< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю

Сутність соціальної відповідальності як складової стратегії управління та значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу. Нефінансові ризики в контексті корпоративної соціальної відповідальності. Кодекс корпоративної поведінки і конфлікти інтересів. Роль менеджера із корпоративної соціальної відповідальності: статус, функції та обов'язки.

Сутність соціальної відповідальності як складової стратегії управління та значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу

Соціальна відповідальність є основою ведення бізнесу, саме тому сфера КСВ має бути інтегрована в бізнес-стратегію компанії. Це означає, що отримання прибутку є головною метою будь-якої підприємницької діяльності, але враховуючи той факт, що компанії в суспільстві не існують окремо, важливим є питання – як компанія отримує прибуток:

 • – чи порушуються інтереси будь-яких стейкхолдерів у разі отримання компанією прибутку;
 • – чи не завдають її рішення та щоденна діяльність шкоди навколишньому середовищу та різним групам населення;
 • – наскільки прозоро, чесно і підзвітно поводиться компанія.

КСВ співвідноситься з корпоративним управлінням на рівні цінностей, що визначають межі та підзвітність компаній відносно стейкхолдерів та його соціальних, екологічних відповідальностей і можливостей, зокрема на рівні корпоративних кодексів поведінки. Своєю чергою, ефективні корпоративні практики (управління ризиками, різноманітність, розкриття інформації, винагороди тощо) є своєрідним каталізатором КСВ. Що краще ці основні аспекти послідовно впроваджені в бізнес, то кращими є показники КСВ. Очевидним є позитивний ефект розвитку економіки, соціальної сфери та довкілля, що є запорукою стійкого прогресу.

У табл. 3.1 подані найпоширеніші визначення корпоративної соціальної відповідальності.

Таблиця 3.1

Підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності

з/п

Визначення КСВ

Джерело

1

Інтеграція соціальних і екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та в їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі

"Зелена книга" Європейського Союзу

2

Досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання моральних цінностей та повагу до людей, спільнот, навколишнього середовища

Об'єднання корпорацій США

3

Зобов'язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з робітниками, їхніми сім'ями, місцевою громадою та суспільством загалом для поліпшення якості їхнього життя

Всесвітня Рада Бізнесу сталого розвитку

4

Сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству й допомагає досягти економічного, соціального та екологічного сталого розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу

Міжнародний форум лідерів бізнесу, IBLF

5

Вільний вибір на користь зобов'язання підвищувати добробут громади через відповідні підходи до ведення бізнесу, а також надання корпоративних ресурсів

Ф. Котлер

6

Добровільна ініціатива ділових кіл, яка стосується діяльності, що виходить за межі простої вимоги дотримання букви закону

Міжнародна організація праці

Як бачимо, наведені у таблиці трактування поняття "корпоративна соціальна відповідальність" мають певні розбіжності. Для подолання цих обмежень і розбіжностей у 2010 р. після п'яти років розроблень було прийнято стандарт- міжнародне керівництво із соціальної відповідальності 1S О 26000, який узагальнив єдине тлумачення різних термінів КСВ.

Унікальність стандарту полягає в тому, що:

 • 1) близько 450 експертів з 99 країн світу розробляли стандарт;
 • 2) експерти-розробники представляли різні зацікавлені сторони: урядові та недержавні організації, профспілки, бізнес-організації, організації захисту прав споживачів та дослідні інститути;
 • 3) ISO 26000 охоплює соціальну відповідальність різних груп зацікавлених сторін, тому слово "корпоративна" видалено з назви: IS О 26000 є міжнародним керівництвом із соціальної відповідальності;
 • 4) вперше надано тлумачення близько 27 термінів, що стосуються проявів, реалізації та вимірювання соціальної відповідальності;
 • 5) стандарт не підлягає обов'язковій сертифікації, на відміну від інших стандартів управління Міжнародної організації стандартизації ISO;
 • 6) ISO 26000 є першим всесвітньо узгодженим покроковим керівництвом для реалізації соціальної відповідальності організацією будь-якої групи.

За визначенням ISO 26000, соціальна відповідальність – це відповідальність компанії за вплив її рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище за допомогою прозорої та етичної поведінки, яка:

 • • сприяє сталому розвитку, зокрема здоров'ю та добробуту суспільства;
 • • враховує очікування зацікавлених сторін;
 • • відповідає чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки;
 • • інтегрована у діяльність організації та практикується в її відносинах з іншими.

На рис. 3.1 наведено механізм соціальної відповідальності як складової стратегії корпоративного управління.

Аналізування результатів впровадження СВ-стратегій за окремими параметрами свідчить про формування цілого комплексу потенційних конкурентних переваг для соціально відповідальних підприємств. Зокрема, одним із найважливіших чинників впливу на ринок попиту, як показують численні дослідження, в сучасних умовах постає імідж підприємства як соціально відповідального.

Теорія корпоративної соціальної відповідальності сама собою передбачає отримання прибутку відповідальними підприємствами, оскільки компанію не можна вважати відповідальною, якщо вона завдає збитків своїм власникам. Розглянемо основні переваги впровадження програм КСВ.

Передусім це покращення ефективності процесів. Під час впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності компанії виявляють приховані важелі підвищення ефективності, які інакше просто неможливо було побачити. Це особливо стосується технологічних процесів: якщо, наприклад, цілеспрямовано не шукати способів зменшення викидів, технології можуть змінюватися дуже повільно.

Іншою перевагою є підвищення мотивації та продуктивності працівників. Враховуючи те, що всі працівники компанії водночас є громадянами, споживачами, батьками та мешканцями певного міста, турбота про громаду, про суспільство трансформуватиметься в турботу про працівників. Психологічні чинники мотивації до праці є дуже важливими для будь-якої організації.

Не менш важливим є збільшення вартості нематеріальних активів. Підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії, зменшення ризиків від можливої втрати ринків, покращений доступ до нових ринків завдяки кращій репутації- впровадження активної політики у сфері корпоративної соціальної відповідальності становить реальну вигоду для компаній, якщо стратегія комунікації КСВ підтверджена реальними кроками компанії.

Механізм соціальної відповідальності як складової стратегії корпоративного управління

Рис. 3.1. Механізм соціальної відповідальності як складової стратегії корпоративного управління

Першим універсальним кодексом, що уособлював собою набір загальнолюдських цінностей, можна вважати зведення релігійних правил.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >