< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості відносин АМК України з органами державної влади

АМК України пропонує вдосконалення антимонопольного контролю та регулювання залежно від змін соціально-економічного становища держави, прогнозує можливі результати втілення в життя відповідних заходів. У цьому контексті нагальною є потреба взаємодії Комітету з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

АМК України співпрацює з органами державної влади всіх трьох гілок (законодавчої, виконавчої та судової), відповідними структурами на різних рівнях економіки[1]. Необхідність такої взаємодії зумовлена комплексним системним характером управління національною економікою.

Взаємовідносини АМК України з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України

Правовими актами передбачена низка конкретних заходів, спрямованих на співробітництво АМК України із виконавчими органами влади. Зокрема, законодавчо передбачено, що АМК України має право:

 • – брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів із питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;
 • – брати участь у погодженні проектів нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;
 • – подавати до Кабінету Міністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів антимонопольно-конкурентної політики на визначений період, узагальнювати та аналізувати інформацію про їх виконання;
 • – взаємодіяти з Кабінетом Міністрів України з питань розроблення і здійснення програм економічного розвитку держави;
 • – розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно- правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
 • – вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції.

Відносини АМК України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України врегульовані чинним законодавством. Зокрема, співпраця АМК України із законодавчою гілкою влади встановлена ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет", яка визначає його участь у нормотворчому процесі як засобі реалізації конкурентної політики держави.

Основні напрями взаємодії АМК України з Верховною Радою України:

 • – розроблення та супроводження у Верховній Раді України законодавчих актів із питань удосконалення нормативно- правової бази антимонопольно-конкурентної політики; опрацювання та узгодження проектів нормативно-правових актів із загальних питань економічної політики держави;
 • – проведення спільних засідань і зустрічей керівників Комітету з керівниками Комітетів Верховної Ради України, комісіями, депутатськими групами та фракціями;
 • – розгляд та надання відповідей на запити Комітетів парламенту та народних депутатів;
 • – взаємодія зі структурними підрозділами секретаріату Верховної Ради України.

АМК України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність. Верховна Рада України щорічно розглядає цей документ до 15 квітня, а також заслуховує, в разі потреби, доповіді, інформацію (повідомлення) АМК України.

Важливим також є й те, що АМК України за необхідності подає до Комітетів Верховної Ради України пропозиції до законопроектів з питань, що належать до його компетенції.

АМК України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України з питань розроблення і здійснення програм економічного розвитку України, розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів антимонопольно-конкурентної політики на визначений період, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання. Голова АМК України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Потреба взаємодії органів АМК України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю зумовлена комплексним системним характером управління національною економікою. За змістом ця взаємодія включає співробітництво та координацію діяльності зазначених суб'єктів щодо формування ефективного конкурентного середовища, підтримки цивілізованої конкуренції та захисту законних прав підприємців та споживачів. При цьому спільною метою взаємодії (координації) є підвищення ефективності реалізації антимонопольно-конкурентної політики держави.

До основних органів влади на загальнодержавному рівні, з якими тісно співпрацює АМК України, належать Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Національні комісії з регулювання окремих ринків суб'єктів природних монополій тощо. На регіональному рівні органи АМК України співпрацюють з органами влади Автономної Республіки Крим, обласними та районними державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськадміністраціями, місцевими органами відповідних міністерств та відомств тощо.

Необхідність дієвої координації процесів приватизації та реструктуризації підприємницької діяльності і конкурентної політики вимагає зважених дій та поглиблення співробітництва між Фондом державного майна України і АМК України. У цілому спільні накази про співробітництво у сфері здійснення конкурентної політики підписані АМК України більш ніж із 10 міністерствами та відомствами України.

 • [1] Медведев А.1. Контроль за дотриманням законодавства у сфері конкуренції: навч, посіб. / АЛ. Медведев. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – С.191-202.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >