< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнення результатів аудиторської перевірки

Внутрішні аудитори зобов'язані повідомляти про результати аудиторського завдання.

Повідомлення мають містити: опис мети, обсягів та змісту завдання, а також відповідні висновки, рекомендації та плани дій. В остаточному варіанті звіту про результати завдання повинна міститися загальна думка та/або висновки внутрішнього аудитора.

При спрямуванні результатів аудиту зовнішнім сторонам, повідомлення повинне містити інформацію щодо обмеження поширення та використання таких результатів.

Повідомлення повинні бути точними, об'єктивними, ясними, короткими, конструктивними, повними та своєчасними

Зміст заключного звіту внутрішніх аудиторів рекомендується надавати за наступною структурою:

 • 1) Вступна частина, яка описує ціль, обсяг аудиторського завдання, склад аудиторської групи, строки проведення перевірки.
 • 2) Описова частина, в якої наводиться інформація щодо основних спостережень під час проведення аудиторського завдання.
 • 3) Заключна частина яка складається з висновків внутрішніх аудиторів та розроблених рекомендацій щодо усунення недоліків.

Ціль аудиторського завдання. У цьому розділі звіту аудитор зобов'язаний коротко сформулювати мету аудиторського завдання, а також вказати причини та очікувані результати від проведення завдання

Обсяг аудиторського завдання. У цьому розділі звіту перераховується інформація, перевірена в межах аудиторської перевірки, а саме:

 • – напрямки та види діяльності, що стали об'єктом аудиту;
 • – реквізити підприємства або структурного підрозділу, що перевірявся;
 • – перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за ведення господарської діяльності, бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • – тривалість перевірки та границі перевіреного періоду;
 • – вказівка на пов'язані з об'єктом аудиту напрямки або види діяльності, що не були перевірені в рамках завдання;
 • – зміст і масштаби виконаної роботи.

Склад аудиторської групи. Вказується склад групи служби внутрішнього аудиту з означенням прізвищ, ініціалів, посад, обов'язків щодо проведення поточного аудиту.

Строки проведення перевірки. Вказується дата початку та завершення аудиторського завдання.

Спостереження. Описова частина аудиторського звіту є найбільш об'ємним та інформативним блоком, що містить всі результати аудиту. Аудиторські спостереження є результатом зіставлення поточного (дійсного) та ідеального стану речей (того, що мало б бути). Спостереження – це відповідні заяви щодо фактів, виявлених у ході виконання завдання. Всі спостереження, важливі для розуміння висновків аудитора, повинні бути включені в дане повідомлення. Спостереження, що мають неістотне значення, можуть бути передані відповідним сторонам у неофіційній формі.

Висновки. Являють собою оцінки, що їх дає внутрішній аудитор, відносно характеру та масштабів видів та напрямків діяльності, які були об'єктом аудиторського завдання. Висновки можуть містити заяви про те, чи працює певна служба як слід, чи дотримуються встановлені критерії контролю, чи досягнуто відповідних цілей та показників тощо.

Рекомендації та плани заходів. Тези заключного звіту повинні:

 • – оцінювати задовільність роботи систем та процесів об'єкта;
 • – формулювати рекомендації з підвищення ефективності діяльності перевіряємого об'єкту;
 • – містити опис необхідних коригувальних дій, що ґрунтуються на спостереженнях і висновках внутрішнього аудитора. Запропоновані коригувальні дії можуть бути гранично конкретними або носити загальний характер.

Якщо в результаті виконання завдання з'ясовується, що всі процеси, системи, процедури об'єкта функціонують належно, до заключного звіту слід внести позитивну оцінку.

Для привернення уваги вищого керівництва підприємства до найбільш важливих аспектів, виявлених аудитом, а також для спрощення процесу формування звітності службі внутрішнього аудиту рекомендується відокремити:

 • – найбільш суттєві висновки щодо недоліків організації аналізованого об'єкту, його процесів та системи внутрішнього контролю;
 • – рекомендації аудитора з усунення причин і зниження впливів найбільш високих ризиків, властивих даному об'єкту.

Для зручності сприйняття результатів аудиту зацікавленими особами доцільно дотримуватися наступної схеми подання інформації:

 • – опис предмета перевірки;
 • – опис та оцінка ризиків, властивих даному об'єкту перевірки;
 • – опис причин, що обумовлюють наявність ризиків;
 • – опис та оцінка фактично здійснених впливів на ризики;
 • – результати тестування здійснених впливів на ризики;
 • – опис та оцінка наслідків спроб нівелювання ризиків;
 • – рекомендації аудитора з управління ризиками за рахунок побудови та оптимізації системи внутрішнього контролю підприємства або підрозділу.

Висновки та пропозиції, підготовлені внутрішніми аудиторами для включення в письмову форму аудиторського звіту, доцільно обговорити з керівниками об'єкта перевірки до складання остаточної редакції звіту. Такі обговорення гарантують відсутність невірного розуміння та тлумачення ними описаних фактів та матеріалів. До обговорення зазвичай запрошуються керівники, які мають право санкціонувати початок операцій і є добре обізнаними з роботою об'єкта перевірки.

Необхідно відзначити випадок, коли в ході узгодження проекту аудиторського звіту досягти єдиної думки з менеджментом об'єкту аудиту не вдалося. В такому випадку аудиторський звіт має містити викладення думки керівництва з поясненням, чому такі заперечення не були прийняті аудитором.

Керівникові СВА необхідно домагатися, щоб органи управління підприємством за результатами проведеної внутрішнім аудитом перевірки давали чіткі письмові відповіді на зауваження та пропозиції, викладені у звіті, з вказівкою, які з них будуть реалізовані, а які – ні, та з якої причини.

При наступних аудиторських перевірках на том самому об'єкті, внутрішнім аудиторам необхідно давати оцінку та аналіз виконання або виправлення недоліків, виявлених попередніми перевірками.

Порядок підписання аудиторського звіту і доведення даних документів до зацікавлених осіб повинен бути регламентований внутрішніми аудиторськими стандартами, що регулюють організацію функції внутрішнього аудиту на товаристві. Як правило, робочі документи перевірки авторизуються керівником служби внутрішнього аудиту, який ухвалює рішення щодо направлення даних документів всім зацікавленим користувачам.

Остаточна версія аудиторського звіту надається:

 • – замовнику аудиторської перевірки – особі, що ініціювала дану перевірку;
 • – керівнику бізнесу або підрозділу, який перевірявся;
 • – іншим зацікавленим особам на розсуд керівника служби внутрішнього аудиту товариства.

При формуванні постійних аудиторських файлів за результатами перевірки необхідно до аудиторського звіту додавати документи, які будуть описувати розбіжності в поглядах на результати аудиту служби внутрішнього аудиту та керівників об'єкту перевірки та плани коригувальних заходів щодо результатів аудиту.

Звіти, складені службою внутрішнього аудиту за результатами аудиторських завдань які вказують на випадок неправомірних дій (бездіяльності) працівників товариства, повинні подаватися до наглядової ради відразу після їх виявлення.

За результатами проведених перевірок окремих основних напрямків діяльності служби внутрішнього аудиту формуються відповідні звіти, в яких безпосередньо мопсе бути вказано:

 • а) звіт про результати перевірки ходу виконання планів фінансово-господарської діяльності товариства повинен включати:
  • – аналіз кількісних і якісних показників його виконання;
  • – опис виявлених причин у разі незабезпечення його виконання, опис зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, в разі необхідності з персональним зазначенням винних посадових осіб;
  • – рекомендації щодо негайного усунення причин невиконання;
 • б) звіт про результати перевірки дотримання принципів корпоративного управління повинен включати:
  • – аналіз результативності прийнятих рішень органами управління товариства, дотримання законних прав та інтересів його учасників (акціонерів);
  • – опис фактів порушення законодавства у сфері корпоративного управління (дотримання установчих документів, проведення загальних зборів та засідань органів управління товариства, правильність нарахування та своєчасність виплати дивідендів і т. д.);
 • в) звіт про результати перевірки стану бухгалтерського обліку та

фінансової звітності товариства повинен включати:

 • – оцінку дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до концептуальної основи складання звітності;
 • – опис виявлених порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності, їх ризики та вплив на прийняття рішень виконавчими органами;
 • – рекомендації щодо усунення недоліків та рекомендації щодо удосконалення процедур внутрішнього контролю процесів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 • г) звіт про результати перевірки правильності обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів має включати:
  • – оцінку правильності складених та представлених у відповідні органи розрахунків податків та інших обов'язкових платежів;
  • – опис фактів порушення встановленого порядку обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів, відхилень при визначенні бази оподаткування;
  • – рекомендації щодо усунення недоліків та рекомендації щодо удосконалення процедур внутрішнього контролю процесів розрахунку податків та обов'язкових платежів.

ґ) звіт про результати перевірки дотримання товариством законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій повинен включати:

 • – оцінку відповідності здійснених підприємством фінансово-господарських операцій діючому законодавству;
 • – опис виявлених в ході внутрішнього аудиту невідповідностей законодавству здійснених підприємством фінансово-господарських операцій;
 • – рекомендації щодо удосконалення процедур внутрішнього контролю операцій, які мають значний вплив на можливість виникнення в ході діяльності товариства недотримання нормативно-правовим актам.
 • д) звіт про результати перевірки стану активів повинний ґрунтуватися на даних інвентаризації активів і включати:
  • – відомості про рух активів, фактичну наявність та методи їх збереження;
  • – опис виявлених недоліків в системі внутрішнього контролю обліку та збереження активів, опис факторів внутрішнього та зовнішнього впливу на стан активів та можливих ризиків, які з цього виникають;
  • – рекомендації щодо удосконалення існуючої системи внутрішнього контролю активів та розробка рекомендацій щодо налагодження відповідних засобів внутрішнього контролю сучасним умовам.
 • е) звіт про результати перевірки стану внутрішнього контролю повинен включати:
  • – опис системи внутрішнього контролю, її окремих елементів, процедур контролю, що розроблені для об'єкту перевірки та наявних в її функціонуванні недоліків;
  • – дані про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах підприємства, наявних недоліках в роботі конкретних його співробітників;
  • – рекомендації щодо удосконалення існуючих засобів контролю, розробки та налагодження нових більш адекватних в існуючих умовах засобах та процедур внутрішнього контролю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >