< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яке місце у навчальній діяльності займають екскурсії?

Екскурсія (від лат. excursio — поїздка, прогулянка) — колективне відвідування музеїв, виставок, підприємств, довкілля з пізнавальною метою.

Навчальна екскурсія — це форма роботи, спрямована на вивчення учнями при керівній ролі вчителя певних явищ, процесів, предметів через безпосереднє їх сприймання і спостереження в конкретному виробничому, природному середовищі. Завдання екскурсій: збагачувати знання учнів; встановлювати зв'язок теорії з практикою; розширювати політехнічні знання; розвивати творчі здібності учнів, їх спостережливість, естетичні смаки, актуалізувати пізнавальні інтереси; формувати науковий світогляд; сприяти професійній орієнтації.

Існують різні підходи до класифікації екскурсій. Вирізняють програмні (виділені в навчальних програмах) і позапрограмні (визначаються учителями залежно від наявного виробничого та природного середовища) екскурсії.

За змістом розрізняють виробничі, біологічні, географічні, краєзнавчі, мистецькі екскурсії.

У процесі підготовки та проведення екскурсії треба дотримуватися певних вимог — організаційних, дидактичних і виховних. Важливе місце має посідати питання техніки безпеки і здоров'я вихованців.

У системі екскурсійної роботи виділяють чотири етапи:

  • 1) теоретично-практична підготовка (до початку екскурсії учні мають оволодіти теоретичними знаннями стосовно об'єктів спостереження);
  • 2) інструктаж (ознайомлення з метою і об'єктом екскурсії; підготовка необхідних засобів (планшети, карти, олівці, фотоапарати); правила поведінки на об'єктах екскурсії, дотримання техніки безпеки та ін.);
  • 3) проведення екскурсії (повторення плану екскурсії; огляд об'єктів; зосередження довільної уваги, фіксація головного, суттєвого; відбір необхідного матеріалу (записи, замальовки, світлини тощо); паузи для відпочинку; загальні підсумки);
  • 4) заключний етап (пов'язаний із систематизацією та опрацюванням матеріалів екскурсії) — складання звітів; систематизація зібраного матеріалу; підготовка виставок; виготовлення гербаріїв, колекцій тощо).

Яку роль у навчальній діяльності учнів відіграють предметні гуртки?

Предметні гуртки спрямовані на задоволення пізнавальних інтересів учнів та розвиток їх інтелекту. У роботі гуртків учні беруть участь на добровільних засадах.

Керівництво гуртками здійснюють безпосередньо учителі або фахівці позашкільних дитячих виховних закладів (будинків дитячої та юнацької творчості, станцій юних техніків, натуралістів, туристів, художніх студій та ін.).

Результатами діяльності гуртків можуть бути виставки, альбоми, тематичні журнали, колективні звіти перед учнями й батьками, участь у предметних олімпіадах.

Яке місце у навчальній діяльності учнів займає домашня навчальна робота?

Домашня навчальна робота передбачає самостійне виконання учнями навчальних завдань за межами уроку (безпосередньо дома, в групах продовженого дня, в години самопідготовки в школах-інтернатах).

В організації домашньої навчальної роботи треба дотримуватися відповідних педагогічних вимог: уникати перевантаження учнів домашніми завданнями (на виконання домашніх завдань учень у середньому повинен витрачати 1/3—1/4 часу, що відводиться на навчальну роботу під час урочних занять; розклад треба складати так, щоб у ньому щодня було не менш як два уроки, з яких домашні завдання задають не постійно; в старших класах доцільно складати розклад за блочною системою, коли впродовж тижня вивчають 2—3 навчальні дисципліни (математику, мову, літературу), а наступного тижня — інші дисципліни (біологію, хімію, історію) тощо; навчити учнів раціональним методам і техніці самостійної роботи над виконанням домашніх завдань; своєчасно повідомляти на уроці зміст домашнього завдання, забезпечивши інструктаж щодо особливостей роботи над його виконанням; враховувати фізичні й психічні можливості учнів, індивідуальну спроможність окремих школярів; рекомендувати батькам, щоб вони створювали оптимальні умови для самостійної навчальної роботи дітей та уникали виконання завдань за них; забезпечувати систематичний контроль за виконанням домашніх завдань, що сприяє формуванню у вихованців почуття обов'язку і відповідальності; об'єктивно оцінювати домашню навчальну роботу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >