< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Специфіка регулювання конкурентного процесу на ринку науково-технічної продукції та інновацій

Проблеми антимонопольного регулювання в науково- технологічній та інноваційних сферах надзвичайно складні.

Конкуренція є важливим фактором інноваційної активності в країні. Конкурентне середовище змушує суб'єктів господарювання приділяти увагу інноваціям. Однак, конкурентний механізм формування і використання інноваційних ресурсів пов'язаний із певними недоліками: схильністю до інформаційної закритості, обмеженістю фінансових ресурсів, незацікавленістю у фінансуванні певних досліджень та ін. У цілому виявляється, що ринкового потенціалу інновацій стає замало для забезпечення необхідного рівня інвестування в інноваційний розвиток. У цих умовах державне регулювання ринкових інноваційних процесів стає необхідним і важливим.

Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін в економіці. Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами: проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального й екологічного становища; технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

В Україні сьогодні в основному створено нормативно- правову базу регулювання інноваційної діяльності, Однак, виконання законодавства в науково-технічній та інноваційній сфері є вкрай незадовільним, що істотно впливає на зниження інноваційної активності. Як зазначає професор Л.І. Федулова: "Макроекономічна ситуація та інституційне середовище стримують інноваційну активність підприємства. Її низький рівень характерний для всіх видів економічної діяльності (промислового виробництва, включаючи мале підприємництво і сфери послуг), а також для всіх типів інновацій (технологічних, організаційних, маркетингових)"[1].

Крім галузевої політики держави одним з ефективних засобів розвитку національної економіки є науково-технічна та інноваційна політика. Це зумовлює необхідність їх узгодження і координації з конкурентною політикою. Науково-технічна політика – діяльність держави щодо формування умов, сприятливих для науково-технічного розвитку країни, зокрема визначення цілей, пріоритетів і напрямів науково-технічного розвитку, розробка фінансово-економічного, організаційно- правового механізмів регулювання та стимулювання науково- технічних процесів в економіці країни. Інноваційна політика включає комплекс правових, економічних, організаційних та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів науково-технічних розробок у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційної діяльності з метою формування сучасного конкурентоспроможного виробництва.

Важливе значення для розвитку конкуренції на ринку науково-технічної продукції та інновацій має захист інтелектуальної власності[2]. Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. Незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності включає: будь-яке несанкціоноване використання об'єктів інтелектуальної власності, так зване "піратство"; будь- яке санкціоноване використання об'єктів інтелектуальної

  • [1] Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка України. – 2013. – № 4. – С. 16.
  • [2] Шаститко А. А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой / А. Шаститко, А. Курдин // Вопросы экономики. – 2012. – № 1. – С. 84-95.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >