< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правове забезпечення впровадження соціальної відповідальності на рівні держави

Процес організаційного забезпечення соціальної відповідальності передбачає документальне оформлення соціальної відповідальності на нормативно- правовому рівні, яке відбувається розробленням, впровадженням, або дотримуванням наявних законодавчих ініціатив (табл. 2.3).

Важливість соціального діалогу в Україні висвітлено у процесі нормо- творчої діяльності, результатом якої стало прийняття Закону України "Про соціальний діалог в Україні" № 2862-VI від 23.12.2010 р. Цей закон визначає правові основи організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення й реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин і забезпечення підвищення рівня та якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.

Таблиця 2.3

Нормативно-правове забезпечення соціальної відповідальності в Україні

Галузь

Основні документи та положення

Соціально-трудова сфера

Конституція України, Кодекс законів про працю. Господарський кодекс України, закон України "Про охорону праці", закон України "Про відпустки"

Навколишнє середовище

Конституція України, закон України "Про екологічний аудит", закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", закон України "Про охорону навколишнього середовища"

Інформація та реклама

Закон України "Про рекламу", закон України "Про доступ до публічної інформації", закон України "Про громадські об'єднання"

Фіскальна політика

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, закон України "Про запобігання корупції", закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Права людини

Сьогодні на державному рівні закріплено правові норми, які відповідають фундаментальним вимогам та стандартам правових актів ООН та підписано принципові міжнародні документи щодо захисту прав людини

Таблиця 2.4

Динаміка розвитку правового середовища становлення вітчизняної моделі соціальної відповідальності

Назва регулятивного документа

Статус законодавчих норм

Дата приєднання, затвердження (рік)

1

2

3

Міжнародний рівень регулювання

Кіотський протокол

Статус обов'язкового виконання (СОВ)

2004

Глобальний Договір ООН

Добровільна ініціатива 2006

Міжнародний стандарт ISO 26 000

Добровільна ініціатива 2007

Національний рівень регулювання

Господарський кодекс України

СОВ

№ 436-IV від 16.01.2003 р.

Цивільний кодекс України

СОВ

№ 435-IV від 16.01.2003 р.

закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

СОВ

№ 2017-Ш від 5.10.2000 р.

закон України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків"

СОВ

№ 2866-IV від 8.09.2005 р.

закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)"

СОВ

№ 3778-VI від 22.092011 р.

закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р."

СОВ

N® 2818-VI від 21.12.2010 р.

На початку 2004 р. Україна приєдналась до Кіотського протоколу: закон України "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату" №1430-1V від 04.02.2004 р. Для бізнесу це означає можливість отримувати грошові бонуси від зменшення викидів парникових газів. Компанії, які скорочують обсяги забруднення атмосфери, отримують від ООН спеціальні сертифікати і продають їх на спеціальних торговельних майданчиках.

Слід зазначити, що у кінці 2007 р. Україна приєдналась до розроблення міжнародного стандарту ISO 26000 "Керівництва з соціальної відповідальності" за допомогою відбору експертів та створення Національного дзеркального комітету. Навесні 2010 р. цей стандарт було прийнято міжнародною спільнотою, але він є необов'язковим. Органи державної влади не можуть змушувати його виконувати, і навряд чи він набуде значної популярності серед компаній України найближчим часом.

Наведемо деякі нормативні положення та документи, що регламентують взаємодію суб'єктів та об'єктів СВБ, а саме: міжнародні стандарти соціальної відповідальності, локальні документи на рівні підприємства та місцевих органів влади (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Документування взаємодії суб'єктів та об'єктів соціальної відповідальності

Стандарти, нормативні положення, документи

Основний зміст

1

2

Стандарти соціального та етичного менеджменту серії SA 8000,

ISO 26000

Опис взаємовідносин роботодавця та робітника у сфері соціальної відповідальності. Основні принципи: підзвітність за вплив на суспільство та навколишнє середовище; прозорість; етичність; урахування інтересів та повагою до всіх зацікавлених сторін; повага до правових та міжнародних норм; визнання важливості прав людини

Стандарт THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Сферою діяльності є розроблення та впровадження стандартів звітності підприємств та покрашення якості звітування у галузі сталого розвитку

Стандарт CSR/KCO-2008

Охоплює всі складові соціальної відповідальності, окрім фінансової прозорості. Встановлює вимоги до діяльності організацій у сфері права на працю та охорони праці, соціальних гарантій для персоналу, виробництва продукції відповідної якості, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, участі в соціальних заходах та підтримки ініціатив місцевої влади

Стандарт ISO 14000

Допомагає компаніям встановлювати та підтримувати систематичні зусилля щодо безперервного покрашення їхнього впливу на навколишнє середовище

Стратегія соціального розвитку регіону

Декларує дотримання адміністрацією регіону принципів соціальної відповідальності, ставить цілі та описує соціальні програми, що реалізуються в регіоні у сфері соціальної відповідальності. Політика підтримки підприємств у сфері соціальної відповідальності у будь-якій формі (фінансова, інформаційна підтримка тощо)

Стратегія соціальної відповідальності підприємства

Декларує дотримання працедавцем принципів соціальної відповідальності, ставить цілі та описує соціальні програми, які реалізуються працедавцем

Нефінансовий звіт регіону

Перелік заходів, виконаних за звітний період, перелік коштів, витрачених на соціальні заходи

Нефінансовий звіт підприємства

Звіт у вільній формі. Підприємство самостійно обирає види показників діяльності, що відображаються у звіті, обсяг та перелік таких даних. Підприємство мас більшу свободу у виборі змісту звіту, кількості ресурсів, що виділяються на соціальні заходи і остаточне оформлення звітності

Підприємствам доцільно ухвалити бізнес-стратегії, спрямовані на максимально ефективне використання ресурсів і “чисте'' виробництво, тобто стратегії відповідно до “трьох R” (Reduce, Recycle, Reuse) – “ скорочення, перероблення, повторне використання”. Для цього необхідно максимально підвищити ефективність використання енергії та сировини, запровадити стратегії “чистих” виробництв, запобігання забрудненням, “зеленого” виробництва тощо.

Перевагами для суб'єктів господарювання – підприємницьких структур у разі впровадження принципів соціальної відповідальності є такі:

  • – розширення доступу до нових ринків за рахунок використання міжнародних стандартів;
  • – формування позитивного іміджу компанії за рахунок підвищення лояльності клієнтів, вартості бренду, налагодження партнерських зв'язків;
  • – удосконалення виробничих процесів – зростання продуктивності праці, збільшення прибутковості діяльності, економія витрат у разі використання екологічно безпечного устаткування;
  • – стабільність трудових ресурсів;
  • – ефективний ризик-менеджмент;
  • – залучення коштів спеціалізованих фондів "соціальних інвестицій" під програми КСВ для відповідальних бізнес-лідерів.

До недоліків реалізації соціальної відповідальності можна зарахувати формування додаткових витрат на підприємстві, що мають спрямовуватись на відповідні проекти, зменшення чистого прибутку підприємства, що до певної міри нівелює основний стимул розвитку підприємництва як такого, недостатній досвід підприємств у вирішенні соціальних проблем та необхідність ведення додаткової звітності.

Критерії мотивації формування та розвитку вітчизняної моделі соціальної відповідальності у внутрішньому бізнес-середовищі можна об'єднати у три групи, а саме: соціальні, політичні та економічні.

До соціальних чинників необхідно зарахувати:

  • – національну ментальність українського народу, яка виражається у його вікових традиціях благодійності та меценатства;
  • – суспільні очікування на відповідальну соціальну поведінку успішних бізнес-структур;
  • – прагнення владних структур до передавання частини власної відповідальності у сфері соціальної політики.

Політичний акцент внутрішнього середовища визначається у переміщенні формування вітчизняної моделі соціальної відповідальності з ініціативних угруповань на державний рівень. Підтвердженням цьому є низка засідань Консультаційної ради з розроблення проекту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні, слухання у Комітеті з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, що відбувались від листопада 2009 р. до січня 2011 р., дворічний проект "Розробка національного порядку денного з корпоративної соціальної відповідальності".

Економічні мотиви КСВ компаній в українському бізнес-середовищі – це підвищення результативності бізнес-структур за рахунок зростання їх конкурентоспроможності, стимулювання "сталих інвестицій" та позитивного іміджу.

Зрушення, які відбуваються у бізнесі та суспільстві за дотримання принципів соціальної відповідальності, є безперечно позитивними (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Переваги для бізнесу та суспільства відповідно до впровадження стандартів соціальної відповідальності

Для бізнесу

Для суспільства

Забезпечення позитивної репутації організації у суспільстві

Можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і громадськістю

Зростання довіри та лояльності населення до діяльності компанії, її товарів та послуг

Можливість надання адресної екстреної допомоги громадянам, які її потребують

Підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на підприємстві, забезпечення лояльності персоналу

Удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення

Можливість формування безпечного середовища діяльності та розвитку компанії завдяки власній корпоративній політиці

Можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери

Відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти

Можливість підтримки громадських ініціатив, інноваційних проектів, розвиток соціальної і творчої активності населення, збереження та використання "інтелектуального ресурсу" на потреби країни і регіону

Можливість формування партнерських відносин із владними структурами, громадськістю та ЗМІ

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >