< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суть та значення соціальної відповідальності

Сучасний менеджмент передбачає перехід до соціально орієнтованої концепції управління (Total Responsibility Management, TRM), що полягає у збільшенні уваги до вимог різних "зацікавлених сторін", під впливом яких перебуває комерційна організація,– від питань збереження навколишнього середовища до питань розвитку громадянського суспільства і у регіонах присутності, і в країні, загалом. Це зумовлено тим, що чи не всі сфери бізнес-активності організації більшою або меншою мірою містять соціально значущі компоненти, наприклад:

  • – чи дотримуються норми безпеки й екологічні норми, а також охорона й гігієна праці під час здійснення виробничих процесів;
  • – політика відносин із персоналом, задіяним у виробництві, – рівень оплати праці й "соціального пакета", стратегії в навчанні співробітників, подоланні негативних наслідків реструктуризації, скорочення штату тощо;
  • – політика закупівель і продажів, робота на внутрішньому та зовнішньому ринках, чи забезпечуються якість товарів і їхня безпека для споживача;
  • – які механізми використовуються для вибудовування відносин між компанією та її клієнтами, органами державного та місцевого управління, а також громадськістю;
  • – заходи щодо охорони довкілля тощо.

Досвід провідних розвинених країн, де домінують принципи сталого розвитку (ринкової економіки), свідчить, що в сучасних умовах вирішення питання забезпечення ефективного ведення бізнесу і розвитку державності неможливе без ефективного соціально орієнтованого бізнесу, що спирається на всебічну систему захисту інтересів усіх учасників економічних відносин, гарантовану державою та сприйману суспільством загалом. Процес узгодження цих інтересів потребує:

  • – чіткого визначення "зон відповідальності" кожного з учасників економічних відносин;
  • – узгодженого всіма сторонами механізму надання інформації про свої наміри й можливості;
  • – доведення кожної зі сторін соціального діалогу мотивації своїх позицій, доводів і очікувань до всіх учасників економічних відносин.

Соціальна відповідальність {social responsibility) є тим фундаментом, на якому побудована вся система відносин у суспільстві. У цьому випадку вона є невід'ємним елементом у макросистем! "людина-держава-суспільство".

Таблиця 1.2

Трактування поняття "соціальна відповідальність"

Автор

Визначення

Р. X. Андерсен (R. Н. Andersen)

Соціальна відповідальність – необхідність врахування підприємством індивідуального або колективного впливу від прийнятих підприємством рішень на суспільну систему

С. К. Ділі (S. С. Dilley)

Соціальна відповідальність – це ведення або зупинення діяльності підприємства без очікування безпосередніх прибутків або збитків, спрямована на підвищення рівня добробуту суспільства або певної його частини

Стандарт ISO-26000 "Керівництво з соціальної відповідальності"

Соціальна відповідальність – відповідальність організації за вплив її рішень і діяльності на суспільство і довкілля через прозору і етичну поведінку, яка сприяє сталому розвитку, здоров'ю і добробуту суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству і узгоджується з міжнародними нормами поведінки; інтегрована у діяльність всієї організації і реалізується нею на практиці взаємовідносин

Л. Білецька

Соціальна відповідальність – обов'язок особи оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у разі порушення їх – обов'язок звітувати перед суспільством і нести покарання

Д. А. Ліпінський

Соціальна відповідальність – діалектичний взаємозв'язок між особою і суспільством, який характеризується взаємними правами і обов'язками щодо дотримання і виконання приписів соціальних норм, що тягне за собою схвалення, заохочення, а у випадках безвідповідальної поведінки, яка не відповідає приписам соціальних норм, – обов'язок перетерпіти несприятливі наслідки і їх перетерпіння

О. Поляков

Соціальна відповідальність – зовнішня негативна реакція з боку суспільства на нормопорушуючі дії суб'єкта, що порушують соціальну комунікацію, яка є легітимною соціальною відповіддю на неприпустиму поведінку через реалізацію принципу покарання

О. Ростигаєв

Соціальна відповідальність є виразом всієї багатоманітності соціальних відносин та узагальненим виразом всіх форм відповідальності. Специфіка конкретних видів відповідальності обумовлена природою тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та існують у власній якісній визначеності

І. Семякін

Соціальна відповідальність – обов'язок індивіда виконувати відповідні політичні, юридичні та моральні вимоги, які встановлюються суспільством, державою чи колективом

Р. Хачатурова та Р. Ягутяна

Соціальна відповідальність – дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм, який реалізується у випадках безвідповідальної поведінки, що дисонує приписам цих норм та порушує суспільний порядок, перетерпіння винним позбавлень особистісного чи майнового характеру

Отже, можна визначити соціальну відповідальність як діалектичний взаємозв'язок між особою (індивідумом), бізнесом (суб'єктами господарювання) та суспільством, що характеризується взаємними правами та обов'язками з виконання приписів соціальних норм та покладенням різноманітних засобів впливу у разі її порушення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >