дій працівників бізнес-процесам та охоплення діяльності процесами контролю з метою визначення, якою мірою виконуються правила та процедури, установлені керівництвом;
  • – систематична та всебічна оцінка адекватності та ефективності системи контролю;
  • – перевірка систем, що впливають на параметри операційної діяльності, а також відповідної звітності з метою визначення, якою мірою діяльність товариства відповідає встановленим правилам і прийнятим планам, процедурам та нормативним актам;
  • – перевірка заходів, які використовуються для забезпечення і захисту активів підприємства, інвентаризації фактичної наявності активів, контроль належної міри їх збереженості;
  • – надання керівникам товариства зведених результатів аналізу та оцінки напрямків діяльності, які було піддано перевірці, а також рекомендацій, консультацій та іншої інформації, необхідної для ефективного виконання керівниками своїх обов'язків;
  • – здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та процедур;
  • – здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується в товаристві та використовується наглядовим та виконавчим органом при прийнятті рішень;
  • – здійснення внутрішнього аудиту шляхом проведення відповідних перевірок відповідно до плану, який щорічно затверджується наглядовою радою товариства;
  • – проведення експертизи укладання господарських договорів на предмет їх відповідності вимогам законодавства;
  • – надання структурним підрозділам підприємства методичної допомоги при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, консультування їх з питань фінансового, податкового, банківського та іншого законодавства; надання сприяння наглядовій раді підприємства в розробці технічних завдань, оцінки пропозицій зовнішніх аудиторських фірм, а також підготовка рекомендацій при виборі зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки;
  • – здійснює оцінку повноти застосування та ефективності методології оцінки ризиків і процедур управління ризиками в товаристві;
  • – проводить перевірку дотримання вимог законодавства України, міжнародних угод, внутрішніх документів товариства, а також виконання вказівок уповноважених і наглядових органів, рішень органів товариства та оцінює системи, створені з метою дотримання цих вимог;
  • – проводить оцінку адекватності заходів, які вживаються підрозділами товариства для забезпечення досягнення поставлених перед ними цілей, в рамках стратегічних цілей товариства;
  • – проводить оцінку з впровадження і дотримання прийнятих принципів корпоративного управління, відповідних етичних стандартів та цінностей у товаристві;
  • – здійснює оцінку ефективності отримання відповідними органами та підрозділами товариства інформації з питань, пов'язаних з ризиками і внутрішнім контролем;
  • – здійснює моніторинг за виконанням товариством рекомендацій зовнішнього аудитора;
  • – здійснює подальший контроль за виконанням рекомендацій служби внутрішнього аудиту, виданих у встановленому порядку;
  • – бере участь у консультуванні при розробці внутрішніх документів товариства, що стосуються корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками;
  • – консультує наглядову раду, виконавчим орган, структурні підрозділи товариства та дочірні / асоційовані підприємства товариства з питань організації систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;
  • – курирує діяльність служби внутрішнього аудиту дочірніх підприємств товариства і бере участь в оцінці її діяльності, у разі відсутності в дочірньому підприємстві товариства наглядової ради і / або комітетів з аудиту;
  • – бере участь в аудиті товариства, що проводиться зовнішнім аудитором;
  • – видає рекомендації, спрямовані на професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби внутрішнього аудиту дочірнього підприємства;
  • – у виняткових випадках, за дорученням наглядової ради здійснює внутрішній аудит в дочірньому підприємстві товариства, за відсутності служби внутрішнього аудиту в ньому;
  • – здійснює інші функції, покладені на службу внутрішнього аудиту, в межах її компетенції.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >