< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості формування та розвитку конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг в Україні

Формування та розвиток конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг невіддільні від реалізації прав та інтересів суб'єктів звернення і вільного вибору ними суб'єкта надання адміністративних послуг. Важливим є стабільне забезпечення ефективного функціонування конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг шляхом створення державою зрозумілих і дієвих механізмів та правил.

Негативний вплив на стан конкуренції здійснює поділ однієї за змістом адміністративної послуги на кілька платних послуг. Проблемою є невизначеність критеріїв: за якими відповідна діяльність органів владних повноважень може бути віднесена до адміністративних послуг; за якими послуги поділяються на платні та безоплатні; за якими встановлюється вартість послуги; за якими здійснюється розмежування функцій управління і безпосередніх обов'язків органу владних повноважень (посадової особи) щодо надання адміністративних послуг тощо.

Для розвитку конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг в Україні необхідним є визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку адміністративних послуг, платності чи безоплатності їх надання, а також обгрунтованих строків надання таких послуг. Важливим є припинення практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги. Має бути встановлена заборона органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо надання платних послуг господарського характеру.

Кращі умови для розвитку конкуренції на ринку адміністративних послуг забезпечує застосування стандарту окремої адміністративної послуги. З метою захисту інтересів одержувачів адміністративних послуг (суб'єктів звернення) стандарт має: забезпечувати мінімізацію витрат часу та інших ресурсів одержувача; передбачати можливість звернення із запитом до адміністративного органу в письмовій та/або усній формі, а також із використанням інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечувати мінімізацію дій одержувача та кількості документів, що ним надаються; закріплювати вимірювані вимоги до якості й доступності адміністративної послуги; враховувати думку й інтереси одержувача.

Розвиток конкурентних відносин пов'язаний із відмовою від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створенням альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги. Надавати адміністративні послуги мають виключно органи державної влади та бюджетні установи.

Формування та розвиток конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг в Україні передбачає подальше зменшення кількості ліцензій і дозволів у сфері підприємницької діяльності, максимальне спрощення та скорочення тривалості дозвільних процедур, усунення технічних бар'єрів, запровадження "єдиного вікна", максимальну комп'ютеризацію документообігу. Важливим є розширенням сфер застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів.

Значні перспективи розвитку конкуренції на ринку адміністративних послуг пов'язані із запровадженням електронного урядування способу організації державної влади за допомогою систем інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, іцо забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

АМК України приділяє значну увагу розвитку конкуренції на ринках супутніх послуг при наданні адміністративних послуг. До "сукупних послуг" включаються всі види обов'язкових платних послуг та робіт, пов'язаних з наданням адміністративних послуг. Зокрема, це – виготовлення довідок, витягів, звітів, проектів, технічних умов надання висновків, погоджень, проведення експертиз, досліджень, моніторингів, виготовлення викопіювань, графічних матеріалів тощо. Також до сукупних послуг належать інформаційно-консультаційні послуги, які нав'язуються фізичним та юридичним особам. Перелік сукупних послуг до певної адміністративної послуги визначався з переліку документів, які необхідно надати суб'єкту для її отримання. Такий перелік документів мас міститися в інформаційній картці адміністративних послуг, розробка якої передбачена Законом України "Про адміністративні послуги".

Значна кількість припинених АМК України порушень на ринках адміністративних послуг є результатом прийняття органами Комітету комплексних заходів при проведенні широкомасштабних перевірок діяльності центральних і місцевих органів влади, а також органів місцевого самоврядування з надання платних послуг. Найбільша кількість порушень АМК України була виявлена в діях бюро технічної інформації, ветеринарних служб, медичних установ, при наданні прав на земельні ділянки, при видачі різних видів дозволів.

Розбудова ефективної системи конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг передбачає оптимальну взаємодію одержувачів адміністративних послуг із органами державної влади, що можливе тільки в разі її чіткої нормативної регламентації. При цьому особливе значення має забезпечення доступності надання адміністративних послуг та невідворотності відповідальності в разі недотримання адміністративним органом законодавчо встановлених вимог.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >