< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інституційно-організаційні засади антимонопольного регулювання

Антимонопольний регулювання передбачають створення системи взаємопов'язаних інститутів для їх забезпечення. Інституційне середовище країни, в якому відбувається антимонопольне регулювання, являє собою сукупність формальних та неформальних інститутів. Антимонопольний контроль і регулювання здійснюється відповідно до певних норм і правил, прийнятих у країні. Інституційна основа антимонопольного контролю і регулювання обумовлена формою державного правління, стратегічними цілями розвитку країни, ментальними особливостями населення, принципами ведення господарської діяльності. До складових інституційного середовища системи антимонопольного регулювання належать:

 • – єдине правове поле діяльності всіх суб'єктів господарювання, насамперед йдеться про права приватної власності та економічну свободу вибору;
 • – розвинута законодавча база захисту конкуренції та протидії монополізму;
 • – чіткість політичної спрямованості заходів, достатньо високий рівень громадянської свідомості, традиції чесного ведення бізнесу;
 • – розвинена система державних органів виконавчої влади, спрямованих на вирішення проблем захисту конкуренції та протидії монополізму;
 • – судова система.

Норми і правила, що становлять основу інституційного середовища антимонопольного регулювання не є просто механічним набором, вони органічно взаємопов'язані між собою. У кожній країні є свої інституційно-організаційні особливості формування та функціонування системи антимонопольного контролю і регулювання. Її структура визначається системою поділу влади в суспільстві, структурою та співвідношенням функцій і повноважень законодавчої, виконавчої і судової влади.

Будь-який вид регулювання становить комплекс послідовних дій, які здійснює суб'єкт (суб'єкти) по відношенню до певних об'єктів із чітко визначеною метою. Система управління у сфері економічної конкуренції є багатосуб'єктною. Суб'єкти антимонопольного регулювання та їх функції відображено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Суб'єкти антимонопольного регулювання в Україні

Суб'єкти

Функції суб'єктів

Президент України

Підписує закони, що формують правове поле регулювання конкурентного процесу, видає укази і розпорядження з питань антимонопольно-конкурентної політики, призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Голову А МК України

Верховна Рада України

Визначає політику, спрямовану на захист економічної конкуренції, приймає закони, постанови у сфері розвитку та захисту конкуренції, затверджує державні програми, дає згоду на призначення/ звільнення Президентом України Голови АМК України

Кабінет Міністрів України

Враховує вимоги законодавства про захист економічної конкуренції, здійснюючи економічну політику держави, враховує антимонопольні вимоги при розробці та реалізації державних програм, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об'єктами державної власності

Антимонопольний комітет України

Мета діяльності – забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Завдання АМК України – здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання; сприяння розвитку добросовісної конкуренції

Центральні, місцеві органи виконавчої влади

Дотримуються вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації соціально- економічної політики держави в секторах економіки та регіонах країни

За організаційною формою антимонопольний контроль є складовою державного контролю. Суб'єктами державного контролю є органи державної влади та управління, адміністративні органи в масштабах всієї країни. Внаслідок багатоманітності органів виконавчої влади за організаційною ознакою та функціональним призначенням об'єктивно виникає потреба координації їх діяльності.

Повноваженнями антимонопольного контролю в Україні наділений організаційно та юридично самостійний орган – Антимонопольний комітет. Проведення заходів з антимонопольного контролю у певних випадках потребує взаємодії органів державної влади. Законодавством про захист економічної конкуренції передбачена така взаємодія у вигляді проведення АМК України спільних перевірок з міністерствами, іншими центральними органами влади, контрольними органами, депутатами місцевих рад. До проведення перевірок з метою антимонопольного контролю органи АМК України можуть залучати в установленому порядку працівників інших підприємств, установ і організацій, для проведення експертиз – працівників органів внутрішніх справ.

Об'єктами антимонопольного регулювання в Україні є:

 • – монополізовані ринки;
 • – поведінка суб'єктів господарювання на монополізованих ринках;
 • – суб'єкти господарювання, що займають монопольне/ домінуюче становище;
 • – природні монополії;
 • – підприємницькі об'єднання,
 • – ціни (тарифи);
 • – рівень економічної концентрації на ринку;
 • – перерозподіл часток (акцій) у статутних капіталах;
 • – узгоджені дії суб'єктів господарювання;
 • – державні організаційні структури монопольного типу;
 • – діяльність органів державної виконавчої влади.

Спрямованість антимонопольного контролю і регулювання зумовлена специфікою антимонопольної політики. Антимонопольний контроль має загальний, позавідомчий характер для всіх галузей і сфер діяльності, він розповсюджується на суб'єктів господарювання всіх форм власності. Особливістю антимонопольного контролю є право антимонопольних органів втручатися в господарську та фінансову діяльність підконтрольних об'єктів. Суб'єкти антимонопольного контролю наділені повноваженнями щодо встановлення норм і правил, обов'язкових для виконання підконтрольними об'єктами та шляхом розробки проектів правових актів.

Сучасні підходи до антимонопольного регулювання як форми державного регулювання економіки вимагають забезпечення ефективності відповідних заходів. Оцінювати ефективність антимонопольного контролю і регулювання можна в різних площинах, зокрема, виділити цільову ефективність, яка характеризується відповідністю цілей та результатів антимонопольного контролю та регулювання поточним потребам розвитку економіки та інтересам суспільства; виконавчу ефективність, що характеризується відповідністю досягнених результатів поставленим цілям та економічну ефективність, яка вимірюється досягненням максимального ефекту антимонопольного контролю за мінімальних витрат.

Активне застосування державними органами заходів антимонопольного регулювання потребує виваженого підходу, адже вони є в основному заходами адміністративного характеру, які суперечать принципу ринкової свободи. Тому недосконалість системи антимонопольного контролю та регулювання може мати серйозні негативні наслідки для національної економіки. Можливі дисфункції антимонопольного контролю та регулювання можуть бути пов'язані із суперечливістю нормативно-правової бази, низькою виконавчою дисципліною, наявністю в законодавстві нечітких норм, які можна трактувати по-різному, відсутністю широкого обговорення проектів законів представниками громадськості, неграмотними розрахунками при визначенні монопольного становища, неврахуванням дії об'єктивних економічних законів при визначенні цілей антимонопольного регулювання, використанням службових посад для лобіювання інтересів вузького кола зацікавлених осіб, високим рівнем корупції в країні тощо. Застереження системи антимонопольного контролю і регулювання від можливих дисфункцій можливе за умов посилення якості, прозорості, високої професійності державного управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >