< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування розроблення нового виробу в спеціалізованих організаціях

Оновлення продукції вимагає виконання комплексу робіт, обсяг і тривалість яких зумовлені складністю нового виробу та його призначенням. Зокрема, розроблення нового конкурентоспроможного технічного виробу передбачає виконання проектно-конструкторських робіт, іноді і прикладних науково-дослідних робіт, технологічної й організаційної підготовки виробництва.

У сучасній практичній діяльності існує різноманітний розподіл робіт з оновлення продукції між спеціалізованими науково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями та підприємствами. Справа в тому, що не завжди можливо і доцільно виконувати всі види робіт з оновлення продукції безпосередньо на підприємстві. Часто проектно-конструкторські роботи виконуються спеціалізованими організаціями за домовленістю з підприємством-виробн и ком нового виробу.

У цьому випадку планування проектно-конструкторських, науково-дослідних чи інших робіт з розроблення нового виробу передбачає складання таких документів: договір на створення нової науково-технічної продукції, калькуляція витрат, календарний план виконання робіт, джерела фінансування, очікувані результати.

У договорі вказується місце і дата його укладення, інформація про виконавця, замовника і їхніх керівників. У першому розділі визначається предмет договору, тобто конкретна назва продукції, яку замовник приймає, а виконавець передає вимоги (наукові, технічні, економічні тощо) до продукції, що створюється і є предметом договору. Зміст і строк виконання основних етапів міститься в календарному плані, який що невід'ємною частиною договору. Зразок форми календарного плану наведено в додатку Д.2.

У другому розділі договору вказується вартість робіт і порядок розрахунків. Замовник зобов'язується перерахувати виконавцеві відповідно до протоколу про договірну ціну (додаток Д.3) визначену суму. Зазвичай оплата виконання роботи проводиться поетапно з виплатою авансу в розмірі, передбаченому договором. Підставою для проміжних розрахунків між замовником і виконавцем є акти, які складаються сторонами в міру готовності окремих етапів роботи чи її завершення.

Третій розділ договору передбачає порядок здавання і приймання робіт, перелік наукової, технічної й іншої документації, що підлягає оформленню та здаванню виконавцем замовникові на окремих етапах виконання і після закінчення договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків чи партій нової технічної продукції.

Порядок здавання і приймання робіт (продукції) міститься в технічному завданні, яке є невід'ємною частиною договору. Зразок форми технічного завдання наведено в додатку Д4. Усі зміни, що вносяться замовником чи виконавцем у договір під час його виконання, оформляються додатковим договором.

Результати роботи оформляються актом здавання-приймання науково-технічної продукції, до якого додається комплект наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням і умовами договору. Зразок форми акту здавання-приймання науково-технічної продукції наведено в додатку Д.5.

У четвертому розділі визначається відповідальність сторін за виконання укладеного договору.

П'ятий розділ договору враховує особливості дотримання прав сторін на науково-технічну продукцію та інші умови.

У шостому розділі вказується строк дії договору і юридичні адреси сторін. Зразок форми договору наведено в додатку Д.6.

Визначення витрат на створення нового виробу за статтями кошторисної калькуляції (додаток Д.7) здійснюється в такій послідовності:

1. Розрахунок витрат на оплату праці (табл. 12.11).

Таблиця 12.11

Розрахунок витрат на оплату праці (цифри умовні)

Посада

Кількість

працівників,

осіб

Тривалість роботи в місяцях

Місячний посадовий оклад, грн

Витрати па оплату праці, грн

1. Провідний інженер (керівник теми)

1

3

3000

9000

2. Інженер-конструктор першої категорії

2

3

2800

16800

3. Інженер-конструктор другої категорії

1

3

2500

7500

4. Інженер-конструктор третьої категорії

2

3

2200

13200

5. Старший технік-конструктор

3

3

і 700

15300

6. Інженер-технолог першої категорії

1

1

2250

2250

7. Інженер-технолог другої категорії

і

І

2000

2000

8. Технік-технолог

1

1

1000

1000

9. Кресляр

2

1

800

1600

10. Робітник-погодннник шостого розряду

1

0,5

2400

1200

11. Робітник-погодннник п'ятого розряду

І

1500

3000

12. Старший економіст

1

1

2000

2000

Усього

  • 74
  • 850

2. Розрахунок величини єдиного соціального внеску в табл. 12.12.

Таблиця 12.1 2

Розрахунок величини єдиного соціального внеску

Види державного соціального страхування

Внески від фонду оплати праці, %

Фонд

оплати

праці

Сума

внесків

1. Пенсійне страхування

33,2

74850

24850,2

2. Соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

1,3

74850

973,05

3. Соціальне страхування на випадок безробіття

1.5

74850

1122,75

4. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

0,2

74850

149,7

Усього

27095,7

3. Розрахунок витрат на матеріали наведено в табл. 12.13.

Таблиця 12.13

Розрахунок витрат на матеріали (цифри умовні)

Найменування матеріалів

Кількість

одиниць

Ціна за одиницю, грн

Сума,

грн

1. Сталь сортова, кг

80

60

4800

2. Латунь, кг

45

480

21600

3. Текстоліт, н1

5

34

170

4. Керамічні вироби, кг

18

28

504

5. Деталі, шт.

76

47

3572

6. Комплектуючі вироби, шт.

24

72

1728

7. Канцелярські товари

850

8. Інші матеріали

1250

Усього

34474

4. Розрахунок витрат на службові відрядження подано в табл. 12.14.

Таблиця 12.14

Розрахунок витрат на службові відрядження (цифри умовні)[1]

Місто

відрядження

Кількість

відряджень

Тривалість

ДНІВ

Витрати за видами

добові

проживання

проїзд

на день

усього

на

день

усього

1. Київ

3

10

30

900

100

  • 1800
  • (18 днів)*

331.5

2. Дніпропетровськ

1

3

25

75

80

  • 160
  • (2 дні)*

102,5

3. Львів

2

6

25

300

80

  • 480
  • (6 днів)*

272

Усього

1275

2440

706

Отже, планові витрати на відрядження за наведеним прикладом згідно з розрахунками табл. 12.14 складуть 4421 (1275+2440+706) грн.

5. Розрахунок витрат на спеціальне устаткування для проведення робіт з розроблення нового виробу (якщо його розроблення потребує спеціального устаткування для проведення експериментальних, дослідно-конструкторських та інших робіт) здійснюється за схемою табл. 12.15.

Таблиця 12.15

Розрахунок витрат на спеціальне устаткування для проведення робіт з розроблення нового виробу для проведення робіт з розроблення нового виробу

Найменування устаткування (тип, марка, склад тощо)

Кількість, од.

Ціна одиниці, гри

Сума, гри

Усього

6. Інколи виконання окремих спеціальних робіт зі створення нового виробу доручають стороннім підприємствам (установам, організаціям). Тоді розрахунок витрат за цією статтею здійснюється у вигляді табл. 12.16.

Таблиця 12.16

Розрахунок витрат на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації

Найменування підприємства, установи, організації

Назва роботи

Витрати, грн

1.

2.

3.

Усього

7. Розрахунок інших витрат здійснюють у вигляді табл. 12.17.

Таблиця 12.17

Розрахунок інших витрат

Найменування витрат

Витрати, грн

1.

2.

3.

Усього

Загальні витрати на створення нового виробу складаються із суми витрат за всіма статтями планової калькуляції.

Одним з основних документів планування оновлення продукції є календарний план-графік підготовки розроблення та виробництва нового виробу (рис. 12.5). Обов'язковою умовою складання цього графіка має бути максимальне суміщення в часі виконання окремих етапів робіт, тобто їхня паралельність.

  • [1] Кількість днів проживай ні а готелях менша від тривалості відрядження, оскільки частину часу працівник знаходиться в дорозі
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >