< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правові засади діяльності антимонопольних органів

Правову основу діяльності АМК складають відповідні норми Конституції України, Законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції" та інших, а також ряду підзаконних актів. Особливості реалізації норм цих актів отримали конкретизацію АМК України у власних нормативно-правових актах: наказах, розпорядженнях, інструкціях тощо. Норми, які визначають повноваження АМК України, підстави та форми його діяльності з метою захисту економічної конкуренції, є нормативно-правовою основою цієї діяльності.

Норми, які встановлюють порядок здійснення АМК України управлінської діяльності, а також участі АМК України у процесі розгляду справ щодо порушень антимонопольноконкурентного законодавства, утворюють процесуально-правову основу державного захисту Антимонопольний комітетом України конкуренції у сфері підприємницької діяльності[1].

У сучасному трактуванні антимонопольно-конкурентне законодавство в Україні не має на меті заборону або ліквідацію монопольних утворень. Чинне вітчизняне законодавство передбачає дві основні форми захисту конкуренції:

 • – запобігання створенню монополій;
 • – обмеження використання монопольної влади.

Головна мета антимонопольного регулювання полягає у захисті та розвитку економічної конкуренції, якій загрожують монопольні тенденції. Стисло можна сформулювати такі цілі антимонопольного регулювання в Україні: обмеження монополій, підтримка і сприяння малому бізнесу, захист прав споживачів.

За активної участі органів АМК України у ході реформ 1990-х років в Україні було створено основні інституційні передумови розвитку економічної конкуренції. З них найважливіше значення мали приватизація, лібералізація цін, ліквідація монополії держави на зовнішню торгівлю. У результаті цих реформ суттєво звузився монополізований сектор економіки та сектор економіки, в якому структурні передумови конкуренції є обмеженими.

У 2002 р. набув чинності Закон України "Про захист економічної конкуренції". Враховуючи, що на той момент Україна задекларувала стратегічну мету – вступ до ЄС, конкурентне законодавство України було побудовано на базі німецького законодавства та максимально наближене до конкурентного законодавства ЄС. Система захисту економічної конкуренції, що склалася в Україні з 2002 року, дозволяє вирішувати всі завдання, які традиційно постають перед конкурентними органами у розвинених країнах. Внесення змін до Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Положення про концентрацію, Положення про узгоджені дії, Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, а також інших нормативно-правових та регуляторних актів підвищило ефективність реалізації нормативно-правових засад діяльності АМК України.

У вересні 2012 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013-2023 роки, розроблену Антимонопольним комітетом України на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187.

Важливе місце серед нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію державного антимонопольного контролю та регулювання, посідають нормативно-правовові акти, які розробляються і запроваджуються АМК України, зокрема:

 • – Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 19.04.1994 № 5 (зі змінами та доповненнями)[2];
 • – Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 №49-р.[3];
 • – Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 25.12.2001 № 182-р.[4];
 • – Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 23.02.2001 № 32-р.[5]
 • – Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 1 квітня 1994 року № 4-р.[6];
 • – Положення про порядок подання заяв Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію). Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 19.02.2002 № ЗЗ-р.[7];
 • – Положення про порядок подання заяв Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії). Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 12.02.2002 № 26-р.[8];
 • – Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України 12.02.2002 № 27-р.[9];
 • – Порядок здійснення контролю за виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 серпня 2003 року № 283-р.[10]

Більшість нормативних актів, що регулюють здійснення контрольної функції антимонопольними органами, мають підзаконний характер і розроблені та прийняті безпосередньо АМК України. Слід зазначити, що не тільки питання створення, але і питання діяльності органів виконавчої влади зі спеціальним статусом повинні визначатися в спеціальних статусних законах[11]. Визнаючи контрольну функцію АМК України як статусоформуючу, законодавцю необхідно закріпити і механізми її реалізації на законодавчому рівні. У сфері конкуренції діє близько 150 нормативних актів різної юридичної сили, більше 30 з яких присвячені питанням здійснення контрольної функції (контролю), проте вони не створюють чіткої та збалансованої системи правового регулювання відносин контролю та механізму його здійснення у сфері економічної конкуренції.

Важливе значення мають нормативно-правові засади діяльності територіальних відділень Антимонопольного комітету України. Повноваження територіального відділення АМК України не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного комітету України, визначених Законом. Територіальне відділення АМК України очолює голова територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються та звільняються Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається та звільняється Головою Комітету за поданням голови територіального відділення. Територіальне відділення АМК України підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України.

 • [1] Пономарьов О.В. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України / О.В. Пономарьов // Форум права. – 2007. – Jfe 3. – С. 207-211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/e-joumals/FP/2007-3/07povaku.pdf
 • [2] Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94
 • [3] Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02
 • [4] Режим доступу : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0139-02
 • [5] Режим доступу: zakou4.rada.gov.ua/laws/show/z0291-01.
 • [6] Режим доступу: zakonl.rada.gov.ua/laws/show/z0078-94.
 • [7] Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02.
 • [8] Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0238-02.
 • [9] Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0239-02.
 • [10] Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
 • [11] Бакалінська 0.0. Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: питання теорії і практики : монографія / 0.0. Бакалінська. – К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 99.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >