< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості розвитку та захисту конкуренції на ринках послуг України

У сучасних умовах важливого значення набуває здійснення державного антимонопольного регулювання на ринку послуг, що пов'язані із діяльністю суб'єктів господарювання, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників – особисті, колективні, громадські. Сфера послуг є важливою частиною сучасної економіки, причому швидко зростаючої. У розвинених країнах світу, наприклад, сфера послуг становить близько 60% у загальних споживчих витратах і забезпечує робочими місцями понад 70% населення.

Основні категорії та поняття

Послуга, конкуренція на ринках послуг, конкуренція на фінансовому ринку, внутрішньогалузева конкуренція на фінансовому ринку, міжгалузева конкуренція на фінансовому ринку, конкурентна політика на фінансовому ринку, банківська концентрація, конкуренція у страховій сфері. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності, аутсорсинг

Ринки послуг у національній економіці, їх специфіка та класифікація

Характерною особливістю сучасного суспільства є перехід від індустріальної економіки до сервісної, коли сфера послуг перетворюється на одну із вирішальних рушійних сил господарського розвитку.

Сфера послуг виконує широке коло функцій, необхідних для розвитку сучасної економіки і підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. У ньому створюються нові робочі місця, зокрема пов'язані з розвитком наукоємних послуг. Підвищення життєвого рівня населення країни значною мірою залежить від розширення індивідуальних і соціальних послуг – житлового будівництва, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму тощо. Сьогодні близько 70% економічної активності у світі пов'язане саме зі сферою послуг.

Виробництво і споживання послуг здебільшого збігається у часі. Хоча частина ринків певних послуг є загальнонаціональними (мобільний зв'язок, пошта, діяльність магістрального трубопровідного транспорту та ін.), переважна більшість ринків послуг є регіональними або локальними.

Відмінною особливістю ринку послуг є його локалізація, "прив'язка" до конкретних умов розвитку окремих регіонів. Ці тенденції обумовлені, з одного боку, загальними закономірностями переходу до постіндустріальної економіки, а, з іншого, – особливостями розвитку кожної окремої країни, її суперечностями і труднощами, які особливо гостро виявляються на регіональному рівні.

Сфера послуг охоплює виробництво різноманітних видів послуг, її виділення пов'язане з розвитком поділу суспільної праці. У Класифікаторі видів економічної діяльності (ДК 009:2010) послуга визначається як результат економічної діяльності, щодо якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві"[1]. . У ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів" послуга трактується як "діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального

блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб[2].

У Системі національних рахунків послуги як вид економічної діяльності поділяються на чотири категорії: споживчі (ресторани, готелі, домашні послуги); соціальні (освіта, медична допомога, благодійні послуги); виробничі (інжиніринг, консультації, фінансові і кредитні послуги); розподільчі (торговельні, транспортні, фрахт). Генеральна угода торгівлі послугами СОТ класифікує послуги на такі: ділові; послуги у галузі зв'язку і аудіовізуальні послуги; будівельні та пов'язані з ними інженерні послуги; дистриб'юторські послуги; послуги у галузі освіти; послуги, пов'язані з охороною навколишнього середовища; фінансові послуги; послуги у галузі охорони здоров'я і соціального забезпечення; туризм і послуги, пов'язані з подорожами; послуги з організації відпочинку, культурних і спортивних заходів; транспортні послуги, інші послуги.

Види економічної діяльності, що забезпечують реалізацію послуг, включають: секція G (оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів); секція Н (транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність); секція І (тимчасове розміщення й організація харчування); секція J (інформація та телекомунікації); секція К (фінансова та страхова діяльність); секція L (операції з нерухомим майном); секція М (професійна, наукова та технічна діяльність); секція N (діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування); секція О (державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування); >1 секція Р (освіта); секція Q (охорона здоров'я та надання соціальної допомоги); секція R (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок); секція S (надання інших видів послуг); секція Т (діяльність домашніх господарств); секція U (діяльність екстериторіальних організацій і органів). За типом випуску послуги поділяються на ринкові та неринкові, а за кінцевими споживачами – на послуги для нефінансових корпорацій, фінансових корпорацій, сектору загального державного управління, домашніх господарств та для некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства[3].

АМК України активно досліджує ринки послуг та визначає становище суб'єктів господарювання на них з метою виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Головною метою розвитку та захисту конкуренції на ринках послуг України є створення сприятливого конкурентного середовища у сфері послуг, заохочення добросовісної ефективної конкуренції та запобігання монополізації окремих ринків послуг, захисту інтересів учасників відповідних ринків від негативних наслідків монопольної діяльності конкретних суб'єктів.

Останніми роками значного суспільного резонансу набула проблема функціонування ринку ритуальних послуг в Україні. Протягом остатніх років до органів АМК України надходять численні скарги як громадян (споживачів послуг), так і суб'єктів господарювання на дії комунальних підприємств, їх посадових осіб щодо зловживань становищем таких суб'єктів на ринку ритуальних послуг. Комітетом були виявлені системні порушення на цьому ринку: бездіяльність органів місцевого самоврядування в питанні визначення функцій ритуальних служб; застосування тарифів на ритуальні послуги без їх погодження з органами місцевого самоврядування; економічна необгрунтованість тарифів на ритуальні послуги; надання ритуальним службам функцій, не передбачених законом тощо.

Ритуальні послуги є соціально значущими, а попит на них пов'язаний з надзвичайними обставинами в житті людей. Зазначені послуги є необхідними для споживачів, без них неможливо обійтися, їх змушені купувати за будь-якою ціною при будь-яких умовах і за невеликий відрізок часу. Має місце диктат надавачів послуг, нав'язування ними своїх умов особі, що перебуває в практично безвихідному становищі. Важливим фактором задовільного функціонування ринків ритуальних послуг є потенційна можливість споживача задовольнити потребу в цих послугах на визначеному законодавством якісному рівні та за економічно обґрунтовану плату.

Важливе значення має антимонопольний контроль та регулювання у сфері житлового будівництва та на ринку житлово- комунальних послуг. Під час дослідження ринків житлово- комунальних послуг АМК України виявив ряд проблемних питань, зокрема у створенні і функціонуванні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які пов'язані з недосконалістю нормативно-правого регулювання відносин із надавачами послуг з електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, що обмежує конституційні права громадян.

  • [1] Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010) : Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : search.ligazakon.ua/l_doc2.nsCTinkl/FIN19567.html.
  • [2] Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
  • [3] Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010) : Наказ Держ- споживстандарту України від 11.10.2010 р. №457 [Електронний ресурс] – Режим доступу : scarch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf71inkl/FIN19567.html; Класифікація інсппуційних секторів економіки України : Наказ Держкомстату від 18.04.2005 № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uazakon.com/document/fpart48/idx48677.htm.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >