< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Навчальна дисципліна "Культурологія" є факультативною і може бути обрана студентами будь-яких спеціальностей і напрямів навчання. Змістовно вона спрямована на систематичне узагальнення окремих теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення інших загальноосвітніх дисциплін.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами розуміння культури як найважливішого підґрунтя людського буття.

Завдання навчальної дисципліни:

  • – висвітлити фундаментальні поняття культурології, а також загальні теорії культури;
  • – деталізувати знання про предмет культурології, специфіку її теоретико-методологічного апарату;
  • – підсумувати основні функції культури;
  • – узагальнити концептуальні підходи до типології культури;
  • – розширити уявлення студентів про антропологічний вимір культури;
  • – поглибити розуміння форм соціокультурної динаміки;
  • – систематизувати уявлення про історико-культурний процес, його наукові теорії та зламні моменти;
  • – подати відомості про початки наукового вивчення культури та основні етапи розвитку культурологічного знання;
  • – надати детальні відомості про основні напрями сучасних досліджень культури.

Структурно навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу. Він складається з двох модулів, пропорційних за обсягом – "Основні проблеми культурології", "Провідні напрями сучасного культурологічного знання". Перший модуль зорієнтований на студентів некультурологічних спеціальностей, містить у систематизованій формі мінімально необхідний об'єм теоретичних відомостей про культуру. У викладі навчального матеріалу акцент зроблено на сучасному розумінні висвітлюваних проблем. У результаті засвоєння цього модуля студент має самостійно аналізувати конкретні культурні явища на теоретичних засадах культурології; обгрунтувати власну думку щодо дискусійних проблем з теорії культури; співвідносити певні персоналії з конкретними культурологічними концепціями, школами, а певні феномени матеріальної та духовної культури – з конкретними історико-культурними періодами чи ідейно-стилістичними напрямками.

Другий модуль більшою мірою зорієнтований на студентів культурологічних спеціальностей, слухачів магістратури, аспірантів, дослідників, викладачів. Він подає розширені відомості з провідних напрямів сучасного дослідження культури ("нова культурна історія", меморіальна культурологія, постмодерністські теорії, гендерні студії, постколоніальні дослідження, теорія гегемонії і теорія меншин, мультикультуралізм, іншологія). Наголос у подачі матеріалу зроблено на всебічному висвітлені розглядуваних проблем на основі маловідомої наукової літератури іноземними мовами, наукових результатів, здобутих авторами в докторських дисертаціях з культурології, філософії, мистецтвознавства. У наслідок вивчення другого модуля має скластись доволі повне уявлення про актуальний стан культурологічного знання у першому десятиріччі XXI ст.

Для поглиблення набутих теоретичних відомостей у навчальному посібнику подано уривки з текстів першоджерел і розгалужений список літератури. У рубрику "Тексти першоджерел" включені фрагменти з видань, які доповнюють і розширюють текст посібника. Друга рубрика містить найзначущі науково-монографічні, навчальні та першоджерельні праці з культурологічної проблематики, видані в Україні та Росії у 2000-і роки. Роботи, вміщені у бібліографічний список, згадуються у навчальному посібнику або доповнюють його зміст.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >