< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за станом конкуренції на ринку державних закупівель

Державні закупівлі характеризуються законодавчо встановленими процедурами та реалізацією принципу максимального забезпечення ефективної конкуренції. Контроль за станом конкуренції на ринку державних закупівель є невід'ємним компонентом конкурентної .політики держави.

Відповідно до ст. З Закону України "Про Антимонопольний комітет України" одним із основних завдань Комітету є здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель. Згідно з п. 19 частини першої ст. 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 р. №2289-VI АМК України став органом оскарження у сфері державних закупівель[1]. Відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 8 цього Закону з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної закупівлі, в органі оскарження створено Постійно діючу адміністративну колегію АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

За результатами розгляду скарги орган оскарження має право приймати рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язувати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі. Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття.

Підходи АМК України як органу оскарження щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, які базуються в тому числі на основоположних принципах здійснення державних закупівель (відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників тощо), ефективного правового захисту під час розгляду скарг (змагальності, рівності учасників засідання), відповідають практиці ЄС.

Державні закупівлі здійснюють суттєвий вплив на економіку щодо матеріального забезпечення функціонування державних структур, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; створення нових робочих місць через закупівлю державою окремих видів товарів, робіт, послуг, що безпосередньо впливає на всі галузі економіки, стимулюючи їх розвиток. Загальна річна сума державних коштів, передбачених для закупівлі товарів, робіт і послуг у 2012 році становила 571,6 млрд грн (у 2011 році – 496,7 млрд грн, 2010 році – 335,2 млрд грн). Загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівель у 2012 році становила 428,1 млрд грн (у 2011 році – 325,1 млрд грн, 2010 році – 172,1 млрд грн)[2].

Найбільш повною мірою оцінити стан конкуренції на ринку державних закупівель України можна проаналізувавши вартісну структуру державних закупівель за процедурами їх здійснення (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Вартісна структура державних закупівель в Україні за 2007-2012 рр.[3]

пор.

Показники

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Відкриті торги, %

39,0

43,6

67,3

56,2

66,0

47,1

2

Закупівля в одного учасника, %

52,7

48,0

28,5

40,7

29,9

51,6

3

Інші процедури

8,3

8,4

4,2

3,1

4,1

1,3

4

Всього закупівель, млрд грн

142,30

167,30

105,20

172,10

325,10

428,10

Як видно з табл. 13.1 замовники віддають перевагу конкурентним процедурам (насамперед, відкритим торгам, а також двоступеневим торгам, запитам цінових пропозицій, попередній кваліфікації учасників). Проте, останніми роками зростає частка закупівель в одного постачальника й їх обсяг у 2012 році склав понад 50% від загальної вартості закупівель. Така тенденція вказує на погіршення конкурентних засад при здійсненні державних закупівель товарів, робіт та послуг.

Дотримання конкурентних принципів і процедур при проведенні державних закупівель за неконкурентними процедурами[4] практично повністю виведено з поля зору уповноважених органів, що завдає значних збитків для державного бюджету і потенційно надає економічно необгрунтовані переваги для окремих суб'єктів господарювання.

Створення конкурентного середовища на ринку державних закупівель, забезпечення прозорості процедури закупівлі за державні кошти мають стати дієвим інструментом раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

У табл. 13.2 відображені основні порушення конкурентних засад здійснення державних закупівель в економіці України.

Таблиця 13.2

Основні порушення конкурентних засад реалізації державних закупівель в Україні[5]

№ пор.

Окремі

етапи

Порушення

1

Визначення потреби у продукції

Штучне підвищення очікуваної вартості продукції. Необгрунтовані потреби у продукції. Поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення торгів

2

Розробка

тендерної

документації

Неповна інформація у тендерній, документації. Невідповідність вимог тендерної документації фактичній оцінці тендерної пропозиції. Визначення основних умов договору таким чином, що жоден постачальник (крім одного) не зацікавлений брати участь. Встановлення необгрунтовано скороченого терміну подання тендерних пропозицій

3

Видача

тендерної

документації

та

отримання

тендерних

пропозицій

Несвоєчасна видача тендерної документації та повідомлення (неповідомлення) про внесення змін до тендерної документації. Фіктивний збір документів двох учасників для забезпечення перемоги одного з них. Необгрунтоване відхилення тендерних пропозицій. Надання права внесення змін до тендерної пропозиції лише для одного учасника. Прийняття декількох тендерних пропозицій від одного учасника для вибору найкращої

4

Розкриття

тендерних

пропозицій

Таємне розкриття конвертів для аналізу цін та розголошення інформації. Недопущення учасників до процедури розкриття. Оголошення недостовірної інформації. Підміна тендерних пропозицій

5

Оцінка

тендерних

пропозицій

Необгрунтоване відхилення тендерних пропозицій. Внесення змін до тендерної документації під час оцінки тендерних пропозицій. Оцінка тендерних пропозицій за критеріями, які не зазначені в тендерній документації. Внесення змін до тендерної пропозиції під час її оцінки. Вибір переможця постачальника "із своїх", пропозиції' якого не є кращими

6

Проведення

тендеру

Проведення тендеру без оголошення. Здійснення закупівлі в одного постачальника без погодження

7

Укладання

державного

договору

Невідповідність укладеного договору умовам тендерної документації. Укладати державного договору під час розгляду скарги. Несвоєчасне інформування учасників або неоприлюднення інформації про переможця торгів

8

Виконання

державного

договору

Необгрунтована зміна вартості державного договору. Необгрунтоване внесення змін до специфікації договору

9

Звітність

Представлення недостовірних відомостей у звіті

Найнебезпечніші порушення, що допускаються замовниками під час проведення процедур державних закупівель, поділяються на дві категорії:

  • 1) складання замовниками документації конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель", зокрема: встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних вимог документації конкурсних торгів; штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об'єднання товару/послуг в один лот/предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення предмета закупівлі); штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета закупівлі); помилки під час складання документації конкурсних торгів (невідповідність додатків документації конкурсних торгів основним вимогам документації конкурсних торгів, неправильно визначені строки подання пропозицій конкурсних торгів тощо);
  • 2) процедурні порушення з боку замовників, зокрема: порушення порядку оприлюднення/опублікування інформації про закупівлю; неправомірне відхилення пропозицій конкурених торгів учасників процедури закупівлі; неправомірне визначення переможця процедури закупівлі; допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

При оскарженні процедур закупівлі скарги подаються до органу оскарження (АМК України) не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі; висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково; у разі коли скаргу не задоволено, – підстави та обґрунтування прийняття такого рішення; у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Протягом 2012 року до АМК України надійшло 787 скарг, що на 18,4 відсотка більше показника 2011 року (665). Сума коштів, що були сплачені до державного бюджету України за подання скарг, становить 4080 тис. грн, що на 23,3 відсотка перевищує показники 2011 року (3310 тис. грн). У 2012 році, порівняно з 2011 роком, на 8,4 відсотка зросла кількість проведених засідань постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель – відповідно з 273 до 296. На засіданнях колегії протягом звітного року прийнято 1440 рішень, що на 32,6 відсотка більше, ніж у попередньому році. З цих рішень: рішення про прийняття скарг до розгляду – 94 712 (у 2011 році – 557), в тому числі про призупинення процедур закупівель – 253 (у 2011 році – 138); про відмову у задоволенні скарги – 171 (у 2011 році – 159); про задоволення скарги – 338 (за 2011 рік – 234), в тому числі про відміну процедур закупівель – 186 (за 2011 рік – 154).

Ефективне управління у сфері економічної конкуренції неможливе без побудови сучасної прозорої системи державних закупівель. Тільки застосування конкурентних процедур державних закупівель дозволяє забезпечити принципи максимальної ефективності та добросовісної конкуренції серед учасників.

  • [1] Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06.2010 № 2289-VI. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/2289-l7
  • [2] Режим доступу : ukrstat.gov.ua/
  • [3] Розраховано за даними ukrslat.gov.ua
  • [4] За вартістю від усіх угод, здійснених за державні кошти, частка державних закупівель у 2010 р. становила: 17% – відкриті торги, 9% – закупівлі в одного учасника, 73 % – без використання процедур державних закупівель; у 2012 р. – 25, '52 і 23%, відповідно / Формування моделі економічного розвитку України у носі кризовому світі. Аналітична доповідь. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – С. 30.
  • [5] Джерело: Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями : монографія / Н.Б. Ткаченко. – К.: Книга, 2007. – 296 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >