< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Антимонопольний комітет України як основний суб'єкт реалізації завдань антимонопольної політики

На початку 90-х pp. XX ст. наголос у вітчизняній антимонопольній політиці робився на подоланні й обмеженні монополізму. Після проведення радикальних реформ, приватизації та демонополізації ситуація у сфері конкурентних відносин в Україні кардинально змінилася. У нових соціально- економічних умовах основною проблемою антимонопольно'! політики стало не просто формальне усунення монополізму, а створення ефективного конкурентного середовища, здатного забезпечити стале економічне зростання і стабільне підвищення життєвого рівня народу. Акцент у здійсненні антимонопольно'! політики в Україні на початку XXI ст. зміщується з подолання та обмеження монополізму на захист економічної конкуренції.

Основним змістом сучасного етапу антимонопольно- конкурентної політики в Україні є захист створеного конкурентного середовища, підвищення ефективності функціонування існуючих конкурентних відносин.

Це призводить до трансформації антимонопольно-конкурентної політики держави у конкурентну політику, а антимонопольного законодавство – у конкурентне законодавство.

Державний контроль за дотриманням антимонопольноконкурентного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень, визначених законом.

АМК України є функціональним органом виконавчої влади. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" метою діяльності АМК України є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Наділення даного органу зазначеною функцією відповідає принципу державного регулювання економіки, а саме: держава вдається до регулювання лише у випадках, коли ринковий механізм не спроможний розв'язати проблеми розвитку.

Розгляд питань діяльності АМК України, його місця у системі органів захисту економічної конкуренції потребує з'ясування правових основ реалізації ним свого призначення. Це обумовлюється тим, що АМК України є органом державної виконавчої влади та повинен забезпечувати законність у конкурентних відносинах. Це означає, що він, як й інші суб'єкти публічно-владних повноважень, повинен діяти згідно з положеннями ч. 2 ст. 19 Конституції України[1], тобто на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Діяльність АМК України з метою забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, реалізації норм Конституції України здійснюється виключно у правовій формі. Це відповідає правовій доктрині щодо засад діяльності державних органів – "повинні діяти так, як прямо передбачено в законі".

Таким чином, у системі органів державного антимонопольного регулювання в Україні Антимонопольний комітет займає провідне місце і виступає органом спеціальної компетенції. Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель[2].

Державний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – це такий (відповідно до концепції проведення адміністративної реформи) вид органів виконавчої влади, особливість якого полягає, зокрема, в тому, що всі питання його правового статусу та взаємовідносин з іншими органами вирішуються на основі прийнятих законів, що визначають повноваження і порядок діяльності саме цього органу[3]. Саме таким законом є Закон України "Про Антимонопольний комітет України".

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні антимонопольно- конкурентної політики та визначаються законодавством і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови АМК України, його заступників, державних уповноважених, голів територіальних відділень Комітету, у спеціальних процесуальних засадах діяльності АМК України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників АМК України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України. Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.

Функціями АМК України є напрями його діяльності, що характеризуються однорідністю та цільовою спрямованістю. АМК України здійснює свою діяльність у двох напрямах: внутрішньому та зовнішньому. Внутрішній (внутрішньоорганізаційний) напрям: планування, організація, координація, функція забезпечення, облік та контроль. Внутрішні функції за цим складом притаманні будь-якому органу виконавчої влади. Різниця визначається предметом управлінської діяльності конкретного органу виконавчої влади. Зовнішня діяльність Антимонопольного комітету порівняно із внутрішньою значна за обсягом повноважень і є основною. Зовнішні функції: нормотворча, управлінська, контрольна, правоохоронна, інформаційна[4].

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації антимонопольно-конкурентної політики в частині:

 • 1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
 • 2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;
 • 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;
 • 4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
 • 5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель[2].

Основними принципами діяльності органів АМК України при розгляді заяв і справ про порушення антимонопольноконкурентного законодавства є:

 • • верховенство права – пріоритетним для всіх учасників процесу повинне бути забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина відповідно до Конституції, законів України, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших осіб;
 • • законність – процесуальна діяльність провадиться виключно на підставі та відповідно до Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів. При цьому органи та посадові особи АМК України повинні розглядати кожну справу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавчими актами України;
 • • захист конкуренції на засадах рівності перед законом – учасникам процесуальних дій (фізичних та юридичних осіб) не надаються будь-які переваги перед іншими учасниками щодо використання зумовленої його процесуальним становищем можливості взяти участь у розгляді та прийнятті рішень у заявах і справах та дотримання при цьому пріоритету прав споживачів;
 • • об'єктивність – провадження процесуальної діяльності повинне забезпечувати всебічне, повне та об'єктивне з'ясування всіх фактичних обставин при розгляді заяв і справ та прийнятті рішень;
 • • пропорційність (відповідність) – процесуальні засоби повинні використовуватися у мінімальній, але достатній для досягнення цілей кількості необхідних дій. При цьому забезпечується рівновага між публічними та приватними інтересами учасників з метою уникнення конфлікту між ними;
 • • безпосередність – гарантується можливість участі фізичних і юридичних осіб у провадженні у справах, а також безпосереднього вивчення та проведення оцінки доказів органом АМК України, який приймає рішення у заяві або справі;
 • • гласність – гарантується відкритість провадження у справі для всіх фізичних і юридичних осіб. При цьому не допускається розголошення інформації, яка міститься у заявах і справах, якщо вона становить державну або іншу таємницю, що охороняється законом, а також інформації, яка може зашкодити об'єктивному розгляду заяви або справи чи заподіяти шкоду інтересам особи.

 • [1] Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : h ttp ://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show
 • [2] Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 року (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon3.rada.gov.ua/laws/show
 • [3] Бакалінська. О.О. Конкурентне право : навч, посіб. / 0.0. Бакалінська. – К.: Київ. най. торг.-екон. ун-т, 2009. – С. 27.
 • [4] Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій антимонопольного комітету України / О.В. Пономарьов // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2 (2) – С. 54.
 • [5] Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 року (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon3.rada.gov.ua/laws/show
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >