< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Масова оздоровча фізкультурна і спортивна робота – одна із форм фізичного виховання студентів

План

 • 1. Діяльність спортивного клубу вищого навчального закладу.
 • 2. Обов'язки громадського спортивного активу.
 • 3. Спрямованість використання засобів фізичної культури і спорту.
 • 4. Планування і організаційні форми.

Питання для самостійної роботи.

Діяльність спортивного клубу вищого навчального закладу

Впродовж усього періоду існування держави Україна (з 1991 р.) особлива увага приділяється розвитку фізичного виховання і спорту як запоруці формування здоров'я нації. Ця робота здійснюється,

зокрема, у напрямі розвитку студентського спорту високого рівня і фізкультурної та оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

Сучасна орієнтація на творче засвоєння фізичної культури майбутнім фахівцем потребує впорядкованої системи впливу на його інтелектуальну, емоційно-вольову і практичну діяльність. Це дає змогу говорити про фізичне виховання як важливий засіб формування особистості, громадянина і майбутнього фахівця, цілеспрямований педагогічний процес, залучення студентської молоді до цінностей загальнолюдської фізичної культури та відродження національних традицій. Поліпшення якості занять із фізичного виховання дає можливість уникнути значних фінансових витрат, пов'язаних із забезпеченням здоров'я людини та її безпеки. Сьогодні за статистикою лише 10,0 % населення України, від 16 років, регулярно займаються спортом, 10,0 %епізодично. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку (відповідно 84,0-86,0 % та 95,0-97,0 %). Україна значно поступається середньоєвропейським показникам (майже кожен другий європеєць долучається до занять спортом, так, наприклад, у Фінляндії – 82,0 %, Швеції – 70,0 %, Великій Британії – 66,0 % населення). Аналіз стану здоров'я студентської молоді свідчить, що майже 90,0 % з них мають відхилення у стані здоров'я, близько 50,0 % – незадовільну фізичну підготовленість. Тільки протягом останніх років майже на 40,0 % збільшилась кількість студентської молоді, віднесеної за станом здоров *я до спеціальної медичної групи.

Однією з проблем організації спортивної роботи є те, що спортивні споруди, що ще залишились, забезпечують своє існування за рахунок оренди та надання платних послуг. При цьому керівництво вищих навчальних закладів не дотримується рекомендацій міністерства освіти і науки України щодо необхідності використання отриманих коштів за цільовим призначенням: на розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, придбання сучасного спортивного інвентарю, обладнання тощо. Часто приймаються рішення про скорочення обов'язкових занять протягом тижня та щодо кількості курсів, на яких ці заняття проводяться. Як наслідок, відбувається зменшення навчального навантаження на кафедрах і відповідно скорочується чисельність кадрового складу. Скорочення викладачів кафедр призводить до зменшення видів спортивних спеціалізацій у вищих навчальних закладах, обмежує вибір студентами засобів фізичного виховання для навчання та участі в спортивних заходах, які б відповідали їх запитам, інтересам, стану здоров'я, фізичній і технічній підготовленості, спортивній кваліфікації. Отже, зменшується і так обмежений обсяг рухової активності студентів, що становить передумову розвитку різних захворювань. Орієнтація на самостійну роботу за рахунок аудиторної роботи не є сьогодні прийнятою для фізкультурних дисциплін, оскільки розвитку фізичних якостей та формування рухових навичок можливо досягнути тільки шляхом систематичних занять на відповідних спортивних спорудах, а зробити це без викладача або інструктора не можна. Основними принципами, що необхідно покласти в основу розвитку фізичного виховання, враховуючи специфіку навчальної роботи та побуту студентів, повинні стати доступність та гнучка варіативність. Моніторинг, завдяки якому можна визначити, чим хоче займатися студент, виявити його бажання і запропонувати заняття в групах за інтересами; впровадження на перших курсах першої лекції про здоров'я молоді, проведення студентських конференцій (наприклад за підсумками медичного огляду) допоможуть залучати їх до активних занять до 60,0-65,0 % студентів, а це вже великий колектив, який буде впливати на решту студентів.

У зв'язку із входженням національної освіти в Європейський освітній простір, згідно з вимогами Болонської декларації, керівникам вищих навчальних закладів запропоновано створити в кожному ВНЗ не менше як один спортивний клуб для того, щоб довести кількість студентів, які займаються в спортивних секціях, до 50,0 % від загального контингенту. Зважаючи на збільшення останніми роками кількості студентів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, кафедрам фізичного виховання та спортивним клубам треба передбачити організацію самостійних занять фізичними вправами і спортом з метою компенсації рухової активності цієї категорії студентів. Ґрунтуючись на узагальнені досвіду іноземних ВНЗ щодо розв'язання проблеми фінансування фізичного виховання студентської молоді можна рекомендувати створення фондів для підтримки спортивних клубів та залучення до їхнього поповнення роботодавців, зацікавлених в одержанні фахівців, які мають гарне здоров'я, високу дієздатність та професійне довголіття.

Прагнучи переосмислити систему фізичного виховання у вищих навчальних закладах з метою перенесення акцентів на підвищення фізичної культури через отримання освітніх знань, що неодмінно відіб'ється на загальнолюдській культурі населення і показниках культури суспільства, доцільно: розглядати фізичне виховання як основний засіб соціально-гуманітарної підготовки студентів та формування соціальних компетенцій; формувати, насамперед, культуру здоров'я; навчати фізичній рекреації як умові високої працездатності; всіляко сприяти зміцненню спортивної бази навчальних закладів з метою поступового переходу до охоплення клубною системою занять всіх студентів; використовувати спортивні змагання як засіб підвищення зацікавленості у систематичних заняттях фізичними вправами й спортом; сприяти створенню спортивних клубів у вищих навчальних закладах і участі їх команд у змаганнях усіх рівнів для піднесення престижу ВНЗ і його популяризації в Україні і за її межами.

Здоров'я – суспільне багатство, „казенне майно”, як говорив В.ІЛенін, але берегти його зобов'язаний кожен індивідуально.

Розумний спосіб життя, відмова від усього, що руйнує організм, перш за все, алкоголю і паління, і на цій основі щоденне, систематичне тренування – ось що вирішує проблему.

Надіятися тільки на допомогу лікарів, разом з тим як і скаржитися на недосконалість нашого організму чи на „пагубні наслідки” науково-технічної революції, нерозумно і безперспективно. Природа у хворобах нашого серця зовсім не винна. НТР зовсім не позбавляє людини фізичної активності, а, навпаки, надає їй можливість робити це у цілеспрямованій і концентрованій формі – у формі фізичної культури. Сама людина – зокрема відносно свого серця – є господарем положення: вона може зробити його здоровим і сильним, а може, навпаки, ослабити і зруйнувати його.

Масова фізкультурно-оздоровча та спортивна робота є важливою формою фізичного виховання студентів, складовою частиною усієї виховної і культурно-масової роботи, що проводиться у вищому навчальному закладі.

Практичну і методичну допомогу спортивному клубу надає кафедра фізичного виховання. Профспілкова організація приймає активну участь в організації і проведенні масових оздоровчих, фізкультурно-спортивних заходів.

Спортивний клуб є громадською організацією, його робота проводиться на основі широкої творчої ініціативи, демократії, колегіальності керівництва і вибірності керівних органів, звітності їх перед членами спортивного клубу. Основою діяльності спортивного клубу є широка самодіяльність, самоуправління і самообслуговування його членів із залученням до роботи студентського спортивного активу.

Спортивні клуби у закладах освіти України створюються згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2002 р. № 210 „Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних закладах”.

Фізкультурно-спортивні клуби є первинними структурними підрозділами спортивних спілок та учнівської молоді України. Наказом Міністра освіти і науки України були затверджені Типові статути фізкультурно-спортивних клубів.

Студентська спортивна спілка України у своїй роботі керується затвердженими затвердженим Міністром МОН України Статутом та Інструкцією затвердженою рішенням Виконавчого комітету СССУ з погодження Міністра освіти і науки України.

ІНСТРУКЦІЯ

про права та обов'язки членів Спортивної студентської спілки України та порядок сплати членських внесків

 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Для здійснення своєї діяльності Спортивна студентська спілка України (далі СССУ), відповідно до вимоги Статуту, має у власності кошти, набуті від вступних та членських внесків, проведення спортивних заходів, використання символіки, надання послуг, та на інших підставах, не заборонених законом і використовувати Тх для виконання статутних завдань тощо.
 • 1.2. Спілка має індивідуальне членство та може мати і колективне.
 • 1.3. Рішенням Виконавчого комітету СССУ від 7 грудня 2001 року, кошти первинних осередків спортивних клубів ВНЗ 1-1V рівнів акредитації, установ, організацій, підприємств Міністерства освіти і науки України в обсязі 70,0 %, набутих від вступних та членських внесків, проведення спортивних заходів, використання символіки, наданих послуг та на інших підставах, не заборонених законом, залишаються на місцях і зараховуються по мірі надходження на банківський рахунок та використовуються за рішенням правління первинних осередків на виконання своїх статутних завдань.

Із зібраних коштів 30,0 % перераховуються відповідними спортивними клубами ВНЗ І-ІІ, II1-IV рівнів акредитації, установами, організаціями, підприємствами МОН України на банківський рахунок свого місцевого (обласного) осередку, з яких 15,0 % цих коштів відраховуються обласними осередками на банківський рахунок СССУ і використовуються ними для виконання статутних завдань.

1.4. Індивідуальними членами Спілки можуть бути студенти, аспіранти, викладачі, тренери, вчені, члени їх сімей та інші громадяни, які дотримуються вимог Статуту, беруть активну участь у статутній діяльності Спілки, своєчасно сплачують вступні та членські внески, виконують вимоги Положень, Інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Спілки, які затверджені Виконкомом.

Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств і установ, закладів освіти усіх форм власності, які фінансово або іншим шляхом сприяють діяльності виконанню статутних завдань Спілки.

Особи, які зробили визначний внесок у діяльність Спілки або підтримку його статутних завдань, можуть отримати статус почесних членів на підставі подання одного з членів Спілки і рішення Конференції.

 • 2. Вступні та членські внески
 • 2.1. Розмір вступних та членських внесків для індивідуальних членів СССУ визначаються правлінням спортивних клубів ВНЗ 1-ІV рівнів акредитації, установ, організацій, підприємств МОН України.

Вступний внесок повинен складати не менше 3 гривен на рік.

Членські внески за рік становлять не менше:

 • – для студентів ВНЗ МІ рівнів акредитації – І гривня,
 • – для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації – 2 гривня,
 • – для фахівців професорсько-викладацького складу, інших працівників установ, організацій, підприємств МОН України – З гривни.
 • 2.2. Сума вступних та членських внесків для колективних членів СССУ визначається за угодою між Спілкою або її місцевими чи первинними осередками.
 • 2.3. Сплата індивідуальних, вступних та членських внесків здійснюється і підтверджується підписом відповідної особи у відомості і затверджується керівництвом осередку.
 • 2.4. Прийом вступних та членських внесків від членів СССУ або її місцевого чи первинного осередку здійснюється керівником або особою, якій доручено цю справу, а також керівниками (головами колективів фізичної культури, фізоргами) структурних підрозділів первинного осередку (факультетів, курсів, груп, кафедр, лабораторій, інститутів тощо).
 • 2.5. Кожен член СССУ її місцевого, первинного осередку, який сплатив вступний та членський внесок фіксується у обліковій картці.
 • 2.6. Кошти, що надійшли від членів СССУ, зараховуються у порядку, вста- мовленому законодавством та цією Інструкцією на відповідні рахунки в установах банків первинних, місцевих, обласних осередків та СССУ.
 • 3. Права та обов'язки членів Спілки
 • 3.1. Член Спілки має право:
  • – обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Спілки;
  • – брати участь у її роботі та прийнятті рішень;
  • – одержувати інформацію про її роботу;
  • – обговорювати програму її діяльності і вносити пропозиції;
  • – безпосередньо брати участь у реалізації програм Спілки, окремих її проектів;
  • – вийти з членів Спілки за власним бажанням;
  • – брати участь у спортивно-оздоровчих заходах, які проводяться Спілкою;
  • – користуватися спортивними спорудами, інвентарем;
  • – отримувати спортивну форму на пільговій основі.
 • 3.2. Член Спілки зобов'язаний:
  • – брати участь у статутній діяльності Спілки;
  • – виконувати рішення керівних органів Спілки;
  • – своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
  • – сприяти популяризації цілей і завдань Спілки.
 • 3.3. Член Спілки може бути виключений з неї за рішенням Виконкому або керівного органу місцевого осередку за порушення статутних вимог та положень внутрішніх нормативних документів Спілки.
 • 3.4. Порядок та розмір сплати вступних, членських та інших внесків визначаються у відповідній інструкції та затвердженому Виконкомом Положенні на кожен поточний рік окремо.
 • 4. Облік та звітність
 • 4.1. Первинні організації Спілки, створені нею установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

Бухгалтерський облік ведеться згідно з існуючими і затвердженими інструкціями Міністерства фінансів України та іншими нормативно-правовими актами.

Документація по збору членських внесків є документом суворого обліку та звітності.

Звітність по збору членських внесків від первинних організацій до головної проводиться щоквартально та за рік.

По закінченні кожного кварталу первинні та місцеві осередки складають за встановленою формою фінансовий звіт, який подається місцевим осередкам до 10 числа наступного місяця до СССУ.

Річні звіти подаються до лютого наступного року.

Керівні працівники осередків спілки несуть у встановленому законом порядку відповідальність за достовірність даних, які наведені у звітних документах.

Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

Перший віце-президент

С.І.Операйло

Затверджено

Наказ МОН України від 22.03.2002 р. №310

ТИПОВИЙ СТАТУТ

спортивного клубу вищого навчального закладу або установи

І. Загальні положення

Статут спортивного клубу вищого навчального закладу розробляється на підставі типового статуту з відповідними внесеннями необхідних змін і доповнень, що відображають специфічні особливості окремого навчального закладу, установи.

Статут затверджується загальними зборами (конференцією) членів спортивного клубу вищого навчального закладу, установи та місцевими осередками Спортивної студентської спілки України і реєструється згідно чинного законодавства про громадські організації:

 • 1.1. Спортивний клуб закладу, установи (далі „Спортивний клуб”) є самостійною фізкультурно-спортивною громадською організацією.
 • 1.2. Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської і студентської молоді, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників вищого навчального закладу, установи та членів їх сімей.
 • 1.3. Спортивний клуб діє у відповідності із Законом України „Про фізичну культуру і спорт”, іншими законодавчими та нормативними урядовими актами, статутними вимогами СССУ, Міжнародної федерації університетського спорту, а також своїм Статутом, що спрямований на виконання соціальних важливих функцій.
 • 1.4. Спортивний клуб є юридичною особою, має печатку, штамп із своїм найменуванням, розрахунковий рахунок в банківських закладах, може мати на правах власності відокремлене майно, основні та оборотні фонди.
 • 1.5. Діяльність спортивного клубу будується на засадах самоврядування, добровільності членства та участі в його справах.
 • 1.6. Спортивний клуб реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії з керівництвом вищого навчального закладу на підставі об'єднання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів закладу, установи, профспілкової організації та інших зацікавлених організацій.
 • 1.7. Взаємодія спортивного клубу з директоратом та ректоратом, профспілковими комітетами будується на договірних засадах.
 • 1.8. Спортивний клуб може вступати в різні громадські організації, діяльність яких відповідає меті і завданням спортивного клубу.
 • 1.9. Спортивний клуб має свій прапор, емблему, іншу атрибутику.

II. Мета і завдання спортивного клубу

 • 2.1. Метою діяльності спортивного клубу є створення і забезпечення відповідних умов та можливостей для здійснення різнобічних інтересів членів колективу навчального закладу, установи в сфері фізичної культури і спорту.
 • 2.2. Головними завданнями спортивного клубу є:

“ формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;

 • – пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної культури і спорту під час навчання, роботи, побуту і відпочинку;
 • – використання засобів фізичної культури для професійно- прикладної фізичної підготовки;
 • – організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів, надання послуг у сфері фізичної культури і спорту;
 • – створення фізкультурно-спортивних аматорських об'єднань, секцій, команд з видів спорту;
 • – проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та відрядження збірних команд навчального закладу на змагання;
 • – створення виробничих та інших підприємств, кооперативів, творчих об'єднань, діяльність яких відповідає виконанню завдань спортивного клубу (при укладанні статуту конкретного спортивного клубу треба показати всі конкретні види послуг, а також виробничої, комерційної та іншої діяльності);
 • – розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва із спортивними організаціями навчальних закладів.

ІІІ. Організаційна структура спортивного клубу

 • 3.1. Організаційна структура спортивного клубу затверджується загальними зборами (конференцією) і може формуватися як на факультетах, так і за інтересами (види спорту).
 • 3.2. Найвищим керівним органом спортивного клубу е загальні збори (конференція) членів клубу, які скликаються один раз на термін, що затверджується конференцією.

Збори (конференція) є правомочними при участі в їх роботі не менше половини делегатів (членів спортивного клубу).

3.3. Конференція заслуховує та обговорює звітні доповіді правління та ревізійної комісії спортивного клубу, приймає рішення (постанови) з цих питань, визначає основні завдання спортивного клубу щодо подальшого розвитку фізичної культури і спорту, обирає відкритим або таємним голосуванням голову спортивного клубу, правління та ревізійну комісію в кількості, що визначає конференція (збори).

Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів таємним або відкритим голосуванням.

 • 3.4. Правління спортивного клубу в період між конференціями (зборами):
  • – здійснює керівництво поза навчальною спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою, що здійснюється у навчальному закладі або установі;
  • – створює комісії та інші робочі органи спортивного клубу за напрямками роботи;
  • – у встановленому порядку вносить на розгляд державних та громадських органів пропозиції з удосконалення фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи;
  • – розглядає та затверджує плани роботи спортивного клубу, календарні плани спортивних і оздоровчих заходів;
  • – затверджує бюджет спортивного клубу, регулює його фінансово-господарчу діяльність і приймає рішення про основні фінансово-господарчі операції;
  • – заслуховує на своїх засіданнях звіти та дає оцінку роботі підрозділів спортивного клубу, спортивних секцій, команд, тренерів та інших співробітників спортивного клубу;
  • – готує конференції звіт про свою роботу, здійснює контроль за виконанням рішень конференцій.

Засідання правління спортивного клубу проводяться не менше одного разу на 3 місяці.

 • 3.5. Голова спортивного клубу:
  • – здійснює керівництво діяльністю правління спортивного клубу, веде його засідання;
  • – представляє спортивний клуб на вченій Раді навчального закладу, а також в громадських організаціях і перед органами державного управління;
  • – діє від імені спортивного клубу та звітує перед правлінням;
  • – здійснює юридичні акти, підписує договори, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;
  • – видає розпорядження, інструкції та інші акти;
  • – приймає рішення в пред'явленні від імені спортивного клубу претензій та позовів до юридичних осіб та громадян.

IV. Права та основні напрямки діяльності спортивного клубу

 • 4.1. Спортивний клуб:
  • – проводить спортивно-масові змагання, спартакіади, універсіади, навчально-тренувальні та оздоровчі збори;
  • – організовує, проводить та забезпечує контроль за навчально- тренувальним процесом в спортивних секціях, групах, збірних командах, клубах за спортивними інтересами, створює необхідні умови для росту майстерності студентів-спортсменів;
  • – бере безпосередню участь в організації роботи літніх і зимових оздоровчо-спортивних таборів та розподілів путівок до них;
  • – організовує і проводить огляд-конкурси на крашу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підрозділах навчального закладу;
  • – формує збірні команди з видів спорту навчального закладу, установи та забезпечує їх участь в спортивних змаганнях;
  • – присвоює спортивні розряди: перший, другий, третій та юнацькі, суддівські категорії по першу включно, фізкультурному активу, що прослухав семінари присвоєння звання громадського інструктора (тренера), видає відповідні знаки та посвідчення;
  • – використовує фінансові асигнування, шо передбачені бюджетом навчального закладу, установи та їх профспілковими комітетами для здійснення поза навчальної спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;
  • – безкоштовно користується спортивними спорудами, як тими, що належать навчальному закладу, установі, так і орендованими, у вільний від навчального процесу час;
  • – забезпечує раціональне та ефективне використання матеріально-технічної бази спортивних споруд у наданий час інвентарю та обладнання;
  • – організовує роботу баз та пунктів прокату спортивного інвентарю;
  • – володіє, використовує та розпоряджається майном, що належить спортивному клубу по праву власника;
  • – будує, набуває, приймає, відчужує та представляє усякого роду рухоме та нерухоме майно;
  • – вступає у договірні відносини з державними, комерційними, кооперативними, приватними, громадськими організаціями, а також закордонними партнерами, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
  • – здійснює підбір фізкультурних кадрів;
  • – заохочує фізкультурно-спортивний актив, окремих тренерів і спортсменів за високі показники розвитку масової фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи, нагороджує їх грамотами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями;
  • – представляє фізкультурників, спортсменів, тренерів- викладачів, громадський актив та інших працівників для присвоєння почесних звань;
  • – здійснює придбання та видає для користування членами клубу спортивне майно, орендує спортивні споруди;
  • – здійснює інші дії, що не протирічать законодавству та створюють умови для виконання завдань, які стоять перед спортивними клубами.

V. Члени спортивного клубу, їх права і обов'язки

 • 5.1. Членом спортивного клубу може бути кожен, хто виявив бажання бути членом клубу, незалежно від їх членства в інших спортивних товариствах.
 • 5.2. Члени спортивного клубу мають право:
  • – брати участь в роботі зборів, конференцій спортивного клубу;
  • – обирати та бути обраним до керівних органів клубу;
  • – займатися фізичною культурою і спортом в секціях, командах клубу;
  • – підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної та громадської діяльності;
  • – виступати за свій спортивний клуб у змаганнях;
  • – користуватися спортивними спорудами та інвентарем навчального закладу, установи і спортивного клубу.
 • 5.3. Члени спортивного клубу зобов'язані:
  • – брати участь в роботі спортивного клубу, виконувати рішення його ке- рівних органів;
  • – своєчасно сплачувати членські внески (за рішенням правління);
  • – вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;
  • – берегти майно, інвентар і форму спортивного клубу та навчального закладу, установи;
  • – регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров'я, дотримуватися особистої та суспільної гігієни.

VI. Майно та фінансова діяльність спортивного клубу

 • 6.1. Спортивний клуб здійснює право володіння, користування та розпорядження майном, що закріплене за ним та включає в себе основні фонди та інші матеріальні цінності і фінансові ресурси у відповідності з метою і завданням своєї діяльності та призначенням майна.
 • 6.2. Спортивні споруди, які знаходяться на балансі навчального закладу, установи, передаються в розпорядження спортивного клубу у вільний від навчальних занять час із правом користування та розпорядження.
 • 6.3. Спортивний клуб працює за кошторисом, що затверджується правлінням клубу.
 • 6.4. Кошти спортивного клубу утворюються з різних джерел:
  • – коштів, що передбачені бюджетом навчального закладу, установи та профспілкових комітетів навчального закладу, установи, на організацію поза навчальної спортивної та фізкультурно- оздоровчої роботи із студентами, аспірантами та співробітниками, а також коштів, що надаються навчальним закладом, установою цієї мети;
  • – індивідуальних членських внесків, розмір яких визначено конференцією спортивного клубу;
  • – прибутків від проведення платних заходів та інших видів власної діяльності;
  • – благодійних та спонсорських підрахунків організацій та окремих осіб;
  • – коштів, що надходять від експлуатації спортивних споруд навчального закладу, установи у поза навчальні години;
  • – прибутків, що надходять від госпрозрахункових спортивних секцій та груп;
  • – дотацій від фізкультурно-спортивних організацій;
  • – прибутків від діяльності об'єднань, кооперативів, творчих та виробничих колективів, що створені при спортивному клубі.
 • 6.5. В спортивному клубі розпорядником кредитів є голова спортивного клубу, а в разі його відсутності – особи, що його заміщують.
 • 6.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю спортивного клубу здійснює ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах (конференції).

VII. Ліквідація спортивного клубу

7.1. Рішення про ліквідацію спортивного клубу приймається загальними зборами (конференцією) спортивного клубу.

В окремих випадках діяльність спортивного клубу може бути припинена за рішенням суду.

7.2. Майно спортивного клубу, який ліквідовано за рішенням загальних зборів (конференції), передається профспілковому комітету навчального закладу, установи або в порядку, встановленому судом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >