< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика екологічної оцінки наслідку техногенного впливу і навантажень на навколишнє середовище регіону

Запропонована методологія і система соціально-економічних критеріїв призначається для економічного обґрунтування варіантів сталого еколого-економічного розвитку регіону при:

 • • проектуванні і виборі варіантів проектів промислових, сільськогосподарських і транспортних комплексів;
 • • визначенні черговості будівництва й облаштованості цих об’єктів;
 • • економічному обґрунтуванні досягнення нормативної якості навколишнього середовища;
 • • оцінці економічної ефективності проведених .ахолій. Методологія базується на таких принципах економічного обґрунтування розвитку економіки регіону:
 • • дотримання нормативних вимог до якості навколишнього середовища, Що відповідають інтересам охорони здоров’я людей і охорони навколишнього природного середовища з урахуванням перспективних змін, обумовлених розвитком виробництва і демографічних зрушень;
 • • одержання максимального економічного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища.

Міра досягнення зазначених цілей оцінюється показниками соціальних і економічних результатні проведених заходів. Ці результати виявляються на різних ріннях:

 • а) екологічний результат полягає у зниженні негативного вплину на довкілля різних факторій і поліпшенні стану на в кол и 111 и ього середе > в и ща;
 • б) соціально-економічний рез) іьтат полягає у забезпеченні якості проживання населення (поліпшенні .иорон’я населення; скороченні захворюваності; збільшенні тривалості життя іі активної діяльності, поліпшенні умов праці і відпочинку; підтримці екологічної рівноваги, включаючи збереження генетичного фонду; збереженні естетичної штик и природних і антропогенних ландшафтів, пам’яток природи, заповідних зон і інших територій. що охороняються, економії і запобіганні втрат.

Система економічних критеріїв, що визначають вибір напрямків еколого-економічного розвитку регіону.

Економічне обґрунтування вибору напрямків еколого-економічного розвитку регіону доцільно проводці и шляхом зіставлення економічних результатів віл застосування різних технологічних варіантів і проектів і и весту вашої з витратами, необхідними для реалізації них заходів

При оцінці ефективної її природоохоронних витрат з урахуванням додаткових вкладень у вигляді частини витратна організацію безпеки, необхідно визначитися з тим, які критерії будуть прийняті.

Головним є два критерії: здоров’я людини і якість навколишнього середовища.

Методи соціально-економічної оцінки напрямків розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту й оптимальних інвестиційних рішень повинні ґрунтуватися на сполученні відомого методу аналізу економічної ефективності, нетрадиційного аналізу "витрати/вигоди" і оцінки екологічно прийнятного ризику.

У загальному вигляді формалізований вираз методу "витрати/вигоди" може бути інтерпретований для вибору варіантів інвестиційних проектів з урахуванням екологічної складової в такий спосіб:

де: В - чиста вигода;

V - загальна вигода (включаючи користь від запобігання збитку);

Р - капітальні, транспортні й експлуатаційні витрати; X - витрати на забезпечення обраного рівня екологічної безпеки;

У - витрати, пов’язані з реальним (залишковим) збитком (включаючи збиток, пов’язаний з передчасною смертю чи захворюванням людей у зв’язку з забрудненням навколишнього середовища і збиток іншим елементам навколишнього природного середовища).

Економічним результатом (чистою вигодою) від проведення природоохоронних заходів є забезпечення цими заходами:

 • • у сфері матеріального виробництва - приріст обсягів чистої продукції чи прибутку;
 • • у невиробничій сфері - економія витрат на проведення робіт і надання послуг;
 • • у соціальній сфері - скорочення захворюваності та запобігання, пов’язані з втратою чистої продукції, скороченням виплат з фонду соціального страхування і на лікування.

Загальна вигода складається із суми наступних величин:

де

Vy - запобігання економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, тобто вигода, що виникає у зв’язку зі зниженням забруднення навколишнього середовища;

Vo - приріст економічної грошової оцінки природних ресурсів, що зберігаються (або поліпшуються) завдяки здійсненню заходів щодо охорони природних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >