< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Залежність щільності пресовок відтиску пресування. Основні теорії пресування

Основні визначення

Як було зазначено вище, при ущільненні порошкових матеріалів до значення щільності, відповідного щільності утруски, починається стадія ущільнення за рахунок пластичної деформації або крихкого руйнування частинок порошку. При цьому в точках контакту між частинками спочатку спостерігається пружна, а потім і пластична деформація, що приводить до збільшення площі контакту між частинками і виникнення контактної поверхні.

Для з'ясування терміну "контактна поверхня" розглянемо рисунок 20. Якщо провести площину 1-І, перпендикулярну до напрямку дії зусилля, то частинки, що потрапили в цей перетин, є "одинарним" шаром. який контактує з наступним шаром в окремих невеликих ділянках, розміщених під різними кутами відносно площини перетину. Щоб знайти площу контактної поверхні, через яку зусилля від однієї частинки передається до іншої, необхідно площі всіх контактних ділянок "одинарного" шару спроектувати на площину 1-І. Проекція контактної поверхні частинок одинарного шару на площину, перпендикулярну до напрямку прикладання тиск}, називається контактним перетином. який може б}ти визначений за формулою

(2.1)

Пластична деформація або крихке руйнування в контактном} перетині починається тоді, коли напруга в ньому стане більше критичної. Якби матеріал у процесі деформації не змін-

Схема ро- з м іщення один ар і ю го шару при пресуванні порошків

Рисунок 20 – Схема ро- з м іщення один ар і ю го шару при пресуванні порошків

нювався, то площа контактного перетину змінювалася б прямо пропорційно зовнішньому тиску відповідно до залежності (2.1). У зв'язку з тим, що зазвичай у процесі деформації матеріал зміцнюється, збільшується його твердість за Мейером, а відповідно – і . Це приводить до того, що площа контактного перетину росте прямо пропорційно ступеню, відмінному від одиниці.

Встановлення залежності щільності порошкового тіла, яке ущільнюється, від тиску пресування є важливою задачею як при розробці теорій пресування, так і при вирішенні практичних завдань. Знаючи ці залежності, легко розрахувати тиск, необхідний для отримання пресовки заданої щільності, а за оптимальним тиском можна розрахувати прес-форму для пресування конкретної деталі і вибрати відповідний прес.

Нині розроблено декілька теорій пресування і запропоновано достатньо велику кількість рівнянь, що описують процес пресування тих або інших матеріалів. Більшість з них одержана емпіричним шляхом, тобто математичною обробкою експериментальних даних, тому вони з достатнім ступенем точності описують процес пресування лише тих порошків і за тих умов пресування, для яких вони були одержані.

Теоретичних рівнянь, виведених на основі яких-небудь фізичних явищ і передумов, значно менше. У зв'язку з тим, що фізичні явища, які впливають на процес пресування, складні і різноманітні, сфера застосування теоретично виведених рівнянь залежатиме від того, наскільки прийняті початкові передумови відображають фізику та механіку процесів пресування.

Однією з теорій пресування, заснованих на дискретно- контактних уявленнях про формування порошків, є теорія Г.М. Ждановича, в якій він при виведенні рівнянь пропонує деформаційний механізм ущільнення порошкових тіл. Далі розглянемо суть цього механізму.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >