< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності та характерні особливості розвитку конкурентного середовища на товарних ринках України

На момент набуття Україною незалежності економіка країни характеризувалася практично повною відсутністю конкуренції між суб'єктами господарювання, що підтримувалася планово створеною структурою виробництва, побудованою на засадах спеціалізації та концентрації. В умовах ринкових перетворень 1990-х років в Україні було проведено приватизацію і масштабну структурну демонополізацію економіки. Як наслідок, на початок 2000-х років на товарних ринках, на яких склалися необхідні структурні передумови для економічної конкуренції, реалізовувалося близько 54% загального обсягу реалізації товарів, робіт і послуг. Водночас, на ринки, на яких можливості для ефективного функціонування конкуренції були суттєво обмежені внаслідок наявності на них суб'єктів господарювання з ознаками домінування, припадало близько 23,0 % загального обсягу реалізації товарів, робіт, послуг, на ринки, на яких діяв практично один продавець товару (надавач послуг, виконавець робіт) і в силу цього конкуренція практично виключалася – близько 12%.

Протягом першої половини 2000-х років відбулося оновлення законодавства про захист економічної конкуренції, зміцнення інституційних засад його застосування, становлення системи незалежних державних регуляторів ринків природних монополій та сфери телекомунікацій. Тривали позитивні зміни у розвитку структурних передумов конкуренції: станом на початок 2008 р. частка товарів, робіт, послуг, що реалізовувалися на ринках з конкурентною структурою, у загальному обсязі реалізації досягла майже 57%, водночас частка монопольних ринків, на яких передумови конкуренції були відсутні, скоротилася до приблизно 6%[1]. Втім, як свідчить статистика останніх років покращання структурних передумов конкуренції початку-середини 2000-х років мало більше кон'юнктурний, аніж системний характер. Кризові явища 2008-2009 pp. звели нанівець відповідну позитивну динаміку. Станом на 1 січня 2012 року (рис. 5.2) частка ринків з конкурентною структурою в економіці України скоротилася до 49,2 %, а частка монополізованих ринків зросла до 7,2%[2].

Динаміка структурних передумов конкуренції в економіці України, 2000–2012 pp.

Рис. 5.2. Динаміка структурних передумов конкуренції в економіці України, 2000–2012 pp.[3]

Негативний і системний вплив на розвиток конкурентного середовища здійснюють невиправдано ускладнені дозвільні процедури, адміністративні обмеження доступу до товарних ринків. Незважаючи на візуальне зниження адміністративних бар'єрів входження на ринок протягом досліджуваного періоду, відображене у звітах Світового банку та його Рейтингу легкості веденім бізнесу (табл. 5.1), реальні темпи приросту кількості суб'єктів господарювання в економіці України із року в рік скорочуються (рис. 5.3).

Таблиця 5.1

Динаміка адміністративних бар'єрів входження на вітчизняні товарні ринки, 2003-2013 pp.[4]

Показник

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість

реєстраційних

процедур

15

15

15

10

10

10

10

10

9

7

6

Тривалість реєстрації, дн.

40

34

34

33

27

27

27

27

24

22

21

Вартість реєстраційних процедур, % доходу на душу населення

25,6

17,6

10,6

9,2

7,8

5,5

5,8

6,1

4,4

1,5

1,3

Мінімальний сплачений статутний капітал, % доходу на душу населення

121,5

113,9

183

198,8

203,1

174,2

153,5

2,2

1,8

0,0

0,0

Загострилися проблеми інституційних обмежень конкуренції, насамперед, створення внаслідок втручання державних органів, їхніх посадових осіб нерівних умов у конкуренції для різних суб'єктів господарювання, розширення явища владно- господарського дуалізму та пов'язаного з цим розростання сфери платних адміністративних послуг, інформаційної непрозорості товарних ринків[1]. Досі неприйнятим залишається Закон України "Про державну допомогу", спрямований на мінімізацію негативного впливу системи пільг та державних субсидій на розвиток конкуренції. Не врегульовано проблеми доступу незалежних постачальників на ринки, суміжні з природною монополією.

Динаміка приросту кількості суб

Рис. 5.3. Динаміка приросту кількості суб'єктів ЄДРПОУ в Україні, 2001–2013pp.[6]

Динаміка інтенсивності конкуренції на ринках України протягом останніх понад десяти років залишається стабільно невисокою (рис. 5.4).

Динаміка інтенсивності конкуренції на рипах України, 1999-2013 рр.

Рис. 5.4. Динаміка інтенсивності конкуренції на рипах України, 1999-2013 рр.[7]

Починаючи з 2000-х років на товарних ринках України сформувалося деяке задовільне конкурентне середовище, яке, з одного боку, дозволяє підтримувати конкурентні стимули в національній економіці, а, з іншого, – є недостатньо ефективним для їх трансформації у стійке економічне зростання.

  • [1] Проект Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014- 2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id
  • [2] Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id
  • [3] Складено автором за даними [15; 16; 17; 18; 19; 20].
  • [4] Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington: The World Bank, 2013. – P. 17.
  • [5] Проект Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014- 2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id
  • [6] Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/
  • [7] Складено за: Drzeniek Hanouz М. Highlights of The Ukraine Competitiveness Report 2008. Towards Sustained Growth and Prosperity. / Ed. by M. Drzeniek Hanouz and T. Geiger – Geneva: World Economic Forum, 2008. – 70 p. The Ukraine Competitiveness Report 2009. Towards Sustained Growth and Prosperity. – Kyiv: Foundation for Effective Governance, 2009. – 222 p.; The Ukraine Competitiveness Report 2010. Towards Sustained Growth and Prosperity. – Kyiv : Foundation for Effective Governance, 2010. – 158 p.; Ukrainian National Competitiveness Report 2011. Towards Sustained Growth and Prosperity. – Kyiv: Foundation for Effective Governance, 2011. – 194 p.; Schwab K. The Global Competitiveness Report 2012-2013. Full Data Edition / Ed. by K. Schwab – Geneva: World Economic Forum, 2012. – xiv+527 p.;
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >