< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які функції директора загальноосвітнього навчально-виховного закладу?

Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад також визначає обов'язки директора, який здійснює керівництво закладом, призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом із дотриманням чинного законодавства.

Директор середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу:

 • • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчально-виховного закладу;
 • • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою навчально-виховного закладу кошторис та організує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • • у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу;
 • • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
 • • за погодженням з радою навчально-виховного закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників;
 • • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного закладу;
 • • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

Які повноваження педагогічної ради загальноосвітнього навчально-виховного закладу?

У середньому загальноосвітньому навчально-виховному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада, головою якої є директор навчально-виховного закладу.

Педагогічна рада;

 • • розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • • обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне, матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, переведення їх до наступного класу;
 • • організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
 • • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але їх має бути не менш як чотири на рік.

Управління певним типом загальноосвітнього навчально-виховного закладу більш конкретно визначається статутом школи, гімназії, ліцею чи колегіуму. Статут певного типу загальноосвітнього закладу розроблюється відповідно до чинного законодавства. Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад і Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу. В ньому має бути визначено мету й завдання діяльності, органи управління ним та порядок їх формування, характеристика навчально-виховного процесу залежно від конкретних умов, особливості комплектування учнівського колективу, порядок комплектації працівників закладу, права, обов'язки й відповідальність учасників навчально-виховного процесу, особливості фінансово-господарської діяльності тощо"

Статут загальноосвітнього навчально-виховного закладу затверджує його рада і реєструє місцевий орган державної виконавчої влади.

Яка структура управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами?

Структуру управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами подано на рис. 63.

Якими критеріями оцінюють управлінську діяльність директора загальноосвітнього закладу?

Оцінювання управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчально-виховного закладу має здійснюватися на основі системності, яка передбачає розгляд системи соціально-педагогічних умов удосконалення управління школою (гімназією, ліцеєм) у взаємозв'язку і взаємозумовленості, та визначенні системи основних компонентів і параметрів, які характеризують кожну соціально-педагогічну умову.

Дослідники проблем управління школою Н.М. Островерхо-ва і Л.І. Даниленко1 розробили технологію оцінювання управлінської діяльності керівників навчально-виховних закладів, виділивши чотири етапи:

Перший етап. Оцінювання стану реалізації системи параметрів кожного компоненту відповідної умови.

Другий етап. Оцінювання стану реалізації кожного компоненту відповідної умови.

Третій етап. Оцінювання стану реалізації кожної умови окремо.

Четвертий етап. Оцінювання стану реалізації всіх соціально-педагогічних умов управління закладом у комплексі та визначення на цій основі ефективності управлінської діяльності керівника школи.

Для обчислень і систематизації оцінок використовують комп'ютерну техніку на основі чіткого визначення компонентів кожної умови з подальшою оцінкою її за бальною системою.

Розроблена програма забезпечує об'єктивність оцінки управління навчально-виховним закладом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >