< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поточний план, його склад та зміст

У плануванні чільне місце посідає поточний план, який містить розгорнуту програму за всіма видами діяльності підприємства у вигляді системи збалансованих показників, відображених у сукупності розрахунків і таблиць. Цей план розробляється на підставі уточнених цілей та завдань, стратегічних, довго- і середньострокових планів та укладених договорів і нових невідкладних завдань розвитку підприємства. Поточний план зорієнтований на їхнє виконання і задоволення потреб ринку в продукції підприємства за найбільш повного та раціонального використання ресурсів. У ньому знаходять відображення новітні досягнення в галузі техніки, технології, організації виробництва, економіки, сучасні умови господарювання, виявлені резерви.

Отже, поточний план покликаний забезпечити досягнення планових показників у короткостроковому періоді та створити належні умови для стійкого ефективного функціонування і розвитку підприємства в майбутньому.

Склад розділів поточного плану, їхню назву, завдання, перелік планових показників і методи їхнього розрахунку та обгрунтування кожне підприємство встановлює самостійно. Вони зумовлені характером виробництва, призначенням продукції, галузевою належністю підприємства, рівнем розвитку і досконалістю планування та іншими факторами. Словом, на різних підприємствах розділи поточного плану можуть розбігатися.

Для забезпечення безперервного успішного існування і розвитку підприємства необхідно планувати всі види та напрямки його діяльності. У цьому контексті поточний план підприємства повинен містити такі розділи:

 • – маркетингові дослідження і планування збуту і контролю продукції;
 • – виробництво продукції;
 • – оперативно-календарне планування і контроль;
 • – матеріально-технічне забезпечення виробництва;
 • – забезпечення оперативної діяльності виробничою потужністю;
 • – персонал і оплата праці;
 • – виробнича інфраструктура;
 • – витрати виробництва;
 • – фінансове планування і контроль на підприємстві;
 • – планування і контроль оновлення продукції;
 • – організаційно-технічний розвиток;
 • – бізнес-планування;
 • – соціальний розвиток колективу;
 • – збереження довкілля і раціональне використання природних ресурсів.

Склад і стислий зміст зазначених розділів поточного плану діяльності підприємства, за винятком двох останніх, подано на рис. 2.3.

Середньо- і короткострокові плани взаємопов'язані, вони складаються за єдиною методологією та мають однакову структуру.

Основний склад та зміст поточного плану підприємства

Рис. 2.3. Основний склад та зміст поточного плану підприємства

Завдання, зміст та особливості складання кожного розділу поточного плану промислового виробничого підприємства докладно розглядаються у відповідних темах цього підручника.

Сукупність усіх розділів поточного плану відображає всі напрямки діяльності підприємства, і спрямована на організацію злагодженої роботи всіх його підрозділів.

Вивчення практичного досвіду діяльності вітчизняних промислових підприємств показує, що більшість з них складають поточні плани за такими розділами: маркетингові дослідження планування, збут продукції; виробництво продукції; організаційно-технічний розвиток; матеріально-технічне забезпечення виробництв; персонал і оплата праці; витрати виробництва і собівартість продукції; фінансовий план.

Необхідно також зазначити, що зараз чимало промислових підприємств не виділяють у планах розділи маркетингового дослідження і збуту продукції та організаційно-технічного розвитку. У складі поточних планів часто відсутні розділи соціального розвитку колективу та збереження довкілля і раціонального використання природних ресурсів, реалізація яких вимагає значних фінансових ресурсів.

У розділах поточного плану традиційно знаходять відображення переважно завдання і показники основної виробничої діяльності підприємства і залишаються поза увагою такі важливі аспекти його функціонування як обслуговування виробництва, оновлення продукції, здійснення інвестиційної діяльності тощо.

Планування діяльності підприємства повинно бути комплексним, тобто охоплювати як техніко-економічну базу, так і соціальні аспекти існування та розвитку трудового колективу. Необхідність складання плану соціального розвитку також зумовлена тим, що соціальні заходи безпосередньо впливають на ріст продуктивності праці та інші показники ефективності господарювання.

Примітно, що перші плани соціального розвитку були розроблені в першій половині 1966 року за ініціативою колективів промислових підприємств, розташованих у різних регіонах колишнього Радянського Союзу. Це були приладобудівні підприємства, на яких інтенсивно застосовувались останні досягнення науки і техніки, що сприяли прискореним темпам технічного переозброєння виробництва, підвищенню рівня механізації й автоматизації виробничих і управлінських процесів, істотному зростанню змістовності праці та покращенню її умов тощо.

Становлення на промислових підприємствах соціального планування було зумовлене низкою об'єктивних і суб'єктивних передумов, зокрема:

 • – високими темпами науково-технічного прогресу і його впливу на соціально-демографічні процеси;
 • – істотним розширенням самостійності підприємств і скороченням кількості директивних планових показників;
 • – укрупненням підприємств і створенням виробничих об'єднань;
 • – розробленням дослідниками-соціологами низки спеціальних методів і методик, що дозволили кількісно вимірювати соціальні і соціально-психологічні фактори і процеси та створили реальну можливість для їх планування;
 • – появою спеціалістів, які на професійному рівні могли здійснювати науково-методичне керівництво формуванням планів соціального розвитку колективів;
 • – створенням фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва за рахунок відрахувань від прибутку підприємств.

Остання передумова є основною, оскільки реалізація системи обґрунтованих заходів, передбачених планом соціального розвитку колективу підприємства, потребує відповідного фінансового забезпечення.

План соціального розвитку колективу підприємства має утримувати цілісну систему соціальних показників і заходів з їх досягнення в тісному зв'язку з виробничо-економічними показниками. При складанні цього плану необхідно брати до уваги стан та особливості колективу підприємства. Його треба націлювати на розв'язання найактуальніших завдань з підвищення освітнього рівня і кваліфікації працівників, покращення умов праці, відпочинку і побуту, зміцнення здоров'я, ліквідацію чи скорочення непрестижних і шкідливих робіт, удосконалення соціально-психологічних процесів у колективі тощо.

Зазначені та інші аспекти соціального розвитку колективу доцільно об'єднати в такі основні напрямки:

 • – покращення соціально-демографічної структури колективу;
 • – удосконалення змісту, умов і охорони праці;
 • – покращення соціально-культурних і житлово-побутових умов працівників підприємства та членів їхніх сімей.

Через відсутність фінансового забезпечення чимало вітчизняних промислових підприємств зараз не розробляють плани соціального розвитку колективу за всіма зазначеними напрямками. Окремі планові показники цього розділу поточного плану містяться в таких планах: персоналу й оплати праці, організаційно-технічного розвитку, витрати виробництва і собівартість продукції, фінансовому тощо.

План зі збереження довкілля і раціонального використання природних ресурсів передбачає низку заходів, спрямованих на запобігання нанесенню шкоди довкіллю внаслідок діяльності підприємства та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Окремі заходи цього напрямку містяться в інших розділах поточного плану. Проте, беручи до уваги надзвичайну важливість проблеми збереження довкілля і раціонального використання природних ресурсів, усі відповідні заходи доцільно зосередити в окремому розділі плану і за можливості збільшувати фінансування на їх реалізацію.

За складом та змістом розділів поточний план відповідає довго- і середньостроковому планові. Проте, в ньому містяться деталізовані завдання і показники. Перевага надається кількісним показникам.

Основними вимогами до складання поточного плану е такі:

 • – забезпечення своєчасного випуску конкурентоспроможної продукції в обсягах, номенклатурі й асортименті, необхідних ринку, за мінімальних витрат на її виробництво;
 • – досягнення високих темпів зростання ефективності діяльності та розвитку підприємства на підставі раціонального використання наявних ресурсів і залучення всіх внутрішніх резервів та інтенсивних факторів господарювання;
 • – створення необхідних умов для стійкої прибуткової діяльності і швидкого розвитку підприємства в майбутньому.

Процес розроблення поточного плану діяльності підприємства за сучасних умов містить низку послідовних етапів робіт, а саме:

 • – встановлення обсягів попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства на підставі дослідження ринку;
 • – співставлений обсягів попиту з виробничими можливостями підприємства (потужністю, матеріально-технічним і кадровим забезпеченням);
 • – розроблення системи організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення відповідності обсягу попиту і виробничих можливостей підприємства (технічне переозброєння, розширення, реконструкція, оновлення номенклатури й асортименту виробів тощо);
 • – визначення ринків та обсягів збуту продукції (робіт, послуг);
 • – аналіз виконання плану за попередній період і оцінювання фактичного (очікуваного) рівня планових показників;
 • – складання проекту плану;
 • – оцінювання, обговорення та коригування проекту плану;
 • – документальне оформлення і затвердження плану.

Усі зазначені етапи робіт можна об'єднати у дві стадії: підготовчу і завершальну. На підготовчій стадії оформляють проект плану, який починають розробляти за кілька місяців до початку планового року. На цій стадії проводять економічний аналіз діяльності підприємства за перше півріччя поточного року, визначають очікувані об'ємні та якісні показники за друге півріччя поточного року, виявляють резерви, розробляють прогресивні норми і нормативи витрат різних видів ресурсів. На цьому етапі проводять маркетингові дослідження, в процесі яких вивчаються потреби ринку в продукції і його насиченості нею, вимоги споживачів до якості виробів, ціни на них та можливі їхні зміни в плановому періоді тощо.

На завершальній стадії коригують проект плану, обговорюють, оформляють документально і затверджують план.

Розробленню поточного плану передує глибокий всебічний аналіз діяльності підприємства за попередній період, оцінювання його очікуваного виконання. Внаслідок цього аналізу визначаються основні завдання, які будуть вирішуватися в процесі виконання плану в наступному періоді.

Поточне планування здійснюється шляхом детального розроблення річних та квартальних планів з маркетингу, виробництва, постачання і збуту, розвитку підприємства й оновлення продукції, витрат виробництва і фінансових результатів на підставі деталізації цілей та завдань, що випливають із перспективних планів.

За стабільних умов зовнішнього і внутрішнього середовища поточний план може складатися на рік з розподілом показників за кварталами. За високого рівня невизначеності і мінливості умов господарювання цей план розробляється на кілька (три, шість) місяців. Зараз більшість українських підприємств традиційно формують річні плани з розподілом показників за кварталами. Ці показники для підприємств недержавної форми власності є орієнтовними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >