< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб’єкти екологічної експертизи

Суб’єктами ЕЕ є:

Міністерство охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації і еколого-експертні підрозділи чи комісії.

Органи й установи Міністерства охорони здоров’я України - у частині, що стосується експертизи об’єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров’я людей.

Інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавств. Громадські організації екологічної спрямованості чи створювані ними спеціалізовані формування. Інші установи, організації і підприємства, у тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, що залучаються до проведення ЕЕ. Окремі громадяни в порядку, передбаченому Законом і іншими актами законодавства.

Форми проведення екологічної експертизи

В Україні здійснюються державна, суспільна, додаткова і інші види ЕЕ.

Висновки державної ЕЕ є обов’язковими для виконання. Приймаючи рішення про подальшу реалізацію об’єктів ЕЕ, висновки державної ЕЕ враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки суспільної й інших ЕЕ носять рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної ЕЕ, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об’єкта ЕЕ.

Державна ЕЕ організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями чи спеціально створюваними комісіями Міністерства охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я України, їхніх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної ЕЕ можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної ЕЕ є обов’язковим для видів діяльності й об’єктів, що являють підвищену екологічну небезпеку (Додаток 1).

Перелік видів діяльності й об’єктів, що являють підвищену екологічну небезпеку, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України і Міністерства охорони здоров’я України.

Проведення додаткових державних ЕЕ здійснюється з ініціативи зацікавлених осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду АР Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їхніх виконавчих комітетів.

Спеціальні вимоги до документації на об’єкти державної ЕЕ. В документації на об’єкти державної ЕЕ повинні передбачатися:

 • 1. Комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього середовища, використання і відтворення природних ресурсів, здоров’я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні результати діяльності.
 • 2. Обґрунтування впровадження сучасних нематеріало- і неенергомістких, мало- і безвідходних технологічних процесів.
 • 3. Забезпечення комплексної переробки, утилізації й ефективного використання відходів.
 • 4. Заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективного очищення усіх видів стічних вод, а також їхнього використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми.
 • 5. Дієвість і досконалість заходів, що передбачаються, з охорони атмосферного повітря від забруднення.
 • 6. Забезпечення збереження, охорони і відтворення об’єктів рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду.
 • 7. Забезпечення захисту населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних і біологічних факторів.

Документація, що представляється на об’єкти державної ЕЕ, повинна бути у відповідному порядку погоджена з зацікавленими органами і містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної ЕЕ зобов’язані підготувати у встановленому порядку Заяву про екологічні наслідки діяльності і матеріали, на яких вона ґрунтується.

Суспільна екологічна експертиза проводиться з ініціативи громадських організацій на добровільній основі, складається із вчених, представників засобів масової інформації, громадськості.

Суспільна ЕЕ може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що має потребу в екологічному обґрунтуванні, з ініціативи громадських організацій чи інших суспільних формувань.

Суспільна ЕЕ може здійснюватися одночасно з державною ЕЕ шляхом створення на добровільних засадах тимчасових чи постійних еколого-експертних колективів або громадських організацій інших суспільних формувань.

Додаткова ЕЕ проводиться з ініціативи зацікавлених організацій і осіб, а також за рішенням центральних і місцевих органів влади.

Контрольні запитання

 • 1. На яких об’єктах може проводитися екологічна експертиза?
 • 2. Хто може бути суб’єктом екологічної експертизи?
 • 3. Які форми проведення екологічної експертизи Вам відомі?
 • 4. Що може слугувати критерієм для призначення державної екологічної експертизи?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >