< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика впливу об'єктів транспорту на навколишнє природне середовище

Види впливу об'єктів транспорту на навколишнє природне середовище

Законодавством встановлено, що підприємства транспорту несуть відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу. Вони зобов'язані забезпечувати безпеку життя і здоров'я громадян, безпеку експлуатації транспортних засобів, охорону навколишнього природного середовища (ст. 13, 16 Закону України "Про транспорт").

Об'єкти транспорту здійснюють як позитивний, так і негативний вплив на екосистеми. З одного боку, вони своєю діяльністю порушують принципи функціонування екосистем. Унаслідок транспортної діяльності екосистеми можуть деградувати і втрачати стійкість. На сьогодні частку транспортної галузі у загальному антропогенному забрудненні навколишнього середовища оцінюють майже у 40 %. Це більше, ніж будь-якої іншої галузі промисловості. З іншого боку, транспорт забезпечує переміщення людей та матеріальних цінностей, чим забезпечує комфортабельніші умови життєдіяльності.

Динаміку перевезень вантажів в Україні протягом 2000- 2015 рр. за видами транспорту показано на рис. 3.1, динаміку пасажирських перевезень – на рис. 3.2.

Транспортні засоби є джерелом підвищеної небезпеки для життя і здоров'я людей через можливі дорожньо-транспортні пригоди, шкідливі викиди, транспортний дискомфорт, споживання природних ресурсів. Водночас, транспортні засоби спричинюють позитивні соціально-економічні та морально-психологічні ефекти.

До позитивних впливів транспортного засобу можна віднести:

 • – розвиток торгівлі, політичних, культурних зв'язків, розширення контактів;
 • – стимулювання науково-технічного прогресу та сприяння створенню додаткових робочих місць;

 • – участь у виробничих процесах і, як наслідок, скорочення інноваційних циклів при виробництві товарів;
 • – надання відчуття свободи й незалежності індивіду;
 • – розширення можливостей для життя у сприятливих умовах;
 • – збільшення життєвого простору окремого індивіда;
 • – підвищення доступності соціально-побутових послуг для споживачів;
 • – задоволення потреби споживачів у широкому асортименті товарів;
 • – надання відчуття радості від комфорту і зручностей за несприятливих погодних умов.

До негативних впливів транспорт ного засобу відносять:

 • – порушення газової і енергетичної рівноваги в атмосфері;
 • – виснаження ресурсів атмосфери, корисних копалини, прісної води;
 • – знищення живих організмів в дорожньо-транспортних пригодах;
 • – отруєння біологічних ресурсів, зокрема рослин, тварин та людини;
 • – посилення стресових навантажень учасників руху;
 • – зменшення життєвого простору за рахунок відчуження територій;
 • – скорочення біологічної продуктивності ландшафтів;
 • – порушення гармонії міської забудови і сільського ландшафту.

На рис. 3.3 схематично наведено основні види негативного впливу транспортного засобу на навколишнє середовище в процесі реалізації його життєвого циклу, починаючи від виробництва чорних і кольорових металів, палив та мастил і закінчуючи його утилізацією.

Навколишнє природне середовище (НПС) зазнає впливу не тільки від транспортних засобів, але й від усього транспортного комплексу. Основні види впливу транспортного комплексу на навколишнє середовище наведено нарис. 3.4.

Серед найголовніших видів впливу транспортного комплексу можна назвати:

Основні види негативного впливу транспортного комплексу на НПС

Рис. 3.4. Основні види негативного впливу транспортного комплексу на НПС

 • – відчуження площ територій під шляхопроводи та об'єкти транспортної інфраструктури, ерозійні процеси, осушення, вирубування лісів, кар'єрна розробка будівельних матеріалів;
 • – споживання природних ресурсів; серед них: нафтопродукти та природний газ для виробництва палива та мастильних матеріалів; вода для систем охолодження, для миття транспортних засобів, для виробничих і побутових потреб транспортних підприємств; повітря для забезпечення процесів спалювання палива;
 • – технологічне і транспортне забруднення шкідливими речовинами, шумом, вібраціями, надлишковою теплотою, електромагнітними та іонізуючими випромінюваннями навколишнього середовища (повітря, води, ґрунту, біоти) підприємствами транспорту і дорожнього господарства, дорогами як лінійними спорудами (транспортними потоками).

Класифікацію впливів різних видів транспорт у на різні компонент и біосфери наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Класифікація впливів різних видів транспорту на компоненти біосфери

Об'єкти впливу

Атмосфера

Гідросфера

Літосфера

Флора і фауна

Людина

1

2

3

4

5

Автомобільний транспорт

Забруднення

повітря

викидами

СХНУ, ΝΟ2,

С, СО, CO2

Засолення і мінералізація вод, їх забруднення нафтопродуктами

Засолення грунтів, їх забруднення органічними мастилами, розчинниками

Порушення

грунтового

покрову,

забруднення

придорожніх

смуг

Скорочення

тривалості

життя,

онкологічні

захворювання

та

захворювання

органів

дихання

Залізничний транспорт

Забруднення повітря викидами CxHy, ΝΟХ, С, CO, SO2, золи, пилу

Забруднення вод нафтопродуктамии, смолами, фенолами, важкими металами

Забруднення грунтів нафтопродуктами, неочищеними стоками, розчинниками

Знищення лісів та сільгоспугідь, перешкоджання шляхам міграції тварин

Зменшення професійного довголіття, хронічні професійні захворювання

Водний транспорт

Забруднення повітря викидами CxHy, ΝΟχ, С, CO, SO2

Забруднення вод нафтовмісними стоками, госппобутовими стоками твердими та харчовими відходами

Забруднення прибережних смуг нафтою, нафтопродукт ами та органічними відходами

Зниження біопродуктивності морів та річок

Професійні захворювання

Повітряний транспорт

Забруднення повітря викидами CxHy, ΝΟχ, С, CO, SO2, твердих частинок

Забруднення вод нафтопродуктами

Забруднення грунтів біля аеродромів нафтопродуктами, органічними та неорганічними викидами

Зменшення чисельності фауни

Захворювання органів слуху, професійні захворювання

Трубопровідний транспорт

Забруднення повітря газоподібними органічними викидами

Забруднення вод органічними речовинами, що перекачуються

Забруднення грунтів продуктами, що перекачуються та продуктами корозії труб

Руйнація геобіоценозів, перешкоджання шляхам міграції тварин

Отруєння речовинами, що перекачуються, професійні захворювання через шумові навантаження

Заходи, що дають змогу зменшити негативний вплив т ранспортного комплексу на навколишнє середовище.

 • – вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення екологічної безпеки (стійкого розвитку) промисловості й транспорту;
 • – створення екологічно безпечних конструкцій об'єктів транспорту, експлуатаційних, конструкційних, будівельних матеріалів, технологій їх виробництва;
 • – розробка ресурсозберігаючих технологій захисту навколишнього середовища від транспортних забруднень;
 • – розробка алгоритмів і технічних засобів моніторингу навколишнього середовища на транспортних об'єктах і прилеглих до них територіях, методів управління транспортними потоками для збільшення пропускної спроможності дорожньої і вулично-дорожньої мережі у великих містах;
 • – удосконалення системи управління природоохоронною діяльністю на транспорті.

Екологічні обмеження необхідно враховувати на всіх етапах життєвого циклу об'єктів транспорту (обґрунтування інвестицій, проектування, виготовлення, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація, демонтаж), створення дорожньо-транспортної техніки, а також під час оцінювання перспектив розвитку транспортної системи. ЦІ обмеження особливо значущі на природоохоронних, урбанізованих територіях.

Коло проблем і шляхи їх вирішення знаходяться у сфері раціонального використання природних ресурсів, захисту атмосфери, водойм та водотоків, ґрунту, селітебних територій та місць проживання тварин від негативного впливу транспортного комплексу, створення замкнених промислово-утилізаційних технологій у транспортній галузі.

Принципово природа дії видів транспорту на навколишнє середовище практично однакова, як однакові методи їх вивчення.

Найбільш енергоємним сьогодні в Україні є автомобільний транспорт, що споживає 83 % палива усієї транспортної галузі. На другому місці – залізничний транспорт (10,5 %), на третьому – водний (6,5%). Розподіл споживання моторного палива за галузями транспорту наведено в таблиці 3.2.

У країнах ЄС дещо інша картина. На першому місті за споживанням палива так само автомобільний транспорт (84,4 %), проте на другому місці знаходиться повітряний транспорт (11,1 %), на третьому місці залізничний (лише 2,5 %), і на четвертому – водний (2 %).

Аналізуючи обсяги викидів шкідливих речовин різними видами транспорту, можна дійти висновку, що найбільша частка у викидах належить також автомобільному транспорту (64 %). Приблизний розподіл викидів за видами транспорту в абсолютних одиницях (маса, т) та у відсотках наведено табл. 3.3.

Таблиця 3.2

Розподіл споживання моторного палива в Україні за галузями транспорту (без урахування повітряного та трубопровідного)

Вид палива

Вид транспорту, т

Разом

Автомобільний

Залізничний

Водний

Бензин

4236175

39851

9915

4285941

Дизельне паливо

149000

713600

323275

2523875

Зріджений нафтовий газ

38777

2741

41518

Стиснений природний газ

161498

2023

12571

176092

Керосин

171

1021

161

1353

Інші види

174

-

128747

128921

Усього

5926795

756236

474669

7157700

%

83

10,5

6,5

100

Таблиця 3.3

Викиди основних шкідливих речовин за галузями транспорту (без врахування повітряного та трубопровідного)

Шкідливі

речовини

Вид транспорту, т

Разом

Автомобільний

Залізничний

Водний

1

2

3

4

5

СО

Т

1452477

33578

15453

1501508

%

96,7

2,2

1,1

100

СхНу

Т

273644

6998

3838

284480

%

96,2

2,46

1,34

100

NOx

Т

130125

16233

30429

176787

%

73,6

9,2

17,2

100

С

Т

10325

2735

2424

15184

%

66,7

17,7

15,6

100

so2

т

10002

3578

2039

15619

%

64

22,9

13,1

100

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >