< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Становлення та розвиток громадського контролю за діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю

Зазвичай об'єктом громадського контролю є діяльність держави і місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суб'єктами громадського контролю може бути коло суб'єктів з парламентського контролю і контролю політичних партій за державною діяльністю як різновид громадського контролю, громадян та їх об'єднань.

До основної сфери державної діяльності, які є об'єктом громадського контролю, належить публічна перевірка відповідності діяльності держави декларованим нею цілям і коригування цієї діяльності і самих цілей, підпорядкування діяльності держави інтересам суспільства. Діяльність організацій та окремих громадян, які здійснюють громадський контроль такого гатунку, і є тим, що називають англійським словом advocacy, і перекладають як "захист суспільних інтересів". До механізмів громадського контролю в Україні належать звернення, інформаційні запити, опитування, громадські слухання, моніторинг діяльності тих суб'єктів контролю, що розглядаються[1].

Має бути забезпечена можливість громадськості брати участь у розробці законодавства, проведення моніторингу практики його застосування, реагування на кожний випадок порушення законодавства. Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при органах виконавчої влади можуть створюватися (а в деяких випадках в. обов'язковому порядку створюються) різні дорадчо-консультативні органи, такі як громадські ради чи громадські колегії. Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

При АМК України у 2011 році була створена Громадська рада. Громадська рада при АМК України – постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю АМК України, налагодження ефективної взаємодії АМК України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, і здійснює свою діяльність на громадських засадах. Громадська рада створена з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із проведенням консультацій з громадськістю в процесі підготовки, прийняття та реалізації рішень АМК України[2].

Основними завданнями Громадської ради при АМК України є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю АМК України; сприяння врахуванню АМК України громадської думки під час формування та реалізації державної політики; координація заходів, пов'язаних з проведенням АМК України консультацій з громадськістю з питань політики у сфері захисту економічної конкуренції; підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки тощо, розробником яких є АМК України; участь за пропозицією керівників АМК України у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації; підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій АМК України з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень; підготовка пропозицій щодо форм та способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження АМК України; інформування АМК України про результати проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації, відомостей про діяльність Громадської ради й прийняті нею рішення.

Один з пріоритетних напрямів діяльності АМК України – сприяння формуванню проконкурентної свідомості у суспільстві, взаємодія з інститутами громадянського суспільства, посилення адвокатування конкуренції, забезпечення принципів відкритості та прозорості у роботі. З метою обговорення наявних проблемних питань у сфері конкуренції на товарних ринках України, запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції та роз'яснення його норм, а також для врахування думки громадськості та бізнесу під час розробки нормативно-правових актів у сфері конкуренції, АМК України постійно проводить круглі столи, конференції, семінари, зустрічі, наради тощо.

Адвокатування конкуренції є особливим напрямом діяльності антимонопольних органів, а саме: доповненням до правозастосовної діяльності з метою підвищення рівня поінформованості про принципи функціонування товарних ринків. Адвокатування конкуренції – це підтримка конкуренції за допомогою відмінних від правозастосування заходів, зокрема, оцінка впливу на конкуренцію регуляторних актів та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. Специфіка адвокатування конкуренції полягає у використанні непримусових механізмів цілеспрямованої взаємодії АМК України з іншими органами влади, бізнес-спільнотою, й, загалом, з громадськістю. Важливо, що має місце мультиплікаційний зв'язок між правозастосуванням та адвокатуванням конкуренції: дієвість правозастосування може бути посилена активним адвокатуванням (наприклад, роз'яснення відповідальності за порушення конкурентного законодавства) і, навпаки, заходи адвокатування будуть менш ефективними за відсутності правозастосовних повноважень.

Адвокатування конкуренції – систематична, добре організована, масштабна діяльність конкурентного відомства щодо впровадження принципів конкуренції у державному регулюванні економіки. Ефективне адвокатування конкуренції в країні є "наріжним каменем" успішності ринкової економіки[3].

  • [1] Захаров Є. Громадський контроль і права людини / Є. Захаров // Харківська правозахисна група [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//opora.lviv.ua/?p=S29
  • [2] Про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України. Погоджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.04.2011 № 177-р. – Режим доступу : amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88382
  • [3] Bunker S. L. A Network of Competition Advocates? The Role of the ICN in Competition Advocacy: ICN AWG Workshop, 26th October 2012, Paris [Електронний ресурс] / S. L. Bunker, Secretary, Competition Commission of India – Paris: 2012. – 11 p. – Режим доступу : autoritedelaconcurrence.fr/doc/bos4_cci_icn_ octl 2.pdf.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >