< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бізнес-планування

 • 14.1. Сутність, призначення, завдання та перспективи розвитку бізнес-планування.
 • 14.2. Склад, зміст бізнес-плану та порядок його розроблення.
 • 14.3. Показники бізнес-плану і методи їхнього розрахунку.

Ключові терміни: бізнес-план; типологія бізнес-планів; бізнес-проект; резюме; титульний лист; методика ЮНІДО; стадії розроблення бізнес-плану; метод структурної аналогії; метод питомих ваг; кореляційне моделювання; чиста поточна (теперішня) вартість; дисконтована поточна (теперішня) вартість; дисконтований строк окупності інвестицій; внутрішня норма рентабельності; індекс рентабельності.

Література: [6,18,44,51,57,61,65, 82, 84, 115, 17,147, 151, 162,166].

У процесі вивчення матеріалів цієї теми завдання студента полягає в тому, щоб з'ясувати сутність, призначення, завдання та перспективи розвитку бізнес-планування на вітчизняних підприємствах; охарактеризувати типи бізнес-планів, їхній склад; уяснити необхідність, особливості та переваги бізнес-планів; освоїти зміст і порядок розроблення бізнес-планів; поглибити знання щодо методів розрахунку показників економічної доцільності й ефективності інвестиційних бізнес-проектів.

Сутність, призначення, завдання та перспективи розвитку бізнес-планування

Впровадження більш-менш масштабного проекту, що відбувається в ринковому середовищі, пов'язане з витрачанням ресурсів, господарським ризиком, отже, вимагає ретельної і професійно-грамотної підготовки. Її результатом є бізнес-план.

Бізнес-план обгрунтовує проекти, що передбачають зміни фрагментарного характеру. Окремий бізнес-план у відповідних періодах його запланованого здійснення повинен ув'язуватися в єдиному комплексі розділів довгострокового чи поточного плану діяльності та розвитку підприємства.

Отже, бізнес-план – це багатофункціональний документ, що розкриває сутність, ціль, обгрунтовує реалістичність, економічну доцільність та ефективність бізнес-проекту, визначає шляхи і засоби його реалізації у просторі та часовому інтервалі.

Основна ціль бізнес-плану – переконливо довести майбутнім інвесторам його реалістичність і ефективність.

Призначення бізнес-плану зводиться до такого:

 • – бізнес-план є дієвим засобом залучення фінансових ресурсів для реалізації бізнес-проекту;
 • – бізнес-план покликаний переконати ділових партнерів у доцільності брати участь у цьому проекті;
 • – бізнес-план виконує роль основного інструменту комунікації між підприємством і постачальниками ресурсів на початковій стадії його реалізації;
 • – бізнес-план є способом попереднього виявлення перешкод та запобігання їм у процесі впровадження бізнес-проекту;
 • – за допомогою бізнес-плану моделюється система управління майбутнім бізнес-проектом;
 • – бізнес-план є підґрунтям для оцінювання перспектив започаткування та розвитку певного виду діяльності і управління нею;
 • – бізнес-план є надзвичайно важливим інструментом управління діяльністю підприємства, першою чергою, нового.

Бізнес-план націлений на розв'язання таких основних завдань:

 • – визначити конкретні напрямки діяльності підприємства, цільові ринки і місце підприємства на них;
 • – окреслити довготривалі і короткострокові цілі підприємства, стратегії і тактики їхнього досягнення;
 • – відобразити склад і оцінити показники продукції (послуг), які пропонуватимуться підприємством споживачам;
 • – визначити спрямованість і зміст маркетингових досліджень ринку, реклами, ціноутворення, каналів збуту, стимулювання продажу тощо;
 • – обчислити собівартість виробів, витрати на виробництво продукції;
 • – встановити відповідність персоналу підприємства й умов для мотивації їхньої праці вимогам щодо досягнення визначених цілей;
 • – оцінити матеріальний і фінансовий стан підприємства та відповідність його фінансово-матеріальних можливостей досягненню поставленої мети;
 • – передбачити можливі проблеми і складнощі, що можуть стати на перешкоді виконанню бізнес-плану.

Джерелами вхідної інформації для розроблення бізнес-плану є: власний досвід виробничої діяльності; безпосередні контакти з діловими партнерами; статистичні дані про склад і тенденції розвитку галузі; діяльність конкурентів; реклама; передовий вітчизняний і світовий досвід; результати наукових досліджень у відповідному напрямку; матеріали науково-практичних конференцій, виставок-презентацій, публікацій з відповідних напрямків діяльності підприємства тощо.

Складання бізнес-плану вимагає опрацювання трьох складових елементів:

 • – аналізу поточної інформації;
 • – визначення рівня показників, якого планує досягти підприємство;
 • – планування процесу поступового переходу від існуючого рівня до бажаного.

Бізнес-план містить опис як поточних, так і перспективних цілей. Особлива роль у бізнес-плануванні належить вивченню стану ринку, на якому підприємство розраховує працювати, та аналізу його наявних можливостей.

Бізнес-план також дозволяє оцінити життєздатність підприємства за умов конкуренції; дає орієнтири для першочергової діяльності; слугує аргументом для отримання фінансових ресурсів від зовнішніх і внутрішніх інвесторів.

Основна перевага бізнес-планування полягає в тому, що обґрунтовано складений бізнес-план розкриває перспективи розвитку підприємства і дає відповідь на ключове питання; чи доцільно вкладати фінансові ресурси в його діяльність або в бізнес-проект і чи забезпечать вони окупність усіх витрат та отримання прибутку.

Розроблення бізнес-плану – це процес моделювання майбутньої діяльності підприємства.

Бізнес-план потрібен потенційним інвесторам для переконливої мотивації його фінансування. Він необхідний власникам підприємства для поглибленого аналізу всіх аспектів виконання бізнес-проекту та оцінювання очікуваних результатів від його втілення.

Бізнес-план також потрібен працівникам підприємства, які бажають знати свої перспективи і чіткіше розуміти свої завдання і, першою чергою, підприємцю (керівникові підприємства) для об'єктивного аналізу своїх ідей, перевірки їхньої реальності.

Особиста участь керівника в розробленні бізнес-плану обов'язкова і надзвичайно важлива. Чимало зарубіжних банків та інвестиційних компаній взагалі відмовляються розглядати заявки на виділення фінансових ресурсів, якщо стає відомо, що бізнес-план повністю підготовлений консультантом або фахівцями, а керівник лише його підписав. Поряд з цим залучення експертів до складання бізнес-плану необхідне, і сприймається позитивно інвесторами.

Беручи активну особисту участь у розробленні бізнес-плану, керівник підприємства наче моделює майбутню свою діяльність, перевіряє на реальність бізнес-проект чи підприємницьку ідею.

Бізнес-планування вимагає від керівника приділяти більше уваги перспективам розвитку підприємства, дозволяє конкретніше формулювати його цілі і чіткіше здійснювати координування заходів щодо їхнього досягнення; визначає провідні показники діяльності підприємства, які підлягають подальшому контролю; забезпечує підготовку підприємства до несподіваних змін ринкової ситуації і швидку адаптацію до них.

У бізнес-плануванні потрібно дотримуватися трьох правил:

 • – перше – у бізнес-плані не повинно бути "революцій", тобто його показники не повинні істотно перевищувати реально досягнуті;
 • – друге – бізнес-план повинен бути досить песимістичним, тобто показники і результати потрібно орієнтувати на мінімальну величину;
 • – третє – бізнес-план повинен бути "ковзким" (змінним), тобто в нього потрібно вносити корективи в процесі його виконання на підставі отриманих результатів.

Бізнес-план розробляється та реалізується за умов проведення приватизації державного підприємства, створення приватного бізнесу, залучення інвестицій, організації випуску своєї продукції, започаткування нового виду діяльності, розширення чи реконструкції підприємства, словом, реалізації будь-якого проекту чи бізнесу.

Складають бізнес-плани і для започаткування діяльності нових підприємств, і для впровадження бізнес-проектів, спрямованих на розвиток діючих підприємств. Наприклад, підприємства, продукція яких стабільно користується попитом і добре продається на ринку, розробляють бізнес-плани, спрямовані на вдосконалення організації виробництва, впровадження сучасних технологій та інших заходів щодо зниження витрат. А бізнес-плани підприємств, що мають проблеми зі збутом продукції, націлені на обгрунтування принципово нових виробів, підвищення конкурентоспроможності тих, що випускаються, розширення номенклатури. Словом, бізнес-плани розробляються для реалізації будь-якого проекту чи бізнесу.

Можуть розроблятися різні типи бізнес-планів (рис. 14.1).

Бізнес-план залучення інвестицій є підґрунтям для перемовин з потенційним інвестором з метою вияснення ступеня його зацікавленості та можливої участі в бізнес-проектах.

Бізнес-план отримання кредиту складається у вигляді обгрунтування заявки на отримання на комерційних засадах від організації-кредитора позикових коштів для реалізації бізнес-проекту.

Бізнес-план отримання гранту розробляється у формі обгрунтування необхідності отримання коштів з державного бюджету чи благодійного фонду для розв'язання гострих соціальних, екологічних та інших проблем підприємства, які виходять за його межі і торкаються інтересів міста, області, регіону. У цьому бізнес-плані проводяться розрахунки прямих і непрямих зисків від виділення грошових коштів чи інших ресурсів під бізнес-проект.

Бізнес-план розвитку діючого підприємства призначений для викладення та обґрунтування перспектив (стратегій) його розвитку на плановий період перед зборами акціонерів чи радою директорів з узагальнювальною характеристикою основних фінансових і господарських показників для обґрунтування обсягів необхідних інвестицій чи інших ресурсів.

Типи бізнес-планів за основними ознаками

Рис. 14.1. Типи бізнес-планів за основними ознаками

Бізнес-план структурного підрозділу (центру відповідальності) спрямований на ознайомлення вищого керівництва підприємства з планом розвитку операційної діяльності цього підрозділу для обгрунтування обсягів і ступеня пріоритетності виділення ресурсів чи величини приросту прибутку, що залишається в його розпорядженні.

Практичний досвід діяльності вітчизняних підприємств указує на те, що в теперішній час бізнес-планування знаходиться на стадії становлення і використовується переважно для обгрунтування економічної доцільності різних проектів та отримання інвестицій для їхньої реалізації.

У західних компаніях бізнес-планування також пройшло еволюцію. Лише в останні 20-25 років його стали застосовувати не тільки як інструмент для залучення інвестицій, але і як основу для корпоративного управління. Роль бізнес-плану істотно зростає із впровадженням нових форм організаційних структур управління. Зокрема, при створенні центрів відповідальності бізнес-план перетворюється на потужний інструмент внутрішньокорпоративного управління.

Дослідження вітчизняної літератури засвідчує, що у висвітленні змісту бізнес-плану превалює описовий характер. Показникам і методам їхнього розрахунку, формам та змісту таблиць відведено другорядне місце. У складі та змісті розділів недостатньо уваги приділяється конкретним можливостям підприємства, його виробничому потенціалу, технології виробництва, організаційній структурі, ефективності менеджменту тощо.

Практичний досвід західних фірм і корпорацій переконує, що перспективним напрямком подальшого розвитку вітчизняного бізнес-планування є його моделювання. Причому, бізнес-план інтегрується в моделювання діяльності підприємства (бізнес-моделювання) як невід'ємна його складова.

Новітні технології дозволяють будувати моделі поточного і майбутнього стану за всіма складниками бізнесу (діяльності), в їхньому тісному взаємозв'язку: зміна в одній моделі автоматично зумовлює зміни в решти моделей. Отже, бізнес-моделювання дозволяє реалізовувати на належному рівні не лише бізнес-план, а діяльність (бізнес) підприємства загалом.

Перевагою бізнес-моделей є жорстка регламентація функціональних обов'язків управлінських працівників, скорочення обсягів і підвищення рівня цілеспрямованості інформації, що дозволяє зосередити увагу менеджерів на вирішенні ключових проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >