< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування маркетингових досліджень

Складовою частиною планування на підприємстві є планування маркетингових досліджень і збуту продукції. Планування маркетингу за змістом зазвичай містять складання довгострокового (стратегічного) та поточного планів.

Довгостроковий план націлений на забезпечення стратегічної відповідності між цілями підприємства і його потенційними маркетинговими можливостями.

Поточний план трансформує довгострокові маркетингові цілі підприємства у поточні програми і завдання. У цьому плані характеризують поточну маркетингову ситуацію, відзначають можливі ускладнення і ризики, вказують поточні завдання та проблеми, окреслюють програми дій, складають бюджети.

Маркетингові дослідження є основним складником маркетингової діяльності підприємства, що спрямована на виявлення і найбільш повне задоволення потреб споживачів шляхом розширення виробництва і збуту конкурентоспроможної продукції.

Планування маркетингової діяльності покликане вирішувати такі завдання:

 • – визначити цілі, основні принципи і критерії оцінювання самого процесу планування (визначення обсягів і строків фінансування залежно від цілей маркетингу, диференціація виробів залежно від обраних сегментів ринку, комплексне планування ринкової стратегії тощо);
 • – окреслити структуру і резерви планів, їхній взаємозв'язок;
 • – встановити вхідні дані для складання плану, зокрема, стан і перспективи розвитку ринку, існуючі та майбутні потреби кінцевих споживачів продукції, прогноз змін товарної структури ринків тощо;
 • – визначити загальну організацію процесу та межі планування, наприклад, рівні компетенції і відповідальності керівників (менеджерів), права й обов'язки, організаційну структуру підрозділів підприємства тощо.

Практично маркетингова діяльність охоплює різні види діяльності підприємства. Зокрема, вона містить розроблення нових виробів, їхнє виробництво та збут з метою отримання більшого прибутку за рахунок всебічного врахування процесів, що відбуваються на ринку, і пристосування всієї діяльності підприємства до запитів та вимог покупців.

Планування маркетингової діяльності загалом і маркетингових досліджень зокрема, полягає в розробленні та реалізації програми маркетингу. Ця програма є глобальним планом і зумовлює зміст усіх інших планів підприємства (рис. 3.3).

Планування маркетингових досліджень – це процес формування цілей і стратегій підприємства на визначений період часу та шляхів їхнього досягнення на підставі припущень про майбутні ймовірні умови виконання плану. План маркетингу спрямований на виявлення і врахування попиту та вимог ринку для більш обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємства на створення конкурентоспроможних видів продукції у завчасно встановлених обсягах та відповідно до визначених споживчих характеристик. У маркетинговому плані утримується інформація про ринкові сегменти, місткість і частину ринку підприємства і позиції, які забезпечують йому успіх. У цьому плані дається характеристика споживачів, формуються стратегії маркетингу, наводяться прогнозні обсяги збуту тощо.

Планова програма маркетингової діяльності підприємства (Джерело [76], адаптовано авторами)

Рис. 3.3. Планова програма маркетингової діяльності підприємства (Джерело [76], адаптовано авторами)

Кожне підприємство по-різному здійснює планування маркетингової діяльності залежно від тривалості його горизонту й організації, змісту і послідовності розроблення плану. Цей розділ плану інколи незначно відрізняється від плану збуту, а інколи він грунтується на широкому розгляді стратегії бізнесу й інтегрує всі ринки збуту та вироби. Зміст цього плану зумовлюють різні чинники, провідним серед яких є рівень розвитку концепції маркетингу на підприємстві.

Мета маркетингових досліджень – орієнтація підприємства на випуск виробів, що найбільш повно відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних споживачів за кількісними та якісними характеристиками.

За цільовим призначенням маркетингові дослідження містять такі основні напрямки:

 • 1) визначення поточних і перспективних потреб споживачів, способів використання ними продукції підприємства та особливостей їхньої поведінки на відповідних ринках (ринкових сегментах);
 • 2) оцінювання існуючих виробів конкурентів, аналогічних за призначенням продукції підприємства;
 • 3) критичне оцінювання продукції, що випускається підприємством, з позицій споживача;
 • 4) вирішення питань щодо необхідності диверсифікації асортименту виробів за рахунок інших неефективних напрямків діяльності підприємства, що виходять за межі його профілю;
 • 5) вивчення рівня поточних і перспективних ринкових цін на вироби підприємства.

Планування маркетингових досліджень охоплює такі етапи робіт:

 • – оцінювання та прогнозування попиту на вироби підприємства;
 • – визначення ринків збуту і їхньої місткості;
 • – виявлення реальних і потенційних конкурентів;
 • – дослідження цін на продукцію та оцінювання можливостей підприємства виготовляти і поставляти на ринок вироби за конкурентними цінами;
 • – дослідження доступності необхідних підприємству матеріально-технічних ресурсів;
 • – визначення конкурентоспроможності виробів;
 • – виявлення факторів, що формують еластичність попиту на продукцію й оцінювання ступеня ризику непродажу продукції;
 • – розроблення стратегії, мотиваційних методів і засобів формування та стимулювання збуту продукції.

Передумовою якісного планування маркетингових досліджень є використання сучасних методів, одним з яких є сітьове планування. Авторами складено табл. 3.2, на підставі якої побудовано сітьовий графік (рис. 3.4). Методику розрахунку параметрів сітьового графіка подано в темі 12 цього підручника.

Таблиця 3.2

Перелік подій і робіт планування маркетингових досліджень та розроблення нового виробу

Порядковий номер події

Назви події

Код роботи

Зміст роботи

1

2

3

4

1

Пропозицію про розроблення нового виробу внесено

1-2

Складання та погодження плану дослідження маркетингу нового виробу

2

План дослідження маркетингу нового виробу складено та погоджено

2-3

Аналіз можливостей підприємства щодо виробництва нового виробу

2-4

Діагностика попиту на новий виріб

2-5

Діагностика насичення ринку виробами, аналогічними за призначенням новому

2-6

Дослідження виробів конкурентів

3

Аналіз техніко-виробничих можливостей підприємства проведено

3-7

Діагностика фінансових можливостей підприємства щодо виробництва нового виробу

4

Діагностику попиту на новій виріб проведено

4-6

Дослідження вимог споживачів до виробів, аналогічних за призначенням новому

5

Діагностику насиченості ринку виробами проведено

5-6

Дослідження ціни на новий виріб

6

Дослідження виробів конкурентів, вимог споживачів до виробів, аналогічних за призначенням новому, ціни на новий виріб завершено

6-7

Обгрунтування економічної доцільності виробництва нового виробу й ухвалення рішення щодо його виробництва

6-10

Складання графіка проведення заходів і підготовки рекламних матеріалів

6-12

Складання та затвердження плану випробувань нового виробу

6-15

Складання бюджету пробного продажу

7

Діагностику фінансових можливостей підприємства завершено, економічну доцільність виробництва нового виробу обгрунтовано, рішення про його виробництво ухвалено

7-8

Розроблення нового виробу

7-9

Розроблення технології вироблення нового виробу

8

Новий виріб розроблено

8-9

Розроблення дизайну нового виробу

9

Технологію виготовлення і дизайн нового виробу розроблено

9-11

Виготовлення дослідного зразка нового виробу

10

Графік проведення заходів і підготовки рекламних матеріалів складено

10-13

Складання рекламного бюджету

11

Дослідний зразок нового виробу виготовлено

11-12

Виготовлення дослідної партії нового виробу для випробувань

12

План випробувань складено та затверджено, дослідну партію нового виробу для випробувань виготовлено

12-15

Проведення випробувань і ухвалення рішення про пробний продаж нового виробу

13

Рекламний бюджет складено

13-14

Дослідження засобів реклами

14

Засоби реклами досліджено

14-16

Вибір засобів реклами

15

Бюджет пробного продажу складено, випробування проведено, рішення про пробний продаж нового виробу ухвалено

15-17

Початок пробного продажу нового виробу

16

Засоби реклами вибрано

16-19

Дослідження та вибір каналів збуту нового виробу

17

Пробний продаж нового виробу розпочато

17-18

Продовження продажу пробного виробу

18

Пробний продаж нового виробу продовжено

18-19

Оцінка результатів пробного продажу нового виробу

19

Канали збуту нового виробу досліджено та вибрано, результати пробного продажу оцінено

19-20

Розроблення та ухвалення рішення про виведення нового виробу на загальнонаціональний ринок

20

Рішення про виведення нового виробу на загальнонаціональний ринок розроблено та ухвалено

20-21

Виведення нового виробу на загальнонаціональний ринок

21

Новий виріб на загальнонаціональний ринок виведено

Сітьовий графік планування маркетингових досліджень та розробка нового виробу

Рис. 3.4. Сітьовий графік планування маркетингових досліджень та розробка нового виробу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >