< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції управління екологічною діяльністю

Управління екологічною діяльністю є формою діяльності, що забезпечує збереження стійкої рівноваги екосистем, раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення атмосфери, водних об'єктів, грунту, надр, зниження шкідливого впливу шумів, вібрацій, випромінювань і інших фізико-хімічних чинників, організації робіт по знищенню і утилізації відходів.

Управління екологічною діяльністю на підприємствах транспорту полягає в забезпеченні реалізації рішень по створенню сприятливого навколишнього середовища та його охорону в районах впливу пересувних та стаціонарних джерел транспортної інфраструктури, а також захист суспільства від негативного впливу транспортного підприємства.

Управління екологічною діяльністю на транспорті як складова частина єдиного процесу державного управління з охорони навколишнього середовища в сучасних умовах і в перспективі на першу чверть XXI століття виходить з таких принципів:

 • – організація ефективного управління екологічною діяльністю за допомогою програмно-цільового планування;
 • – створення ефективної системи екологічного контролю і моніторингу на основі аерокосмічного зондування і наземного оперативного супроводу з використанням мережі стаціонарних і пересувних постів спостереження, а також пунктів контролю екологічних параметрів транспортних засобів;
 • – поєднання правових і економічних методів управління природоохоронною діяльністю на транспорті, розробка нормативно-правової бази, що стимулює освоєння ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій виробництва;
 • – застосування системи обов'язкової сертифікації за екологічними вимогами для транспортних засобів, палива, обладнання, технологій, шляхів сполучення та ін;
 • – використання ліцензування для забезпечення дотримання екологічних вимог та обов'язкових умов законодавства;
 • – формування фінансово-кредитного механізму природокористування в транспортній галузі з широким залученням позабюджетних джерел;
 • – впровадження ринкових економічних регуляторів для заохочення підприємницьких ініціатив у сфері охорони природи при збереженні державного контролю і нормування в цій області;
 • – проведення науково-прикладних розробок для вирішення актуальних проблем у галузі екології транспорту;
 • – розвиток системи екологічної підготовки і перепідготовки фахівців транспорту.

При реалізації функцій управління екологічною діяльністю повинні активно використовуватися правові методи примушення і переконання. Методи примушення носять характер обов'язкових розпоряджень, заборон, рекомендацій, наприклад, заборона скидання стічних вод у водний об'єкт або обов'язковість проведення державної екологічної експертизи. Методи переконання включають узгодження і дозволи, наприклад, узгодження будівництва об'єктів, які можуть шкідливо впливати на навколишнє середовище, зокрема об'єктів транспорту.

Найважливішими функціями управління екологічною діяльністю є:

 • – облік і соціально-економічна оцінка природних ресурсів;
 • – контроль за станом природного середовища і аналіз її зміни під впливом антропогенної діяльності;
 • – планування і фінансування екологічних програм;
 • – організація природоохоронної діяльності тощо.

Основу робіт екологічної спрямованості складає екологічна інформація, що базується на кількісному і якісному моніторингу стану навколишнього середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >