< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стан здоров'я студентської молоді на початку XXI століття

Перш, ніж перейти до висвітлення питань нашої теми, необхідно зробити невеликий екскурс в область шкільної фізичної культури, так як це безпосередньо пов'язано з системою фізичного виховання вищих навчальних закладів.

Проблема зміцнення здоров'я дітей є одним із основних завдань нашого суспільства. Щоб досягти успіхів у цій справі, необхідно привести спосіб життя школярів у відповідність із закономірностями їх психічного та фізичного розвитку, розробити ефективні засоби впливу на організм, запровадити раціональний режим навчання та відпочинку, необхідний руховий режим, систему раціонального харчування тощо.

У вирішенні цієї проблеми великого значення набувають фізичні вправи, які сприяють не тільки розвитку фізичних якостей дитини, але Й виступають засобом рекреаційного спрямування для покращення розумової діяльності школярів.

Перебудова функцій організму під впливом фізичних вправ і чинників загартування найбільш чітко проявляється у дитячому віці, коли вони не тільки формують найважливіші адаптаційні механізми, але, що особливо важливо, визначають сам рівень життєспроможності організму і вдосконалення його реакцій. Від того, наскільки успішно вирішуються питання фізичної підготовленості в ранньому шкільному віці, настільки залежить стан здоров'я, фізичний розвиток, загальна працездатність, успіхи у навчанні та спорту дітей більш старшого віку (А. А. Гужаловський, 1978; В. П. Філій, М. А. Фомін, 1980; Г. Л. Апанасенко, 1985; Л. В. Волков, 1988; С. І. Присяжнюк, 2001 та ін.). У той же час малорухливий спосіб життя – гіпокінезія являє собою фактор ризику у зростанні серцево-судинних і деяких захворювань обміну речовин навіть у дітей (R. Stemmier, 1984).

Фізична підготовленість дітей 7-9 років відбувається в процесі нерегламентованої рухової активності та загальноприйнятих форм занять фізичною культурою в школі. Практично ці форми, як правило, не забезпечують необхідного треную чого ефекту, особливо у розвитку фізичних якостей сили та витривалості (В. Г. Фролов, 1977; Є. Н Вавилова, 1981; ї. В.Муравов, 1985; С. М. Канішевський, С. І. Присяжнюк, 2001,203, 2005,2010, 2014 та ін.). Разом з тим, сила та витривалість, в основі яких лежать аеробно-анаеробні можливості індивіду, є „стабілізатором” здоров'я (S. Israel, 1979; М. В. Антонов, 1998; Μ. М. Амосов, 2002 та ін.).

У молодшому шкільному віці формується прямий взаємозв'язок між рівнем розвитку аеробно-анаеробних можливостей дитячого організму, що лежать в основі фізичних якостей сили, витривалості та резистентністю організму, наприклад, до великих розумових навантажень.

Багаторічні наші дослідження свідчать, що фізичні якості, і зокрема силу та загальну витривалість необхідно розвивати уже з початкової школи, так як саме у цей період навчання відбувається найбільший приріст результатів. Наше твердження співпадає з результатами досліджень інших науковців (Г. Л. Апанасенко, 1985; В. С. Язловецький, 1991; Б. М. Шиян, 2002 та ін.).

Нині суспільна функція фізичного виховання та його основна мета полягають у вихованні всебічно розвиненої особистості, підготовленої до трудової діяльності. Відповідно до цієї мети сформульовано завдання фізичного виховання у вищих навчальних закладах: гармонійний розвиток форм і функцій організму людини, спрямований на всебічне вдосконалення фізичних обдарувань; зміцнення здоров'я; забезпечення творчого довголіття; формування та набуття життєво важливих рухових умінь, навичок та спеціальних знань; виховання вольових і духовних якостей особистості; сприяння розвитку її інтелекту.

Одним із завдань ефективної підготовки фахівців аграрних вищих навчальних закладів є створення умов для інтенсивної та напруженої творчої розумової праці без перевантажень і перевтоми, у поєднанні з активним відпочинком та фізичним вдосконаленням. Цій вимозі повинно відповідати таке використання засобів фізичного виховання, яке сприяло б підтриманню досить високої та стабільної навчально-трудової активності і працездатності студентської молоді, допомагало б їм краще виконувати навчальні завдання.

Разом з тим заняття фізичного виховання є недостатніми для забезпечення не тільки фізичної підготовленості, а й підтримання функціональних можливостей і здоров'я молодого організму. Це виявляється у високій захворюваності студентської молоді, що перевищує аналогічні показники людей у віці 30-39, 40-49 та 50-59 років (A. Koronkwicz і in., 1997). Суттєвим недоліком є те, що заняття з фізичного виховання проводяться у такій формі, що не спонукає студентів до самостійних занять фізичними вправами, скоріше викликає зворотній результат. За даними О. В. Буліч, 64,4 % усіх студентів вважають фізичні вправи найменш привабливою формою занять фізичними вправами.

Тенденція, що склалася з фізичним вихованням у вищих навчальних закладах України, подібна „хибному колу”, пов'язаному з незадовільною організацією фізичного виховання у дошкільних закладах та загальноосвітній школі. Виходячи зі школи недостатньо фізично розвинутими та підготовленими, студенти на перших курсах неспроможні до виконання необхідних фізичних навантажень на заняттях фізичного виховання. Більше того, значна їх частина не володіє елементарною технікою виконання тих чи інших фізичних вправ та навчальних нормативів. Викладачі змушені навчати техніки виконання фізичних вправ, тобто, виконувати завдання загальноосвітньої школи, а не вдосконалювати фізичні якості, як це передбачено завданнями програми фізичного виховання вищої школи.

Пристосовуючи фізичні навантаження до знижених функціональних можливостей студентів, викладачі не можуть забезпечити необхідний рівень фізичної підготовленості та їх здоров'я, а спроби досягти цього рівня призводять до того, що фізичне навантаження вступає у конфлікт з іншими навчальними дисциплінами, засвоєння яких утруднюється. Недоліки фізичного виховання загальноосвітньої школи не можна надолужувати без нанесення збитків для здоров'я студентів та загального навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Лише заклавши фундамент фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей з раннього віку і забезпечивши наступність фізичного виховання на кожному з етапів онтогенезу людини можна досягти необхідного здоров'я молоді.

Внаслідок цього склалася критична ситуація відносно фізичного та психічного стану здоров'я молоді. Значна частина студентів має низикий рівень здоров'я та незадовільну фізичну підготовленість, про що свідчать також наші дослідження з визначення функціональних показників систем організму студентів-першокурсників Державного університету телеком ін ікацій. Нашими дослідженнями доведено, що дефіцит рухової активності студентів складає від 50,0 до 70,0 % , необхідного для підтримання задовільного стану здоров'я та фізичної підготовленості.

Викликає серйозне занепокоєння науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання соматичний стан здоров'я студентів першого курсу Державного університету телекомунікацій. Дані студентської поліклініки свідчать про стійку тенденцію щодо щорічного збільшення студентів-першокурсників, які за станом здоров'я віднесені до спеціального медичного відділення (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка медичного огляду студентів-першокурсників НУБіП України і ДУТ, які на на початок навчального року віднесені до спеціального медичного навчального відділення, % (п-6621)

Виші навчальні заклади

Роки дослідження

Динаміка

відносно

2010

року

2010

2011

2012

2013

2014

Державний університет телекомунікацій

27,4

17,5

19,3

61,9

57,9

+ 30,5

Національний університет біоресурсів і природокористування України

12,7

13,3

12,6

13,5

10,9

□ 1,9

Так, якщо кількість студентів ДУТ на початок 2010/2011 навчального року за станом здоров'я до спеціального медичного відділення було віднесено 27,4 %, то на початок 2014/2015 навчального року уже 57,9 %, динаміка становить 30,5 %, тоді як у НУБІЇ! України на 1,9 % менше. Отже, якщо ця тенденція протримається у подальші роки, то через п'ять років у Державному університеті телекомунікації не буде жодного студента який хоча б умовно був здоровий.

З кожним роком збільшується кількість студенті, у яких лікарі студентської поліклініки відмічають прогресування таких захворювань, як: серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем, центральної нервової системи, гінекологічні захворювання та захворювання органів зору тощо. У таблиці 2 наведено відсоток нозологій із загальної кількості студентів-першокурсників віднесених до спеціальної медичної групи.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика результатів медичного огляду студентів І-го курсу Державного університету телекомунікацій, % (п-1421)

Види

захворювань

Роки

Динаміка відносно 2010 року

2010

2011

2012

2013

2014

Терапевтичні

17,3

13,9

26,9

11,3

14,0

□ 3,3

Неврологічні

8,6

9,3

7,7

4,4

10,4

+ 1,8 _

Гінекологічні

6,1

16,3

21,1

6,9

9,1

+ 3,0

ЛОР

11,1

27,9

23,0

5,4

23,2

+ 12,1

Органів зору

9,9

23,2

36,5

10,3

23,8

+ 13,9

Хірургічні

13,6

13,9

9,6

7,9

11,6

□ 2,0

Стоматологічна

патологія

18,5

48,8

51,9

15,3

11,6

□ 6,9

Серед усіх видів захворювання необхідно серйозну увагу звернути на захворювання органів зору, ЛОР, неврологічні та гінекологічні. Кожна із наведених нозологія у певній мірі безпосередньо пов'язана із специфікою навчання студентів нашого університету, яка характеризується напруженю розумовою діяльністю і обмеженням рухової активності. На наш погляд, збільшення рухової активності студентів треба за рахунок впровадження під час теоретичних занять малих форм активного відпочинку у вигляді фізкультурних хвилинок та фізкультурних мікропауз.

Зокрема, на виконання кількох вправ фізкультурної мікропаузи студенти витрачають не більше 20-30 с, практично втрат навчального часу не відбувається, але фізкультурна мікропауза сприяє у певній мірі віддаленню розвитку процесів стомлення і підвищення функціональної діяльності головного мозку, зменшення застійних явищ в органах малого тазу, нижніх кінцівках тощо.

Результати виконання державних тестів і нормативів з фізичної підготовленості студентів І-го курсу Національного університету біоресурсів і природокористування України на початок 2014/2015 навчального року свідчать, що 25,0 % студентів не вклалися у нормативи на три бали (14,5 % юнаків та 46,5 % дівчат). Подібна ситуація спостерігається і серед студенті Державного університету телекомунікацій. Але найбільш жахливий стан фізичної підготовленості студентів-першокурсників із київських шкіл. Так, 67,9 % дівчат та 35,7 % юнаків не змогли вкластися у нормативи трійки. Такий стан з фізичної підготовленості студентів-першокурсників свідчить з якими проблемами зустрічаються викладачі кафедри фізичного виховання нашого університету.

Тому не потрібно дивуватися, що один із показників, що характеризує рівень здоров'я студентської молоді Національного університету біоресурсів і природокористування України, показники біологічного віку, свідчать про загрозливий стан.

Значну роль у цьому відіграють соціально-економічні фактори, відсутність у студентів пріоритету здоров'я та мотивації щодо здорового способу життя як основного чинника формування, збереження, зміцнення, відновлення та передачі здоров'я наступним поколінням. Відповідаючи на запитання: „Чому ви не хочете працювати над покращенням свого здоров'я та стану фізичної підготовленості?”, здебільшого лунають такі відповіді:

  • а) немає часу через завантаженням навчанням,
  • б) а що я буду з цього мати?

Як не парадоксально чути такі відповіді, але це факт. Молодь вважає, що здоров'я для неї не головне або що, за нього їм повинні платити. Наша молодь, здебільшого, не хоче зрозуміти, що в умовах ринкової економіки фахівці з міцним здоров'ям та грунтовними знаннями мають значно більші шанси досягти кращих успіхів у житті, ніж ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. Той, хто зі мною не погоджується, з часом переконається у правоті моїх слів.

Чинників, що впливають на здоров'я людини багато. На деякі з них молодь просто не хоче звертати увагу. Причин декілька: молоді люди не розуміють наслідки своїх вчинків для свого здоров'я; не хочуть задумуватись над цими проблемами; отримали хибну інформацію.

Ось один із найбільш розповсюджених, і не тільки серед молоді, але й людей більш старшого віку. Я маю на увазі різні види плеєрів. Багато хто слухає сучасну музику, хитаючи в такт головою, тупаючи або і сам тіпається. На запитання: „Чи розуміє він, яку шкоду цією музикою наносить собі?” Відповіді не отримаєш. У кращому випадку скаже: „Мені це подобається”. Інколи подивиться з презирством, ніби скаже: „Хіба можеш ти зрозуміти це?”

З цього приводу, давайте розглянемо одне питання, яке можливо викличе у вас здивування. Що ми знаємо про воду? Воду, яку щодня вживаємо, без якої немає на землі життя.

Ми думаємо, що все знаємо про властивості води. Разом з тим, з нею пов'язано багато таємниць. Зокрема, чи пам'ятають молекули води події свідками яких вони були? Чи діють на них космічні сили? Та багато інших.

Проведені дослідження японським натурпатом Масару Імото свідчать, що вода володіє пам'яттю. Так класична музика від Бетховена до Шопена сприяє формуванню гарних симетричних кристалів води, а сучасна – особливо, метал, сприяють формуванню потворних кристалічних форм. А тепер, спробуйте уявити собі, що відбувається у голові молодої людини під впливом сучасної музики. Якби кожен міг це побачити!

А чого коштує втручання людини у зміну генетики рослини чи тварини, з метою отримання великих врожаїв або швидкого збільшення маси? Якщо коротко, то це призводить до розвитку у людей, які вживають продукти харчування таких рослин чи тварин, ракових захворювань.

Отже, чинників, що впливають на стан здоров'я людей багато.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >