< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Необхідність цін та методи державного регулювання цін

Процес ціноутворення об'єктивно не може перебувати поза сферою впливу політики держави. Ринкове ціноутворення як процес формування цін на ринку під впливом попиту і пропозиції має місце не в чистому вигляді, а в поєднанні з державним регулюванням цін. Конкурентні засади встановлення ринкових цін поєднуються з елементами виваженого державного регулювання цін. Це регулювання є діяльністю держави, спрямованою на підтримання такого рівня цін, який забезпечує оптимізацію соціально-економічних пріоритетів у суспільному розвиткові.

Фактори, що обумовлюють необхідність державного регулювання цін

Рис. 9.2. Фактори, що обумовлюють необхідність державного регулювання цін

Державне цінове регулювання – вплив держави на ринкову ціну і процес ціноутворення суб'єктів господарювання з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, обмеження інфляції, сприяння ефективній конкуренції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення соціальної безпеки тощо.

Втручання держави у сферу ціноутворення є об'єктивною необхідністю, яка повинна підвищити ефективність механізму ринкового ціноутворення, зменшити циклічні коливання, забезпечити оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів між галузями. Йдеться про необхідність дієвого включення до механізму ринкового ціноутворення цілої низки державних регуляторних інструментів.

Мета державного регулювання цін – підвищення ефективності механізмів ринкового саморегулювання, забезпечення пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства. Державне регулювання цін не означає встановлення їх конкретного рівня. Йдеться, насамперед, про вплив держави за допомогою економічних методів на прийняття ринковими суб'єктами оптимальних рішень щодо цін, надання їм методологічної та методичної допомоги, розробку правових норм із ціноутворення та ін.

Цілі державного регулювання цін

Рис. 9.3. Цілі державного регулювання цін

До головних завдань державного регулювання цін належать: забезпечення економічної безпеки країни; захист вітчизняних товаровиробників; захист малозабезпечених громадян від необгрунтованого підвищення цін на соціально значущі товари і послуги; створення умов для нормальної конкуренції та обмеження влади підприємств-монополістів; стримування інфляційних процесів; підтримка цінових пропорцій в економіці країни; стимулювання інноваційної модернізації виробництва; формування раціонального попиту населення та культури споживання товарів; запобігання споживанню соціально шкідливих товарів, або тих, що можуть загрожувати здоров'ю та життю людей.

Державне регулювання цін включає: встановлення основних правил формування та застосування цін у країні; визначення відповідальності за їх порушення, створення системи органів ціноутворення, визначення їх прав та обов'язків у цій сфері, порядок контролю за цінами, формування системи методів та інструментів державного впливу на ціни.

Говорячи про методи державного регулювання цін, слід зазначити, що у цілому регулювання цін може бути прямим (шляхом встановлення визначених правил ціноутворення) та непрямим (через механізм економічного впливу на фінансово- господарську діяльність підприємства). Усі методи, якими держава впливає на процеси ціноутворення, умовно можна поділити на економічні та адміністративні.

До економічних методів належать: засоби імпортно- експортної та митної політики (встановлення розмірів тарифів та ставок мита), засоби впливу на кон'юнктуру ринку, система оподаткування, порядок державної допомоги суб'єктам господарювання, засоби державної інвестиційної політики, державне замовлення на окремі види продукції, дотримання антимонопольного законодавства суб'єктами господарювання, недопущення їх дискримінації органами державної влади та місцевого самоврядування.

До адміністративних методів належать: встановлення фіксованих цін (тарифів), встановлення регульованих цін (регулювання здійснюється за верхньою та нижньою межею з обмеженням окремих частин ціни), встановлення індикативних цін (також встановлення дотацій виробникам окремих видів товарів). Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на товари і послуги, що мають вирішальне соціально-економічне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку.

До спеціальних методів цінового регулювання відносяться спостереження за цінами. Державне спостереження у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення моніторингу вільних цін (дослідження динаміки цінових процесів на товарних ринках) та державних регульованих цін.

Державне цінове регулювання в Україні регламентується спеціальним законодавством: Законом України від 21.06.2012 № 5007-VI "Про ціни і ціноутворення", Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" зі змінами та доповненнями тощо. Згідно з Постановою дія органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування визначені повноваження щодо встановлення цін і тарифів.

Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом застосування таких інструментів: державних фіксованих цін (тарифів); граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів; граничного рівня торговельної, оптово-посередницької та збутової надбавок; граничних рівнів рентабельності, обов'язкового декларування зміни ціни та ін. Постачальницько- збутова надбавка (постачальницька винагорода) – сума витрат суб'єкта господарювання, що пов'язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) під час надходження від виробника (постачальника) на відповідний товарний ринок, та прибутку. Гранична постачальницько- збутова надбавка є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, під час встановлення ціни товару. Торговельна надбавка (націнка) – сума витрат суб'єкта господарювання, що пов'язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) у роздрібній торгівлі, та прибутку. Норматив рентабельності – рівень прибутковості, що визначається суб'єктом господарювання під час формування ціни. Граничний норматив рентабельності є його максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб'єктом господарювання під час встановлення ціни товару.

Існує окремий порядок регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів. Державне регулювання цін (тарифів) запроваджується на товари, роботи і послуги природних монополій, а також суб'єктів господарювання, включених до переліку підприємств, які посідають монопольне становище на загальнодержавному і регіональному ринках. Правовою базою такого регулювання є Закони України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 р. № 1682-ПІ, "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р. № 2210, "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР, "Про Антимонопольний комітет" від 26 листопада 1993 р. № 3659 зі змінами та доповненнями.

Здійснення державної цінової політики неможливе без ефективного контролю за додержанням дисципліни цін. Державна дисципліна цін – це дотримання суб'єктами ціноутворення визначених нормативними актами і документами вимог щодо формування, встановлення, змін та використання цін і тарифів на товари та послуги.

Контроль за додержанням дисципліни цін здійснюється системою спеціальних органів, зокрема Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України і підпорядкованими їй державними інспекціями Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Державна інспекція України з контролю за цінами є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку та торгівлі України. Повноваження та функції цієї служби визначено в Законі України "Про ціни і ціноутворення", Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 877-V від 05.04.2007.

Основними завданнями Держцінінспекції України є: реалізація державної політики з контролю за цінами шляхом: проведення постійного моніторингу, аналізу і дослідження динаміки цін (тарифів) на ринку та оперативне забезпечення Кабінету Міністрів України, органів державної влади прогнозно-аналітичними матеріалами щодо очікуваних змін цінової ситуації в державі; внесення центральним і місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо визначення методів впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на ринку; надання у випадках, передбачених законодавством, висновків щодо економічного обгрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів); здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; запобігання порушенням у сфері ціноутворення та їх усунення[1].

Крім державних інспекцій з контролю за цінами, право контролю за дотриманням порядку застосування цін і тарифів мають також інші державні установи: зокрема, податкові, фінансові та антимонопольні органи.

Антимонопольний комітет України тісно співпрацює з Державною інспекцією України з контролю за цінами. Члени АМК України, голови територіальних відділень АМК України, керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Державної інспекції України по контролю за цінами повинні координувати свою діяльність на всіх рівнях і взаємодіяти в межах своєї компетенції у сфері контролю за встановленням та застосуванням цін і тарифів на товари (роботи, послуги) у таких напрямах: надання взаємної методичної допомоги щодо контролю за цінами; підготовка і погодження проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань ціноутворення; здійснення експертиз нормативних актів та методичних матеріалів із питань ціноутворення і надання пропозицій щодо їх удосконалення за зверненням зацікавленої сторони; проведення спільних конференцій, нарад, семінарів, інших заходів для обговорення питань, що становлять спільний інтерес, та навчання фахівців; залучення фахівців для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції відповідного відомства (за домовленістю).

Державна інспекція України по контролю за цінами або її територіальні органи повідомляють органи Антимонопольного комітету України про виявлені ознаки порушень конкурентного законодавства у сфері ціноутворення відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Антимонопольний комітет України контролює: додержання вимог конкурентного законодавства у сфері дії вільних цін; додержання вимог конкурентного законодавства у сфері дії цін і тарифів, щодо яких здійснюється державне регулювання: обов'язкове декларування зміни цін – в частині встановлення суб'єктами господарювання монопольно високих (низьких) та/або дискримінаційних цін; граничних нормативів рентабельності, максимальних граничних цін або максимальних граничних рівнів торговельних надбавок і постачальницько- збутових націнок – в частині встановлення суб'єктами господарювання монопольно низьких та/або дискримінаційних цін; мінімальних граничних цін або мінімальних граничних рівнів торговельних надбавок і постачальницько-збутових націнок – в частині встановлення суб'єктами господарювання монопольно високих та/або дискримінаційних цін; фіксованих цін, тарифів, розцінок – в частині виявлення та припинення порушень при реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері ціноутворення у вигляді встановлення заборон чи обмежень щодо окремих суб'єктів господарювання або груп суб'єктів господарювання, що призводить чи може призвести до обмеження конкуренції.

Контроль за цінами із застосуванням економічних санкцій за порушення дисципліни цін поширюється на суб'єктів господарювання, які перебувають на території України та здійснюють виробничу, торговельну та іншу комерційну діяльність.

  • [1] Офіційний сайт Державної інспекції України з контролю за цінами. – Режим доступу: dci.gov.ua/
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >