< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення беззбиткового обсягу виробництва і реалізації продукції

Складовою частиною поточного фінансового плану, зокрема планування прибутку і грошових доходів та видатків, є розрахунки беззбиткового обсягу виробництва і реалізації (продажу) продукції. Оцінка беззбитковості дозволяє передбачити в плані такий обсяг виробництва і реалізації продукції, який забезпечував би підприємству отримання прибутку та необхідні темпи його розвитку в майбутньому. Беззбитковим (точкою беззбитковості, мертвою точкою, порогом рентабельності) називають такий обсяг виробництва і продажу, за якого сукупні витрати підприємства дорівнюють чистій виручці від реалізації. За беззбиткового обсягу виробництва і продажу продукції підприємство не отримує ні прибутку, ні збитку, а лише покриває свої витрати. Кожна продана одиниця продукції, що перевищує точку беззбитковості, приносить підприємству прибуток. Беззбитковий обсяг продукції можна визначити різними методами, описаними в літературі. В зарубіжних країнах широко використовується методика, в основу якої покладено маржинальний дохід (прибуток) і поділ витрат на змінні та постійні. Ця методика передбачає обчислення чистої виручки від реалізації (ВРч), загальної величини змінних витрат (ЗВзаг) і прибутку (П), маржинального доходу (МД), беззбиткового обсягу продажу (Т) у такий спосіб:

(11.21)

(11.22)

(11.23)

(11.24)

(11.25)

де Ц – ціна одиниці продукції без податків і обов'язкових відрахувань;

К – кількість проданих виробів у натуральних вимірниках;

ЗВод – змінні витрати на одиницю продукції;

С – собівартість продукції (С = ЗВзаг + ПОВ).

Приклад 11.8. За вхідними даними, наведеними нижче, визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції аналітичним і графічним методами.

На ПАТ "Калина" в теперішній час збитковим є виріб Г, який користується попитом на ринку, тому важливим напрямком збільшення суми прибутку є нарощування обсягів випуску цього виробу і зниження його собівартості внаслідок зменшення постійних витрат.

Розв'язання

Визначимо беззбитковий обсяг продажу і можливий ріст прибутку аналітичним і графічним методами.

За даними відділу економіки ПАТ "Калина" у звітному році підприємство реалізувало 30 тис. шт. виробу Г. Середня ціна виробу 210 грн, собівартість виробу майже 237 грн, в тому числі змінні витрат – 130 грн, а запільна сума постійних витрат 3200 тис. грн.

Використовуючи вхідні дані підприємства, обчислимо виручку від реалізації, загальну суму змінних витрат, прибуток, маржинальний дохід, точку беззбитковості.

ВР = 210 • 30000 = 6300 тис. грн.

ЗВзаг = 130 • 30000 = 3900 тис. грн.

П = 6300 – (3900 + 3200) = -800 тис. грн.

МД = 6300 – 3900 = 2400 тис. гри.

Т = 6300 • 3200 / 2400 = 8400 тис. грн.

Отже, для забезпечення беззбитковості підприємству потрібно отримати виручку від реалізації (дохід) в сумі 8400 тис. грн. Враховуючи, що ціна продажу одного виробу 210 грн, визначимо скільки штук виробів підприємству потрібно продавати, щоб виручка від реалізації покривала всі витрати виробництва 8400000/210 = 40000 шт. Тобто, точка беззбитковості складає 40 тис. шт. виробу Г. Такі ж результати можна отримати графічним методом. Для цього проведемо відповідні розрахунки, результати яких наведено в табл. 11.12.

Таблиця 11.12

Розрахунки показників для визначення точки беззбитковості графічним методом

Кількість виробів, тис. шт.

Змінні витрати, тис. гри

Собівартість, тис. грн

Виручка від реалізації, тис. грн

10

1300

4500

2100

20

2600

5800

4200

30

3900

7100

6300

40

5200

8400

8400

50

6500

9700

10500

60

7800

11000

12600

Використовуючи дані табл. 11.12, побудуємо графік залежності між обсягом виробництва і продажем виробу Г, його собівартістю та прибутком (рис. 11.6). З графіка видно, що беззбитковим обсягом виробництва є 40 тис. виробів.

Точка беззбитковості і запас фінансової стійкості виробу Г

Рис. 11.6. Точка беззбитковості і запас фінансової стійкості виробу Г

Проведений нами аналіз показує, що підприємство виготовляє і продає 30 тис. шт. виробів. При цьому виробничі потужності використовуються лише на 50%. Отже, підприємство має можливість збільшити випуск і продаж виробу Г на 30 тис. шт.

Якщо в плановому році підприємство досягне беззбиткового обсягу продажу цього виробу, то сума збитків може зменшитися на 800 тис. грн. На таку саму суму збільшиться прибуток.

У наступному за плановим роком підприємство зможе виготовити і продати 50 тис. шт. виробів, тоді сума прибутку складе 800 (10500-9700) тис. грн, а через два роки після планового довести виробництво і продаж виробу Г до 60 тис. шт. За такого обсягу продажу виробів прибуток може збільшитися на 1600 (12600-11000) тис. грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >