< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст етапів калькулювання собівартості продукції

Калькулювання собівартості продукції містить низку етапів, робіт, які виконуються в такій послідовності:

  • – складання кошторисів витрат виробництва, калькулювання собівартості продукції та послуг допоміжних цехів;
  • – розроблення кошторисів розподілу продукції і послуг допоміжного виробництва за калькуляційними статтями і за внутрішньовиробничими підрозділами-споживачами;
  • – розрахунки кошторисів витрат на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничих та інших виробничих витрат підрозділів основного виробництва з їхнім подальшим узагальненням по підприємству;
  • – калькулювання виробничої собівартості одиниці продукції за видами, розрахунки виробничої собівартості всієї товарної і реалізованої продукції;
  • – складання загального (зведеного) кошторису витрат виробництва з розрахунками до нього.

Склад і зміст калькуляційних статей витрат наведено в табл. 10.2.

Витрати на сировину, матеріали, купівельні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо й енергію для технологічних цілей визначаються на підставі науково обґрунтованих (прогресивних) норм їхніх витрат і цін на відповідні види матеріальних ресурсів у плановому періоді. До вартості сировини, матеріалів, купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів і палива додаються транспортно-заготівельні витрати та вираховуються зворотні відходи за ціною їх використання.

Планові витрати на основну заробітну плату обчислюються залежно від форми і системи оплати праці робітників, які безпосередньо зайняті у виробництві відповідного виду продукції, а саме: за відрядної оплати праці – на підставі планових норм її витрат і чинних тарифних ставок, а за погодинної оплати – за нормативними ставками основної заробітної плати, визначеними на підставі переліку робочих місць, норм обслуговування, фонду робочого часу.

Планові витрати на додаткову заробітну плату основних робітників розраховуються на базі величини їхньої основної заробітної плати і встановленого на підприємстві планового співвідношення між основною і додатковою заробітною платою.

Планова величина відрахувань на соціальне страхування визначається як встановлений законодавчо чинний відсоток від величини основної і додаткової заробітної плати. Непрямі витрати зараховують до калькуляцій окремих видів продукції відповідно до планових кошторисних ставок, визначених на підставі відповідних кошторисів витрат. Планові витрати на утримання й експлуатацію устаткування містять витрати на амортизацію, ремонт і обслуговування устаткування, утримання цехового транспорту, робочих місць, на знос та відновлення спеціального інструменту і пристроїв тощо.

До загальновиробничих витрат зараховують заробітну плату управлінських цехових працівників, амортизацію, витрати на утримання і поточний ремонт будинків, споруд та інструментів, приладів та інвентаря загальновиробничого призначення, витрати на проведення дослідів, досліджень та раціоналізацію цехового характеру, а також витрати на охорону праці тощо. Адміністративні витрати, як відзначалось, – це витрати, пов'язані з управлінням підприємством, організацією виробництва загалом і його обслуговуванням.

По кожній статті накладних витрат (загальновиробничих, на утримання й експлуатацію устаткування, адміністративних, на збут та інших) розробляється плановий кошторис.

Приклад кошторису адміністративних витрат подано в табл. 10.2.

Загальна сума витрат за кожним кошторисом (статтею витрат) зараховується до собівартості окремих видів продукції за такими методами:

  • – розрахунку кошторисних ставок, за якими розподіляються витрати на утримання й експлуатацію устаткування;
  • – пропорційного віднесення непрямих витрат до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг);
  • – методом пропорційного віднесення непрямих витрат до прямих витрат.

Підприємства здійснюють розподіл непрямих витрат одним із зазначених методів чи різними методами, які вони обирають самостійно. Зокрема, витрати на утримання й експлуатацію устаткування включаються до собівартості окремих видів продукції відповідно до планових кошторисних ставок за їхньої наявності на підприємстві.

Таблиця 10.2

Плановий кошторис адміністративних витрат ПАТ "Комплект"

Витрати, тис. грн.

Види витрат

план на наступний рік

усього

в тому числі за кварталами

1

2

3

4

1. Матеріали

57,4

19,2

12,5

9,9

15,8

2. Основна заробітна плата

1378,9

344,7

375,1

267,5

391,6

3. Додаткова заробітна плата

575,4

160,6

149,6

106,4

158,8

4. Відрахування до фондів соціального захисту

817.7

233.8

210,1

150,6

223,2

5. Електроенергія

107,2

29,2

27,2

22,3

28,5

6. Вода

11,7

3,1

3,2

2,5

2,9

7. Малоцінні і швидкозношувані предмети

7.6

2,7

1,6

1,4

1.9

8. Амортизація

167,8

46,1

40,3

40,8

40,6

9. Інші витрати – всього, з них:

1716,7

439,5

977,2

384,6

415,4

зв'язок

214,2

55,9

54,4

45,6

58,3

витрати на відрядження

73,7

18,5

23,6

16,8

14,8

послуги банків

220,0

59,0

52,8

53,2

55.0

послуги охорони

490,5

122,6

126,5

100,1

141,3

підготовка кадрів

2,3

0,8

0,6

0,3

0,6

авторські винагороди

107.3

26,8

28,1

18,2

34,2

Інші витрати:

57,4

13,8

15,5

11,5

16,6

податки, збори

28,2

7,1

7,3

5,6

8,2

плата за землю

473,5

118,4

118,4

118,4

118,3

плата за воду

20,5

5,3

5,2

4,8

5,2

плата за транспорт

29,3

7,3

7,5

7,1

7,4

10. Послуги допоміжним підрозділам – усього, з них:

423,8

115,3

107.6

88,2

112,7

енерго-ремонтний цех

232,95

57,3

61,7

47,1

66,8

ремонтно-механічний цех

21,3

5,2

5,6

4,4

6,1

транспортно-складський цех

99,5

24,5

26,4

20,1

28,5

ремонтно-будівельна служба

70,2

17,3

18,6

14,2

20,1

11. Послуги стороннім організаціям

597,0

154,0

163,0

144,5

135,5

Разом

5861,9

1548,2

1567,4

1218,7

1526,9

Загальногосподарські й адміністративні витрати зараховуються до собівартості окремих видів продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітників, зайнятих безпосередньо у виробництві продукції.

Планову калькуляцію собівартості виробу В-3 подано в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Планова калькуляція собівартості виробу В-3, грн

Статті витрат

Витрати

Основні матеріали

90,05

Зворотні відходи (вираховуються)

3,20

Купівельні комплектуючі вироби і напівфабрикати

9,12

Транспортно-заготівельні витрати

2,94

Паливо й енергія на технологічні цілі

7,20

Основна заробітна плата основних виробничих робітників

10,71

Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

2,25

Відрахування на соціальне страхування

5,12

Загальновиробничі витрати

63,63

Витрати від технологічно неминучого браку

1,28

Знос інструментів

4,68

Неповна (виробнича) собівартість

193,78

Адміністративні витрати

17,88

Витрати на збут

4,24

Повна собівартість

215,90

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >