< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Збалансована система показників

Розроблена професорами Гарвардського університету Робертом Капланом та Дейвидом Нортоном Збалансована система показників (ЗСП) є найбільш ефективною та широко використовуваною в усьому світі комерційними, державними, промисловими та некомерційними компаніями концепцією реалізації стратегії компанії.

Збалансована система показників – це система стратегічного управління організацією на основі вимірювання та оцінки її ефективності за набором показників, підібраним так, щоб врахувати всі істотні (з погляду стратегії) аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові тощо). Збалансована система показників перетворює місію та загальну стратегію організації у систему взаємопов'язаних цілей та показників, оскільки, на думку розробників системи, управління – це, по суті, переведення стратегії в цілі, які можуть бути виміряними.

При використанні збалансованої системи показників стратегія розглядається за чотирма аспектами:

 • – фінанси;
 • – відносини з клієнтами;
 • – організація внутрішніх бізнес-процесів;
 • – навчання та розвиток.

Кожен з аспектів повинен містити інформацію про:

 • – цілі, яких прагне досягти організація;
 • – показники, за допомогою яких можна виміряти успішність досягнення цілей;
 • – цільові значення показників, які свідчать про досягнення поставленої цілі;
 • – стратегічні ініціативи – комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію так званого "розриву" між фактичними значеннями показників та їх цільовими значеннями. Кожна стратегічна ініціатива повинна бути забезпечена достатньою кількістю ресурсів: людських, фінансових, технічних. Стратегічні ініціативи повинні бути визначені для кожного показника та сприяти досягненню цільового значення показника. На думку розробників збалансованої системи показників, ініціативи породжують результат, відповідно, реалізація стратегії здійснюється реалізацією ініціатив.

Отже, збалансована система показників допомагає організаціям вирішити дві ключові проблеми: ефективно оцінювати результати діяльності організації та реалізовувати стратегію.

Збалансована система показників дає можливість пов'язати довгострокові стратегічні цілі з короткостроковою діяльністю за допомогою чотирьох процесів.

 • 1. Уточнення бачення та переведення його у стратегію – допомагають менеджерам дійти згоди у питаннях бачення організації та її стратегії, за допомогою переведення складних тверджень у операційні терміни, які можуть спрямовувати діяльність виконавців на нижчому рівні.
 • 2. Комунікація і зв'язок – дають змогу менеджерам довести стратегію до всіх рівнів організації (від вищого до нижчого) та пов'язати її з цілями підрозділів та індивідуальними цілями працівників.
 • 3. Планування та постановка цілей – дають змогу компаніям інтегрувати бізнес та фінансові плани.
 • 4. Стратегічний зворотний зв'язок та навчання – дають компаніям можливість для так званого стратегічного навчання. Зворотний зв'язок та процеси контролю, які зазвичай існують на підприємствах, фокусуються або на компанії, її підрозділах або на окремих працівниках та відповідають передбаченим у бюджеті фінансовим цілям. Зі збалансованою системою показників у центрі управлінської системи організації компанія може здійснювати моніторинг короткотермінових результатів у трьох додаткових перспективах – відносинах з клієнтами, внутрішніх бізнес-процесах, навчанні та розвитку- та оцінити стратегію у світлі нещодавньої діяльності.

Перевагами Збалансованої системи показників є:

 • • глибоке розуміння бізнесу у всіх взаємозв'язках внутрішніх та зовнішніх процесів;
 • • стратегічна спрямованість бізнес-активності всіх підрозділів та співробітників;
 • • збільшення темпів досягнення стратегічних цілей;
 • • цілеспрямований зосереджений розподіл всіх ресурсів;
 • • оцінка ефективності управлінських рішень в межах стратегії компанії;
 • • розуміння співробітниками стратегічних цілей компанії та своїх персональних завдань;
 • • покращення взаємодії співробітників та підрозділів;
 • • отримання ключової бізнес-інформації в узагальненому систематизованому вигляді, доступному для розуміння;
 • • персональна відповідальність керівного складу та рядових співробітників за виконання закріплених за ними показників;
 • • підвищення мотивації співробітників за рахунок чіткості персональних цілей та завдань.

Використання збалансованої системи показників у системі стратегічного управління на підприємстві дасть можливість підвищити ефективність стратегічного управління на всіх його етапах: починаючи від здійснення стратегічного аналізу, розробки стратегії, реалізації стратегії та закінчуючи здійсненням стратегічного контролю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >