< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування прибутку, сукупного доходу і рентабельності

Чільне місце у фінансовому плані посідає планування формування та розподілу прибутку. За умов ринкової економіки прибуток в узагальнювальному вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці, і тому є важливою економічною характеристикою діяльності підприємства, та створює фінансову основу для його розвитку, задоволення соціальних і матеріальних потреб.

Кожне виробниче підприємство організовує свою діяльність з орієнтацією на сталий прибуток, одержання якого пов'язане з необхідністю виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг, що потребує споживач. За ринкових умов господарювання підприємства здобули повну оперативну самостійність у виборі того, якої і скільки продукції виробляти, з ким співпрацювати, кому продавати свої вироби, як панувати і організовувати виробничі процеси. Зрозуміло, що свободу дій спрямовано, передусім, на врахування кон'юнктури ринку, його потреб і вимог. Правильно обрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації, а відтак відповідний прибуток.

Прибуток – це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємства на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення господарської діяльності, та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. [96]

Узагальнювальними фінансовими показниками діяльності підприємства є валовий прибуток і чистий прибуток. Процедуру розрахунку цих показників у плановому періоді подано на рис. 11.2.

Валовий прибуток визначається як чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) мінус собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Процедура розрахунку чистого прибутку в плановому періоді містить визначення таких складників:

 • – чистого доходу;
 • – валового прибутку;
 • – фінансового результату від операційної діяльності до оподаткування;
 • – прибутку (збитку) до оподаткування;
 • – чистого прибутку (збитку);
 • – іншого сукупного доходу;
 • – сукупного доходу.

Чистий дохід визначається як різниця між доходом (виручкою) від реалізації та сумою податків (на додану вартість, акцизного) і платежів, що містяться в ціні, та інших вирахувань з доходу.

Валовий прибуток – це різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Фінансовий результат (прибуток чи збиток) від операційної діяльності – це сума валового прибутку від операційної діяльності й іншого операційного доходу за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток до оподаткування визначається як сума прибутку від операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів за мінусом фінансових витрат, втрат від участі в капіталі й інших втрат.

Чистий прибуток – це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток від звичайної діяльності. Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума чистого прибутку від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку та податку з надзвичайного прибутку.

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства.

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власником). [96]

Порядок формування планового прибутку підприємства і сукупного доходу

Рис. 11.2. Порядок формування планового прибутку підприємства і сукупного доходу

Плановий валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) обчислюється за формулою:

(11.15.а)

або

(11.15.б)

де- валовий прибуток, грн;

н – номенклатура виробів;

 • - ціна одиниці продукції і-го виду, грн;
 • - виробнича собівартість і-го виду продукції, грн;
 • - обсяг реалізації і-го виду продукції в натуральних вимірниках;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн;

- собівартість реалізованої продукції, грн.

Прибуток від операційної діяльності містить валовий прибуток, інші операційні доходи за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Планова сума інших операційних доходів () визначається в такий спосіб:

(11.16)

де- інші операційні доходи у звітному періоді, тис. грн;

- плановий відсоток зростання інших операційних доходів.

Планова сума витрат на збут () розраховується як відсоток від собівартості реалізованої продукції за виразом:

(11.17)

де ЗВ(%) – відсоток витрат на збут.

Плановий фінансовий результат від операційної діяльності ()

визначається за формулою:

(11.18)

де – адміністративні витрати, тис. грн;

ОВш- інші операційні витрати в плановому періоді, тис. грн. їхня величина обчислюється аналогічно до інших операційних доходів. Плановий фінансовий результат (') визначається за виразом:

(11.19)

де– дохід від участі в капіталі, тис. грн;

 • - інші фінансові доходи, тис. грн;
 • - інші фінансові витрати, тис. грн.

Плановий чистий прибуток () визначається за формулою:

(11.20)

де П% – ставка податку на прибуток.

Приклад 11.6. Скласти план фінансових результатів за вхідними даними, які наведені в табл. 11.9.

Таблиця 11.9

Вхідні дані

Вироби

Обсяг продажу, шт.

Ціна, грн за шт.

Виробнича собівартість, грн за шт.

А

5800,0

57,0

32,0

Б

4300,0

48,0

27,0

В

6200,0

61,0

33,0

Інші операційні доходи у звітному році склали 15 тис. грн, а в плановому році передбачається їхнє збільшення на 18%; планові адміністративні витрати – 100 тис.грн; планові витрати на збут – 8% від виробничої собівартості; інші операційні витрати – 9 тис. грн; дохід від участі в капіталі -- 34 тис. грн; інші фінансові доходи – 7 тис.грн; фінансові витрати – 12 тис.грн; податок на прибуток прийняти в межах діючого законодавства.

Річні обсяги продажу, усі доходи та витрати розподіляються за кварталами таким чином: перший – 0,21; другий – 0,28; третій – 0,29; четвертий – 0,22.

План фінансових результатів надати у вигляді таблиці.

Розв'язання

 • 1.1. Визначимо чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на підставі формули (11.15.а):
 • 1.2. Розрахуємо виробничу собівартість реалізованої продукції як суму добутків виробничої собівартості на обсяг їхнього продажу з кожного виду виробів:

1.3. Визначимо валовий прибуток як різницю між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції:

2.1. Визначимо планову суму інших операційних доходів () за

формулою (11.16):

 • 2.2. Обчислимо планову суму витратна збут за формулою (11.17):
 • 2.3. Розрахуємо плановий фінансовий результат від операційної діяльності за формулою (11.18):
 • 3. Обчислимо плановий фінансовий результат до оподаткування за виразом (11.19):
 • 4. Розрахуємо плановий чистий прибуток за формулою (11.20):

[1]

Одержані планові показники фінансових результатів, а також їхній розподіл за кварталами наведено в табл. 11.10.

Висновок: підприємство одержить у плановому році 248,1 тис. грн чистого прибутку, а формування всіх доходів та витрат у першому, другому, третьому та четвертому кварталах складе 52,1 тис.грн; 69,5 тис.грн; 71,9 тис. грн; 54,6 тис. грн відповідно.

Таблиця 11.10

План фінансових результатів, тис. грн

Показники

План на рік

в тому числі за кварталами

1

2

3

4

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

915,2

192,1

256,3

265,4

201,4

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

506.3

106,3

141,8

146,8

111,4

3. Валовий прибуток

408,9

85,9

114,5

118,6

89,9

4. Інші операційні доходи

17,9

3,8

5,0

5,2

3,9

5. Адміністративні витрати

100,0

21,0

28,0

29,0

22,0

6. Витрати на збут

40,5

8,5

11.3

11,8

8,9

7. Інші операційні витрати

9,0

1,9

2,5

2,6

2,0

8. Прибуток від операційної діяльності

277,3

58,2

77.7

80,4

61,0

9. Дохід від участі в капіталі

34,0

7,1

9,5

9,9

7,5

10. Інші фінансові доходи

7,0

1,1

2,0

2,0

1,5

11. Фінансові витрати

12,0

2,5

3,4

3,5

2,6

12. Втрати від участі в капіталі

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13. Інші витрати

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

14. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

306,3

64,3

85,8

88,8

67,4

15. Чистий прибуток

248,1

52,1

69,5

71,9

54,6

Планування прибутку як об'єкта оподаткування базується на поняттях, що відповідають чинному Податковому кодексу України.

Плановий прибуток формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 11.3).

Схема умов діяльності підприємства

Рис. 11.3. Схема умов діяльності підприємства

Планування прибутку містить дві стадії – пасивну й активну (рис. 11.4).

Стадії розроблення плану прибутку

Рис. 11.4. Стадії розроблення плану прибутку

Переважну частину прибутку підприємства отримують від реалізації товарів (робіт, послуг), який згідно з чинним законодавством називають валовим прибутком.

На рис. 11.5 подано методи планування валового прибутку та їх зміст.

Приклад 11.7. Підприємство планує на наступний рік обсяги продажу виробів, що наведені в табл. 11.11 (цифри умовні).

Таблиця 11.11

Назва виробів

Кількість виробів, шт.

Середня ціна одиниці продажу, грн

Собівартість одиниці виробу, грн

1. Побутовий

85

600

500

2. Кондиціонер

45

3500

3000

3. Обігрівач

150

500

400

Інші вхідні дані:

 • 1. Інші операційні доходи – 150460 грн.
 • 2. Адміністративні витрати – 115000 грн.
 • 3. Витрати на збут – 9000 грн.
 • 4. Інші операційні витрати – 15000 грн.

На підставі наведених даних необхідно визначити прибуток від операційної діяльності за прямим методом.

Сутність методів планування валового прибутку

Рис. 11.5. Сутність методів планування валового прибутку

Розв'язання

Визначимо виручку від реалізації планового обсягу виробів як суму добутків ціни одного виробу на кількість виробів кожного виду:

ВР= 600-85 + 3500-45 + 500-150= 51000 + 157500 + 75000 = 283500 грн.

Знайдемо планову собівартість реалізованої продукції:

С = 500-85 + 3000-45+ 400-150= 42500 + 135000 + 60000 = 237500 грн.

Визначимо плановий валовий прибуток як різницю між виручкою від реалізації і собівартістю реалізованої продукції:

ВП = 283500 – 237500 = 46000 грн.

Розрахуємо прибуток від операційної діяльності:

Под = 46000 + 150460 – 115000 – 9000 – 15000 = 57460 грн.

Отже, плановий прибуток від операційної діяльності підприємства складе 57460 грн.

Планування прибутку містить також його розподіл. Передбачена планом величина прибутку спрямовується першочергово на податкове його вилучення та на погашення інших обов'язкових платежів. Розподіл чистого прибутку недержавних підприємств зараз не регламентується. Відповідно до статуту підприємства чистий прибуток направляють на розвиток виробництва, на виплату дивідендів, на створення резервних і страхових фондів, на вирішення соціальних проблем колективу тощо.

Головна умова, якої слід дотримуватися при розподілі планового прибутку, забезпечення оптимального співвідношення між реінвестованою і споживаною частинами чистого прибутку. Ці пропорції зумовлюються низкою зовнішніх і внутрішніх факторів, серед яких правові обмеження, ринкова норма прибутку на вкладений капітал, вартість позичених джерел формування капіталу, рівень рентабельності активів, рівень коефіцієнта фінансового левереджу, поточна платоспроможність підприємства, його дивідендна політика тощо.

Особливе місце у фінансовому плані посідають показники рентабельності, які характеризують ефективність діяльності підприємства загалом, дохідність різних її видів, окупність витрат і ресурсів. Вони повніше, ніж абсолютна сума прибутку (доходу), відображають кінцеві результати господарювання, оскільки є відносними показниками і їхня величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності (прибутковості) застосовуються і для оцінки ефективності діяльності, і як інструмент цінової та інвестиційної політики.

Рівень рентабельності вимірюється системою показників у вигляді відсотків або коефіцієнтів. Залежно від того, з чим зіставляється обраний показник прибутку (доходу), у вітчизняному фінансовому аналізі та плануванні виокремлюють три групи коефіцієнтів рентабельності: витратні, дохідні, ресурсні.

Види показників рентабельності, їхня характеристика і методика розрахунку докладно висвітлюється в літературі з фінансового аналізу, зокрема в працях [66, с.102-103; 142, с.372-375].

До поширених коефіцієнтів рентабельності належать такі: валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) – відношення валового прибутку до чистого доходу; рентабельність продукції – відношення валового прибутку від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції; рентабельність операційної діяльності – відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат; рентабельність активів – відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів; рентабельність власного капіталу – відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості власного капіталу; рентабельність перманентного капіталу – відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості власного капіталу та довгострокових зобов'язань; окупність капіталу – відношення середньорічної вартості капіталу до чистого доходу.

Кожне підприємство самостійно визначає перелік коефіцієнтів рентабельності, які містяться у фінансовому плані.

 • [1] Відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток підприємств з 31.01.2013 року по теперішній час складає 19%.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >