< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи антимонопольного регулювання страхової ліяльності

Метою антимонопольного регулювання страхової діяльності є дотримання вимог законодавства України про страхування, захист економічної конкуренції на ринку страхових послуг, ефективний розвиток страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захист інтересів страхувальників. Важливим є стабільне забезпечення постійного надійного і привабливого ринку страхових послуг шляхом створення державою зрозумілих та ефективних механізмів та правил його функціонування. Держава створює умови, за яких фізичні та юридичні особи зацікавлені у страхових послугах, а_ страхові компанії – у надійності цих послуг[1]. Внутрішньою рушійною силою розвитку страхового ринку є довіра, заснована на надійному правовому захисті страховика, на моральній і матеріальній відповідальності страховика перед страхувальником.

Фактичні дані свідчать про низьку конкурентоспроможність страховиків в Україні. Дуже часто обов'язкові види страхування пов'язані з окремими спеціалізованими галузями (транспортні перевезення тощо). Це дозволяє підприємствам за підтримки органів управління відповідних галузей створювати страхові компанії під конкретні види страхових послуг, що призводить до обмеження конкуренції[2].

Реальністю страхового ринку України є незначний обсяг фінансових ресурсів, що їх акумулюють страхові компанії. У конкуренції щодо залучення фінансових ресурсів страховий ринок поки що значно поступається банківській системі.

До основних завдань АМК України на ринку страхових послуг належать: державний контроль за дотриманням вимог конкурентного законодавства; запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за економічною концентрацією; сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

АМК України, його територіальні відділення постійно розглядають випадки антиконкурентних дій окремих страхових компаній. їх зміст, як правило, полягає в тому, що за існування угоди між окремою страховою компанією та суб'єктом господарювання, послуги якого підлягають обов'язковому страхуванню, для споживача настає безальтернативна ситуація щодо можливості звернення до інших страхових компаній. Отже, споживач не має права вибору і змушений отримувати послугу зі страхування від визначеної угодою страхової компанії, попри те, що страхові платежі до неї можуть значно перевищувати ті, що існують у конкурентів. Негативно впливають на розвиток страхового ринку в Україні насамперед, прояви адміністративного впливу на ринок, неналежний рівень прозорості ринку страхових послуг.

Аналіз особливостей розвитку конкуренції на важливому сегменті страхового ринку України – ринку страхування життя, здійснений на основі даних Національної комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дає змогу зробити висновок, що провідні позиції займають такі страхові компанії, як Ренесанс Життя, обсяг зібраних страхових премій якою протягом дев'яти місяців 2013 р. становив 378,5 млн грн, АСКА Життя – 247,1 млн грн, Уніка Життя – 243,8 млн грн, Аліко Україна – 214,9 млн грн, ТАС – 102,1 млн грн. При цьому всього українськими страховиками зібрано за цей період 1,7 млрд грн страхових премій за договорами страхування життя.[3]

Конкурентна політика на ринку страхових послуг – система заходів держави щодо забезпечення нагляду за дотриманням вимог законодавства України про страхування, захист економічної конкуренції на ринку страхових послуг, ефективний розвиток страхових послуг, запобігання доплато-спроможності страховиків і захист інтересів страхувальників. Основні напрями конкурентної політики держави на вітчизняному страховому ринку, враховуючи сучасні тенденції, наведені на рис. 12.2.

Для вирішення проблеми розвитку конкуренції на ринку страхових послуг належить забезпечити: проведення активної державної політики, спрямованої на подальший розвиток системи регулювання страхового ринку та нагляд за діяльністю страхових організацій; приведення страхового законодавства України у відповідність до європейських стандартів.

Основні напрями державної конкурентної політики на страховому ринку України

Рис. 12.2. Основні напрями державної конкурентної політики на страховому ринку України'

Важливим є міжнародний аспект реалізації конкурентної політики у фінансовій сфері. У 2012 р. Конференція ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) розпочала діяльність з оновлення Керівних принципів ООН щодо захисту прав споживачів з метою включення в цей документ спеціального розділу стосовно фінансових послуг. Слід зауважити, що належний захист прав споживачів фінансових послуг в Україні забезпечується відповідно до міжнародних тенденцій і розвитку співробітництва в цій сфері[4].

  • [1] Майорова Т.В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні: монографія / T.B. Майорова. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 280-283.
  • [2] Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки : монографія / за ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.-С. 175-180.
  • [3] Назва з екрана : nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_I%DO%86%D0%86_kv_2013 .pdf
  • [4] Загальні принципи "Великої двадцятки" щодо захисту прав споживачів фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : fmrep.kiev.ua/download/g20_principles_fcp_oct201 l_ua.pdf; Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012– 2017 pp. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 №867-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-р.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >