< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ринок адміністративних послуг як об'єкт антимонопольного контролю

В економіці України важливим об'єктом антимонопольного контролю та регулювання є ринок адміністративних послуг. Незважаючи на номінальне зростання ємкості цього ринку, він залишається неефективним внаслідок широкого застосування на ньому різноманітних бюрократичних та корупційних схем та інструментів.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на- набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону. Фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг є суб'єктом звернення. Суб'єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги[1].

Адміністративна послуга – це сфера управлінських відносин. Процедура надання послуг встановлює права та обов'язки органу (посадової особи) владних повноважень, є частиною управлінської діяльності і водночас частиною адміністративного процесу. Надання адміністративних послуг здійснюється винятково шляхом вчинення органами владних повноважень дій, які забезпечують юридичне оформлення (видача дозволів, посвідчень, проведення реєстрації, сертифікації, верифікації, нострифікації тощо) умов реалізації приватними (фізичними чи юридичними) особами прав, свобод і законних інтересів.

Ринок адміністративних послуг повинен функціонувати на принципах відкритості та прозорості; доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; доступності та зручності для суб'єктів звернень.

Суб'єкт надання адміністративних послуг встановлює вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг). Суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до законодавства, затверджуються інформаційна і технологічна картки.

Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про: суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу; строк надання адміністративної послуги; результат надання адміністративної послуги; можливі способи отримання відповіді (результату); акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги. Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб'єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про порядок надання адміністративної послуги. У ній зазначаються: етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги; відповідальна посадова особа; структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); строки виконання етапів (дії, рішення). Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

При наданні адміністративних послуг можуть надаватися також супутні послуги – виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо. Супутні послуги надаються суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється суб'єктом надання адміністративних послуг чи органом, що утворив центр надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення.

При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо). Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових, не передбачених законом платежів, або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.

Для антимонопольного контролю на ринку адміністративних послуг в Україні вирішальне значення має завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та виконання контрольно- наглядових (інспекційних) функцій. У сучасних умовах важливим є застосування інноваційних технологій на ринку адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню рівня об'єктивності та прозорості прийняття органами державної влади рішень, у тому числі щодо прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівні. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Важливе значення мало створення Центрів адміністративних послуг в Україні. Пріоритетом їх діяльності вважається не кількість громадян, які отримали адміністративні послуги, а якість цих послуг. Запровадження системи управління якістю у сферу надання адміністративних послуг[2] здійснюється з метою оптимізації процедур надання таких послуг. При цьому завдання збільшення чи зменшення кількості адміністративних послуг, які можуть надавати органи виконавчої влади (їхні посадові особи), має вирішуватися в межах проблеми оптимізації системи надання адміністративних послуг[3].

Можливість надавати більше якісних адміністративних послуг існує завдяки розширенню дієвого громадського контролю на ринку адміністративних послуг, а саме завдяки:

  • – досягненню прозорості процесу надання адміністративних послуг;
  • – досягненню рівності та справедливості щодо споживачів;
  • – максимальному врахування потреб громадян;
  • – достовірній оцінці діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості, у тому числі з метою врахування позитивного та негативного досвіду під час подальшого розвитку ринку адміністративних послуг.

АМК України у 2012 році дослідив низку адміністративних послуг, що надаються як на рівні центральних органів виконавчої влади, так і на всіх інших рівнях, аж до селищної ради. Зокрема, виявлено факти встановлення та застосування суб'єктами надання супутніх послуг економічно необгрунтованих завищених цін (тарифів); стягнення із заявників плати за послуги, які мають надаватися безоплатно, або за непотрібні їм та не передбачені законодавством; застосування різної вартості за надані однакові супутні послуги (виконані роботи).

  • [1] Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/S203-17
  • [2] Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000: 2000; ГОТ). – К.: Держстандарт України, 2001. – 40 с.
  • [3] Петьовка В. Про запровадження системи управління якістю у сферу надання адміністративних послуг: окремі проблеми та шляхи їх розв'язання / В. Петьовка // Віче. – 2013. – № 16. – С. 21-24.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >