< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура, компетенція та організація діяльності АМК України

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених і діє як колегіальний орган.

Комітет утворює територіальні відділення:

 • 24 – територіальні відділення областей;
 • 2 – міські територіальні відділення (м. Київ та м. Севастополь);

територіальні відділення Автономної Республіки Крим.

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять основу системи органів АМК України.

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк його повноважень визначено 7 років і призначення на цю посаду не може бути більше ніж на два строки підряд.

Державні уповноважені Комітету призначаються на посаду та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови АМК України. Строк повноважень державних уповноважених Комітету становить сім років.

Голова АМК України має першого заступника та заступника Голови АМК України, які призначаються з числа державних уповноважених. У разі необхідності для забезпечення здійснення АМК України окремих завдань за рішенням Президента України в Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника Голови.

Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії АМК України, державні уповноважені АМК України, адміністративні колегії територіальних відділень АМК України є органами Антимонопольного комітету України.

До структури органів АМК України відносяться, крім органів Комітету, центральний апарат працівників АМК України та апарати працівників територіальних відділень.

Компетенція Антимонопольного Комітету України – це сукупність юридично встановлених повноважень (прав і обов'язків), які визначають його місце в системі органів влади.

Встановлюючи компетенцію АМК України, законодавець шляхом використання правових норм регулює відносини трьох видів: між АМК України та підконтрольними об'єктами; між державою та АМК України; між АМК України та іншими органами виконавчої влади.

Відносини у сфері діяльності АМК України, які можуть бути предметом адміністративно-правового регулювання, включають: здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контроль за концентрацією та узгодженими діями суб'єктів господарювання, контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій, контроль за створенням конкурентного середовища та захист конкуренції у сфері державних закупівель, методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції; сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

До юрисдикційних відносин віднесено припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та притягнення винних до відповідальності.

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції АМК України має такі повноваження:

 • – розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проведення розслідування за цими заявами і справами;
 • – прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень за заявами і справами, перевірка та перегляд рішень у справах, надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – розгляд справ про адміністративні правопорушення, прийняття постанов та перевірка їх законності та обгрунтованості;
 • – перевірка суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок та в інших передбачених законом випадках, вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
 • – призначення експертиз та експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
 • – у випадках та порядку, передбачених законом, проведення огляду службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання – юридичних осіб, вилучення або накладання арешту на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
 • – у разі перешкоджання працівникам АМК України у виконанні ними повноважень, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;
 • – залучення працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;
 • – залучення до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;
 • – проведення дослідження ринку, визначення меж товарного ринку, а також становища, в тому числі монопольного (домінуючого), суб'єктів господарювання на цьому ринку та прийняття відповідних рішень (розпоряджень);
 • – визначення наявності або відсутності контролю[1] між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;
 • – внесення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкових для розгляду подань щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – надання обов'язкових для розгляду рекомендацій органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
 • – звернення до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – звернення та одержання від компетентних органів інших держав необхідної інформації для здійснення своїх повноважень;
 • – надання компетентним органам інших держав інформації у випадках та порядку, передбачених Законом;
 • – здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Розпорядження, рішення та вимоги Голови АМК України, голови територіального відділення АМК України, вимоги уповноважених ними працівників АМК України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу АМК України, голови територіального відділення АМК України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У сфері формування та реалізації антимонопольно-конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності АМК України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції АМК України має такі повноваження:

 • – вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;
 • – узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;
 • – брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;
 • – надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;
 • – взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
 • – узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;
 • – розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;
 • – розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно- правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
 • – приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів АМК України;
 • – здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;
 • – надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;
 • – утворювати адміністративні колегії АМК України;
 • – утворювати територіальні відділення та дорадчі органи АМК України;
 • – брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції АМК України;
 • – видавати офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет.

 • [1] Контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини (ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 №2210-111.).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >