< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання кошторисної калькуляції витрат на розроблення нового виробу

Кошторисна калькуляція витрат на розроблення нового виробу містить такі статті витрат: заробітну плату виконавців; нарахування на заробітну плату; предмети, матеріали, устаткування; м'який інвентар; оплата транспортних послуг; поточний ремонт устаткування, інвентаря і технічне обслуговування; послуги зв'язку; оплата інших послуг та інші видатки; видатки на відрядження; дослідження і розроблення; придбання устаткування і предметів довгострокового користування; придбання програм для обчислювальної техніки; непрямі витрати.

Взірець кошторисної калькуляції подано в додатку Д1.

Зазвичай кошторисна калькуляція витрата на розроблення нового технічного виробу містить такі статті:

  • 1) матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати;
  • 2) спеціальне устаткування;
  • 3) основна заробітна плата виконавців;
  • 4) додаткова заробітна плата виконавців;
  • 5) єдиний соціальний внесок;
  • 6) витрати на відрядження;
  • 7) контрагентські витрати;
  • 8) інші витрата.

Стаття один містить вартість усіх основних матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів. Вартість допоміжних матеріалів зараховують до цієї статті лише тоді, коли їхні витрати пов'язані з розробленням цього виробу. В інших випадках їхню вартість зараховують до статті 8 "Інші витрати". Матеріали оцінюють за діючими гуртовими цінами з обов'язковим урахуванням усіх транспортно-заготівельних витрат. Вартість матеріалів зменшують на вартість відходів, що використовуються.

Стаття два містить витрати на придбання та виготовлення спеціального устаткування (нестандартних приладів, дослідних стендів тощо), необхідного для проведення дослідно-експериментальних робіт з розроблення нового виробу. Такі витрати зараховують до кошторисної калькуляції, коли це устаткування використовують для розроблення тільки цього виробу. Якщо ж при розробленні виробу використовують устаткування, що застосовується для розроблення кількох виробів, то кошторисні калькуляції відображають витрати на його експлуатацію. Витрати на спеціальне устаткування визначають за фактичною вартістю його придбання чи виготовлення з урахуванням транспортно-заготівельних витрат на доставлення, а також витрат на встановлення і монтаж.

Стаття три посідає важливе місце. До неї належить основна заробітна плата керівника і персоналу, зайнятих розробленням виробу, основних робітників цехів дослідного виробництва, макетних цехів, зайнятих виготовленням замовлень, які стосуються саме цього виробу. Заробітну плату виконавців інших підрозділів, зайнятих управлінням, плануванням, матеріально-технічним забезпеченням, відображають у статті "Непрямі витрати".

До статті чотири належить заробітна плата персоналу, зайнятого розробленням виробу, на період відпусток, виконання державних і громадських обов'язків тощо.

Стаття п'ять містить суми, що визначають за встановленим відсотком від основної і додаткової заробітної плати керівників, спеціалістів та інших працівників, які безпосередньо розробляють виріб, тобто заробітна плата яких відображена в статтях три і чотири. Суми, які залишилися, належить до статті "Інші витрати".

Стаття шість містить усі витрати на відрядження, безпосередньо пов'язані з роботами щодо розроблення нового виробу.

До статті сім зараховують вартість послуг, робіт, що виконують сторонні організації безпосередньо для цього виробу, а також вартість спеціального устаткування, комплектуючих виробів і вузлів, які отримують від контрагентів, оплату робіт і послуг дослідного підприємства, виділеного на самостійний баланс тощо.

Стаття вісім містить витрати на управління, господарське обслуговування, а також деякі інші витрати, що стосуються діяльності СКБ, СКТБ або іншої організації, де розробляють новий виріб. Частина цих витрат у кошторисній вартості робіт значна. їх планують і враховують за затвердженою номенклатурою статей.

Статті витрат, які належать до кошторисної калькуляції, класифікуються за різними ознаками. Одна з них – метод зарахування до кошторисної калькуляції. За цією ознакою статті витрат поділяють на прямі та непрямі.

До прямих зараховують статті три-п'ять. Сума витрат за вказаними статтями змінюється обернено пропорційно до змін тривалості розроблення нового виробу.

Усі інші статті витрат непрямі. Сума витрат за цими статтями або зовсім не змінюється, або змінюється прямо пропорційна до змін тривалості розроблення. Зокрема, витрати за статтями один і сім практично не змінюються зі зміною тривалості розроблення, тому їх можна називати постійними непрямими статтями витрат. Витрати за статтями шість і вісім зазвичай зростають зі збільшенням тривалості розроблення. З урахуванням відзначеного ці витрати можна назвати змінними непрямими. З деякою умовністю вважають, що витрати за цими статтями змінюються прямо пропорційно до змін тривалості розроблення.

Як з'ясувалося, на стадії проектування неможливо точно визначити кошторисну калькуляцію розроблення нового виробу за статтями витрат через відсутність вхідних даних. Тому на практиці машинобудівні підприємства використовують різні методи наближеного розрахунку кошторисної вартості розроблення нового виробу, зокрема, метод розрахунку за значенням однієї зі статей витрат кошторисної калькуляції. В основу цього методу покладено принцип детального розрахунку витрат лише за однією статтею витрат. Такою статтею в машинобудуванні може бути стаття три "Основна заробітна плата виконавців". Це обгрунтовується такими аргументами: по-перше, витрати за цією статтею складають 30-40% від загальної кошторисної калькуляції, а по-друге, є вхідні дані для точного розрахунку цих витрат на стадії розроблення виробу.

Витрати за статтями один і два можна розраховувати, на підставі їхньої величини на 1000 грн основної заробітної плати виконавців, на різних етапах розроблення виробу.

Зауважимо, що витрати за статтями один і два мають місце тільки на етапах виготовлення, випробовування, регулювання, налагодження макетних, експериментальних, дослідних зразків і нестандартної контрольно-вимірювальної апаратури.

Усі інші статті витрат згідно з етапами робіт визначають прямо пропорційно до суми основної заробітної плати виконавців. Основну заробітну плату виконавців обчислюють, на підставі їхньої кількості, посадових окладів і тривалості розроблення нового виробу. За даними організації або підприємства, де розробляється новий виріб, чи за зразком табл. 12.1 уточнюють конкретний склад і посадові оклади виконавців кожного етапу розроблення. При визначенні основної заробітної плати слід брати до уваги преміальні виплати (30-40% від основної заробітної плати).

Таблиця 12.1

Орієнтовні місячні посадові оклади розробників нового виробу

Професія

Місячний посадовий оклад, грн

А

1

1. Провідний інженер (керівник теми)

3000

2. Інженер-конструктор за категоріями:

першої

2800

другої

2500

третьої

2200

3. Старший технік-конструктор

1700

4. Інженер-технолог за категоріями:

першої

2250

другої

2000

5. Технік-технолог

1000

6. Кресляр

800

7. Робітник-погодинник за розрядами:

шостого

2400

п'ятого

1500

четвертого

1200

Розрахунки основної заробітної плати розробників нового вибору доцільно подати в табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Розрахунки основної заробітної плати виконавців

Шифр

роботи

Етап

роботи

Виконавці

Кількість людино-днів за кожною посадою виконавців

Середня заробітна плата одного виконавця за день

Сума,

грн

Витрати на матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати на конкретному (і-му) етапі роботи () визначають за виразом:

(12.30)

де- частина матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на і-му етапі роботи (у гривнях на 1000 грн основної заробітної плати виконавців); - основна заробітна плата виконавців і-го етапу роботи, грн.

Наприклад, витрати на матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати на етапі виготовлення дослідного зразка для виробів першої групи складності складають 2500 грн на 1000 грн основної заробітної плати. Основна заробітна плата виконавців на цьому етапі роботи дорівнює 4000 грн. Тоді витрати на матеріали,комплектуючі вироби і напівфабрикати становитимуть 10000 грн ().

Аналогічно розраховують витрати за елементами робіт на спеціальне устаткування.

Орієнтовну часткову вартість матеріалів і спеціального устаткування на деяких етапах розроблення нового виробу наведено в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Орієнтовна часткова вартість матеріалів і спеціального устаткування на деяких етапах розроблення нового виробу

Етапи роботи

Часткові витрати в гривнях на 1000 грн основної заробітної плати

матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати

спеціальне

устаткування

група складності

1

2

3

1

2

3

1. Виготовлення дослідного зразка

1000-1500

1501-2250

2001-3000

150-200

220-300

350-400

2. Випробування дослідного зразка

80-100

120-150

160-200

30-50

50-80

60-100

3. Виготовлення нестандартної

контрольно-вимірювальної

апаратури

150-200

220-300

300-400

50-70

80-110

100-140

4. Виготовлення макетного зразка

400-500

600-750

800-1000

10

15

20

5. Налагодження нестандартної апаратури

20-30

35-40

45-50

15-20

20-30

30-40

Витрати за статтями чотири-вісім за етапами розроблення нового виробу визначають, як встановлений відсоток від основної заробітної плати виконавців. Частину витрат у відсотках за кожною статтею уточнюють на підприємстві (в організації), де розробляється новий виріб. їхні середні витрати за статтями калькуляції наведено в табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Середні витрати за статтями

Стаття

Відсоток від основної заробітної плати виконавців

Додаткова заробітна плата виконавців

10

Єдиний соціальний внесок

Чинний відсоток від основної і додаткової заробітної плати виконавців*

Витрати на відрядження

5

Контрагентські витрати

0,5-1

Інші витрати

70-80

Регламентується чинним законодавством

Планову кошторисну калькуляцію робіт з оновлення продукції подано в додатку 3.

Для розрахунку витрат на етапах розроблення нового виробу доцільно використати метод визначення часткових витрат на 1000 грн заробітної плати, згідно з яким витрати на і-ту етапі розроблення нового виробу обчислюються в такий спосіб:

(12.31)

де- витрати на проведення і-го етапу розроблення нового виробу, грн; н – кількість видів витрат;

  • - часткові витрати к-го виду в гривнях на 1000 грн заробітної плати на і-му етапі розроблення нового виробу, грн;
  • - заробітна плата виконавців і-го етапу розроблення нового виробу, грн.

Визначення величини Зі здійснюється за даними організації за схемою, що наведена в довідкових таблицях 12.6,12.7 і 12.8, з уточненням конкретного складу та посадових окладів виконавців кожного етапу розроблення нового виробу.

Схеми таблиць для розрахунку заробітної плати, приклади таблиць визначення функцій виконавців на етапах розроблення нового виробу, розроблення структури складу виконавців на етапах, можливі орієнтовні посадові оклади подано в табл. 12.5,12.6, 12.7 та 12.8.

Для визначення суми витрат на заробітну плату виконавців необхідно здійснити розрахунки за схемою табл. 12.5.

Таблиця 12.5

Заробітна плата виконавців

Шифр

роботи

Етап

роботи

Виконавці

Кількість людино-днів по кожній посаді виконавців

Середня заробітна плата одного виконавця на день

Сума, грн

Табл. 12.5 заповнюється на підставі переліку виконавців із зазначенням закріплених за ними функцій на всіх стадіях розроблення виробу (табл. 12.6).

Таблиця 12.6

Функції виконавців на етапах розроблення нового виробу

Види робіт

Виконавці

1

2

1. Участь в управлінні проектуванням, ознайомлення з вхідними даними і видача завдань виконавцям

Керівник відділу, головний інженер, провідний інженер-конструктор

2. Розроблення загального виду вузла, схеми, деталі

Конструктор першої категорії, конструктор другої категорії, конструктор третьої категорії

3. Перевірка креслень

Провідний інженер, керівник групи, старший інженер

4. Перевірка розрахунків

Конструктор третьої категорії, інженер із проведення розрахунків

5. Участь технологів у розробленні і технологічний контроль

Старший інженер-технолог

6. Контрольні складання

Конструктор першої категорії

7. Нормо-контроль

Керівник групи

8. Складання розрахунків, ТУ, інструкцій, • специфікацій

Головний інженер, керівник групи, старший інженер, інженер із проведення розрахунків

9. Копіювальні роботи

Копіювальники

10. Світлокопіювальні та інші роботи щодо оформлення технічної документації

Світлокопіювальники, палітурник, фотографи

Далі визначають структуру виконавців за посадами на всіх етапах розроблення нового виробу.

Таблиця 12.7

Структура складу виконавців на етапах розроблення нового виробу

Посада

Частина в загальному складі, %

Провідний інженер-конструктор

9

Старший інженер-конструктор

13

Інжснер-конструктор

17

Старший технік-конструктор

27

Технік-оператор

25

Копіювальник

9

Орієнтовні посадові оклади виконавців розроблення нового виробу подано в табл. 12.8.

Таблиця 12.8

Орієнтовні посадові оклади виконавців розроблення нового виробу

Найменування посади

Посадовий оклад, грн за міс.

1. Начальник відділу, лабораторії

2800-3100

2. Головний конструктор

3500-4000

3. Начальник планового, виробничого відділів, відділу постачання, головний механік, головний енергетик

2300-2600

4. Провідний конструктор

3000-3400

5. Інженер-конструктор першої категорії

2500-2900

6. Інженер-конструктор другої категорії

2200-2600

7. Інженер-конструктор третьої категорії

1800-2300

8. Інженер-конструктор

1600-1900

9. Начальник сектора, бюро в основному відділі

1700-2000

10. Інженер (технолог, нормувальник, економіст, диспетчер, механік)

1500-1800

11. Старший інженер (технолог, нормувальник, економіст, диспетчер, механік)

1900-2200

Потім, використовуючи орієнтовні часткові витрати, приклад яких наведено в табл. 12.9, і абсолютні суми заробітної плати на різних етапах розроблення нового виробу, визначають поелементні і загальні витрати на проведення цих етапів.

Таблиця 12.9

Орієнтовні часткові витрати на різних етапах розроблення нового виробу (в гривнях на 1000 грн заробітної плати)

Етапи розроблення нового виробу

Витрати на:

матеріали і комплектуючі вироби

спеціальне устаткування

інші витрати

відрядження

контрагентські витрати

А

1

2

3

4

5

1. Ознайомлення з технічним завданням і його узгодження

10

100

80

зо

2. Збір інформації для проектування

100

70

60

3. Розроблення робочих креслень вузлів

100

70

90

4. Розроблення креслень загального вигляду і Тхне узгодження

100

70

130

5. Проектування технологічного оброблення деталей

250

20

100

80

100

б. Проектування технологічного процесу складання

270

60

100

70

130

7. Проектування пристосувань і спеціального інструменту

380

20

100

70

130

8. Виготовлення дослідних зразків

7000

1000

100

100

500

9. Дослідження і здача дослідних зразків

750

250

100

100

250

10. Виготовлення пристосувань і спеціальних інструментів

1050

330

100

70

130

11. Доопрацювання проекту для серійного виробництва

-

90

100

70

-

Кінцеві розрахунки витрат на розроблення нового виробу подаються за схемою табл. 12.10.

Таблиця 12.10

Витрати на розроблення нового виробу

Найменування

роботи

Види витрат

Витрати, грн

матеріали і комплектуючі вироби

спеціальне

устаткування

заробітна

плата

інші

витрат

витрати на відрядження

контрагентські витрати

всього

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >