< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яка структура управління закладами освіти в Україні?

На основі попереднього досвіду та відповідно до За кону України "Про освіту" в нашій державі склалася мережа навчально-виховних закладів освіти й певна структура управління ними, подана на рис. 62.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про освіту" Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює управління у сфері освіти. У цьому Законі визначено повноваження Міністерства освіти і науки України, зокрема міністерство:

 • • бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;
 • • встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
 • • визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;

 • • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;
 • • забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
 • • проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форми власності й підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
 • • формує та розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;
 • • розробляє умови прийому до закладів освіти;
 • • забезпечує випуск посібників, методичної літератури;
 • • розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 • • організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
 • • разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форми власності й підпорядкування;
 • • здійснює управління державними закладами освіти. Повноваження інших державних органів, які беруть участь

в управлінні закладами освіти, визначені Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту" та ін.

У чому особливості управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами?

У системі освіти України за останні роки визначилася структура середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів. До неї входять загальноосвітня школа 1—3 ступенів, гімназія, ліцей, колегіум. Усі види загальноосвітніх навчально-виховних закладів мають задовольняти потреби громадян, суспільства та держави у загальній середній освіті.

Успішність і ефективність роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів залежить від наукового підходу до управління ними в умовах демократизації, децентралізації системи освіти в державі, становлення нових соціально-економічних стосунків між об'єктами і суб'єктами освітніх відносин.

Дослідники проблем школознавства Н.М. Островерхова й Л.І. Даниленко на основі вивчення та аналізу взаємозв' язку політичних, економічних, соціальних і педагогічних процесів, що відбуваються сьогодні в Україні, досить обґрунтовано визначили соціально-педагогічні умови, які впливають на ефективність ..управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами, виділивши зовнішні та внутрішні1.

До зовнішніх відносять ті соціально-педагогічні умови, які існують незалежно від об'єкта управління й обумовлені політичними та соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. Це:

 • 1) зміна державної політики в галузі освіти;
 • 2) оновлення стратегічної і тактичної мети та завдань освіти й виховання підростаючого покоління;
 • 3) визначення пріоритетних принципів реформування системи освіти, навчання і виховання;
 • 4) модернізація змісту освіти та виховання;
 • 5) розширення та оновлення мережі навчальних закладів, відкриття їх нових типів;
 • 6) реформування управління системою освіти;
 • 7) удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів;
 • 8) раціоналізація системи фінансового та матеріально-технічного забезпечення освіти;
 • 9) інтеграція зусиль соціальних інститутів та громадських організацій у розв'язанні проблем освіти та виховання.

Внутрішні соціально-педагогічні умови управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами — це трансформовані зовнішні умови в конкретне педагогічне середовище, які значною мірою детермінуються його специфікою. До них належать:

 • 1) раціональна постановка мети та завдань освіти і виховання учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів;
 • 2) визначення пріоритетних принципів навчально-виховного процесу та шляхів їх реалізації;
 • 3) модернізація змісту та структури навчально-виховного процесу в закладі;
 • 4) реформування управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами;
 • 5) соціально-економічний статус загальноосвітніх закладів;
 • 6) правовий статус різних типів загальноосвітніх навчально-виховних закладів;
 • 7) реорганізація фінансово-господарської діяльності освітніх закладів;
 • 8) специфічні функції керівника загальноосвітніх навчально-виховних закладів, а також психолого-педагогічні вимоги до його особистості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >