< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет дисципліни "Державне антимонопольне регулювання"

Навчальна дисципліна "Державне антимонопольне регулювання" є базовою для підготовки фахівців із управління у сфері економічної конкуренції (за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр").

Антимонопольне регулювання можна розглядати одночасно як науку, управлінську діяльність і навчальну дисципліну.

Антимонопольне регулювання як наука – це синтез правових, економічних та управлінських знань про суть, методологію і засоби впливу держави на розвиток конкурентних відносин. Антимонопольне регулювання як навчальна дисципліна – це навчальний курс, у процесі якого студенти набувають знання про суть, цілі, методи та інструменти впливу держави на розвиток конкурентних відносин в економіці країни в цілому та на окремих товарних ринках.

Інформаційною базою навчальної дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" є нормативно-законодавчі акти, статистична інформація, звітність Антимонопольного комітету України, наукові публікації, аналітичний матеріал з питань захисту економічної конкуренції.

Мета дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань щодо захисту конкуренції, антимонопольного регулювання та контролю; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади у сфері конкурентних відносин.

Предмет дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – сукупність прийомів, способів та інструментів впливу державних інституцій, насамперед, антимонопольних органів на формування і розвиток конкурентного середовища національної економіки.

Завдання дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – з'ясування цілей і завдань діяльності держави щодо захисту і розвитку економічної конкуренції; аналіз та розгорнута характеристика методів та інструментів державного регулювання конкурентного процесу; розкриття наукових та організаційно-правових засад антимонопольного контролю та регулювання, в тому числі у сфері природних монополій; формування цілісного уявлення про завдання, функції та повноваження антимонопольних органів та інших державних органів різних рівнів у сфері економічної конкуренції; вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують діяльність державних інституцій щодо антимонопольного контролю та регулювання; розкриття сутності, цілей та процедури антимонопольного контролю, специфіки окремих його напрямів; ознайомлення з практикою та еволюцією антимонопольного контролю та регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою, насамперед в ЄС; висвітлення основних напрямів та аспектів антимонопольного контролю та регулювання, їх особливостей в окремих секторах національної економіки та на конкретних ринках.

У результаті вивчення дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" на основі здобутих знань студент повинен володіти такими компетенциями: на основі системного підходу здійснювати аналіз конкретних товарних ринків, визначати товарні та географічні межі ринку, оцінювати обсяг товарних ресурсів ринку; використовуючи необхідну нормативно-правову базу, методи та методики, проводити дослідження стану та тенденцій розвитку конкурентного середовища на товарних ринках; визначати монопольне становище підприємців на конкретному ринку; давати оцінку рівня економічної концентрації в окремій сфері національної економіки на основі проведення розрахунків відповідних показників; аналізувати та виявляти факти правопорушень у сфері економічної конкуренції; застосовувати відповідні норми чинного законодавства та нормативно-інструкційні документи при здійсненні антимонопольного контролю; формувати пропозиції щодо вдосконалення конкурентного середовища та розвитку економічної конкуренції, виходячи з наявних умов і завдань антимонопольної політики; здійснювати підготовку проектів відповідних рішень антимонопольних органів щодо конкретної ситуації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >