< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки

Кожне підприємство формує різні види планів, що класифікуються за низкою ознак.

Першоосновою планування є прогнози, які визначають основні цілі та напрямки діяльності підприємства і носять імовірнісний характер.

Провідним видом планування є стратегічне. Воно розглядається як процес формулювання місії і цілей підприємства та вибору загальної і спеціальних стратегій, реалізація яких забезпечує ефективну діяльність в майбутньому. Головною ціллю стратегічного планування є вибір найбільш ефективних напрямків діяльності підприємства для отримання бажаних результатів при доцільних сукупних витратах усіх ресурсів. Це планування націлене на розв'язання низки ключових завдань розвитку підприємства в майбутньому. Процес стратегічного планування містить кілька етапів, основними серед яких є аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, розроблення альтернативних стратегій, їх аналіз, оцінка та вибір стратегії.

Зміст і результат стратегічного планування знаходить відображення у стратегічному плані. Він є вершиною різних видів планів, оскільки зорієнтований на довгострокову перспективу, визначає засоби і шляхи досягнення цілей та реалізації стратегій на підставі докладного аналізу існуючих і передбачення майбутніх тенденцій розвитку підприємства.

У плануванні чільне місце відведено поточному плану. Він конкретизує і розвиває стратегічний та довго- і середньостроковий плани. Це комплексний план, що містить деталізовану програму виробничо-господарської діяльності підприємства за всіма напрямками і спрямований на виконання планових показників. При складанні поточного плану беруться до уваги зміни умов зовнішнього середовища і стану підприємства, а також новітні досягнення в галузі науки, техніки й економіки та виявлені резерви.

Кожне підприємство характеризується своїми специфічними особливостями, що знаходять відображення у видах, складі і змісті поточного плану, часу його дії, кількості і методах розрахунку та обгрунтування показників. Поточний план повинен відповідати певним вимогам. Його розроблення містить низку послідовних етапів робіт, які об'єднуються у дві – стадії: підготовчу і завершальну. На підготовчій стадії формують проект плану, а на завершальній – коригують проект, обговорюють, оформляють документально і затверджують план.

Планування діяльності підприємства ґрунтується на системі взаємоузгодження показників, які є числовою характеристикою певного об'єкта планування. Система планових показників всебічно характеризує діяльність підприємства в цілому і конкретні її напрями в плановому періоді. Сукупність планових показників класифікується за низкою ознак, провідними серед яких є такі: за способом виміру (виділяють абсолютні і відносні показники); за економічним змістом явищ і процесів (виділяють кількісні і якісні показники); за ступенем охоплення (виділяють узагальнювальні і часткові показники).

Жодне підприємство не може функціонувати без досконалої інформаційної бази, яка значною мірою зумовлює якість планування, його наслідки та ефективність. У сучасному плануванні використовується багаточисельна інформація, яка класифікується за низкою ознак. Кожна з них може бути важливою для впорядкування інформаційних потоків.

Істотне зростання обсягу планової інформації за сучасних умов господарювання вимагає систематичного вдосконалення методів її збирання, оброблення і зберігання на підставі використання найновіших інформаційних технологій.

Розроблення планів, організацію та контроль за їхнім виконанням покладено на службу планування, яка формується під впливом різних факторів.

На кожному конкретному підприємстві ця служба відрізняється від аналогічних служб інших підприємств за кількістю та назвою підрозділів, їхньою підпорядкованістю і чисельністю працівників тощо, оскільки побудована на підставі особливостей його створення та функціонування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >