< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій: світовий досвід та вітчизняна практика

Виявлення антиконкурентних узгоджених дій є одним із найскладніших завдань сучасного антимонопольного контролю та регулювання. Узагальнюючи досвід конкурентних відомств світу можна згрупувати всі методи вияву антиконкурентних узгоджених дій у дві групи[1]:

=> методи реагування;

=> методи попередження.

Методи реагування передбачають ініціацію конкурентним відомством (АМК України) дослідження конкурентних стратегій компаній щодо наявності в їх діях ознак антиконкурентного узгодження як реакцію на заяви, скарги чи повідомлення про ймовірне порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині антиконкурентних узгоджених дій.

До цих методів, насамперед, належить програма "Ліненсі", що вважається одним з найефективніших методів вияву антиконкурентних узгоджених дій у світі. Програма "Ліненсі" – це система часткового або повного звільнення від відповідальності за участь в антиконкурентному узгодженні в обмін на інформацію щодо діяльності такого картелю. Ця програма застосовується тільки до першого з учасників картелю, що поінформує відповідні державні органи щодо наявності на ринку (в економіці) антиконкурентного узгодження, учасником якого він є.

Програма "Ліненсі" працює й в Україні. Згідно з п. 5 ст. 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це АМК України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Детальна процедура подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій та порядок реагування АМК України на таку заяву описано Порядком подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Порядком звільнення від відповідальності від 25 червня 2002 року № 399-р.[2]).

Попереджувальні методи виявлення антиконкурентного узгодження полягають в ініціації АМК України досліджень антиконкурентних узгоджених дій в економіці (на ринку) з власної ініціативи.

До попереджувальних методів вияву антиконкурентного узгодження належать:

=> оцінка передумов здійснення антиконкурентних узгоджених дій на певному ринку;

=> дослідження характеру взаємодії суб'єктів господарювання в рамках галузевих асоціацій чи інших об'єднань;

=> аналіз досвіду існування на ринку антиконкурентних узгодженостей у попередні періоди;

=> спостереження за посадовими особами, що полягає у моніторингу кар'єри окремих менеджерів, раніше задіяних у справах про антиконкурентні узгоджені дії; особи, що вже використовувати цей механізм обмеження конкуренції ймовірно скористаються ним знову;

=> взаємодія з іншими конкурентними відомствами чи іншими державними установами в середині країни, що дозволяє виявити ознаки антиконкурентних узгоджених дій, виходячи з практики господарювання досліджуваних суб'єктів господарювання на території інших країн, регіонів чи в інших сферах, оцінити законослухняність відповідних осіб;

=> медіа-моніторинг, що передбачає контент-аналіз преси, рекламних та інших оголошень, інтернет-форумів, виступів на конференціях, симпозіумах, семінарах та будь-яких інших публічних заяв учасників ймовірного узгодження, а також споживачів, що потерпають від антиконкурентной' практики щодо фіксації цін та обміну інформацією про ціни; ідентичності дисконт-програм; розподілу ринків; шахрайства в ході проведення торгів; передачі замовлень між компаніями – квазіконкурентами; обмеження поставок тощо[3].

Після того, як антиконкурентне узгодження виявлено органи Антимонопольного комітету проводять серію перевірок учасників антиконкурентних узгоджених дій, в ході яких збирають додаткову інформацію про вчинене порушення та перевіряють її щодо правильності здійсненої кваліфікації порушення. Тут застосовують Кримський стандарт (вперше був застосований АМК України при розгляді справи про порушення конкурентно-антимонопольного законодавства щодо антиконкурнетних узгоджених дій в Автономній Республіці Крим наприкінці 2000 років) як набір критеріїв оцінки антиконкурентного узгодження. Цей стандарт містить такі критерії порушення:

 • • схожість дій конкурентів;
 • • антиконкурентний характер узгодженості;
 • • неможливість вчинення схожих дій у звичайних ринкових умовах (без попереднього неправомірного узгодження);
 • • обмеження конкуренції на ринку[4].

У разі, коли вчинені суб'єктами господарювання узгоджені дії відповідають цим критеріям, приймається рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що тягне за собою відповідальність порушників у вигляді:

 • – штрафу до 10 % доходу (виручки суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, передбаченого ст. 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції";
 • – адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на керівників підприємств-порушників у розмірі до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян[5];
 • – цивільної відповідальності у вигляді відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Найбільший в економічній історії сучасної України штраф у сфері порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій був накладений АМК України у розмірі 419 млн 359 тис. 814 грн на 14 деревообробних підприємств – учасників асоціації "Меблідеревпром" й саму асоціацію, що виступила організатором й координатором колективного домінування на ринку закупівлі необробленої деревини в Україні у 2011 році. Оскільки, починаючи з 2011 року необроблена деревина для потреб меблевої промисловості продавалася на відкритих спеціалізованих аукціонах, то асоціація "Меблідеревпром" взяла на себе функції з розподілу лотів між своїми чотирнадцятьма учасниками, в результаті чого понад 11 тисяч лотів необробленої деревини було закуплено в умовах майже

повної відсутності конкуренції[6]. Неконкурентність торгів, вимірювана часткою їх переможців у загальній кількості учасників, протягом року зросла з 0,1 % до 81,3 %, а цінова конкуренція з боку членів асоціації набула спадного тренду, тоді як цінова конкуренція з боку незалежних учасників ринку зростала монотонно протягом перших трьох аукціонів, засвідчуючи наявність незадоволеного платоспроможного попиту на необроблену деревину в Україні (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Динаміка показників конкурентности закупівель необробленої деревини в Україні, 2011 р.[7]%

Показник

Період проведення спеціалізованих аукціонів з продажу необробленої деревини

І кв. 2011 р.

II кв.

2011р.

ІН кв. 2011 р.

VI кв.

2011 р.

Ступінь неконкурентності торгів (частка переможців торгів у загальній кількості учасників)

0,1

34,8

63,8

81,3

Частка лотів, проданих за умови цінової конкуренції з боку членів Асоціації "Меблідеревпром"

0,22

0,4

0,1

0,0

з боку незалежних суб'єктів господарювання

0,06

4,5

5,7

0,0

 • [1] Cartel Case Initiation. Cartel Enforcement / Anti-Cartel Enforcement Manual. – Subgroup 2ICN Cartels Working Group. – May 2007 – 41 p. – C. 14
 • [2] Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Порядок звільнення від відповідальності) : затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 червня 2012 р. 399-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http.V/amc.gov.ua/amku/control/main/ uk/publ ish/articl е/90082
 • [3] Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання : підручник / А.Г. Герасименко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 232-233.
 • [4] Щодо підходів АМКУ при дослідженні ознак наявності колективного монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, інформаційна службова записка Від 22.10.2008 № 22-02/231 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id= 143724&cat_id=42345
 • [5] Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №8073-Х (з наступними змінами) [Елекіронний ресурс]. – Режим доступу : zakon 1 .rada.gov.ua/laws/show/80731 -10. – С. 166.
 • [6] Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amc.gov.ua/amku/doccatalog/document%3fid=95114&schema-main]
 • [7] Таблицю складено автором за матеріалами доповіді державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Бараша М.Я. на Ш Форумі України з питань конкуренції 7-8 листопада 2012 року.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >