Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв'язок функції організації з управлінням Поняття операційного менеджменту та еволюція його розвитку Цілі та завдання операційного менеджменту Процес реалізації операційного менеджменту Функції, методи і принципи операційного менеджменту Операційна стратегія Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства Сутність операційної стратегії Операційні пріоритети Робочі рамки операційної стратегії у виробництві Формування стратегії виробництва товару Особливості сфери послуг, що впливають на операційну стратегію Розробка стратегії процесу Операційна система організації Системний підхід в управлінні операційною системою Операційна система як об'єкт управління Ієрархія системи Особливості операційних (виробничих) систем Типологія операційних систем Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати Поняття операційної діяльності підприємства Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності Операційний (виробничий) процес організації, як основа функціонування та розвитку операційної системи Основні принципи організації виробничих процесів Організація виробничого процесу в просторі та часі Організаційно-технічний рівень виробництва Управління процесом проектування операційної системи Основи проектування операційної системи Передумови проектування операційної системи Методика проектування операційної системи виробничого підприємства Основні етапи процесу проектування продукту Управління якістю при проектуванні виробу Вартісний аналіз та його етапи Проектування процесу виробництва продукції чи надання послуг Критерії та методи розташування виробничих об'єктів Організація виробничого та обслуговуючого процесів на підприємствах Структура і принципи організації потокового виробництва Сучасні проблеми розвитку потокового виробництва Особливості створення та експлуатації гнучких виробничих систем Організація обслуговуючих підрозділів підприємства Управління поточним функціонуванням операційної системи Оперативне управління виробництвом Системи планування операційної діяльності Зміст оперативного управління виробництвом Організація диспетчеризації виробництва Види систем оперативного управління виробництвом Управління матеріально-технічним забезпеченням Зміст, види, функції запасів "Витягуюча" та "виштовхуюча" системи оперативного управління Системи управління запасами та їх основні види Системи управління запасами при незалежному попиті Управління запасами при залежному попиті Управління трудовими процесами та нормування праці Сутність і завдання організації та нормування праці Основні види норм праці Методи нормування праці Нормативні матеріали для нормування праці Класифікація затрат часу Загальна характеристика методів дослідження трудових процесів і затрат робочого часу Мікроелементне нормування. Управління проектами Сутність проектного підходу до управління організацією Планування проектів. Поопераційний перелік робіт Методи сітьового планування: переваги та недоліки Основи менеджменту якості Проблема якості продукції на сучасному етапі Стислий огляд виникнення і розвитку управління якістю Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів Основні підходи щодо управління якістю Поняття системи якості Організаційно-методичні основи сучасних систем управління якістю Основні засади концепції загального менеджменту якості Управління результативністю операційної діяльності Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту Показники результативності функціонування операційних систем Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи Шляхи підвищення продуктивності операційної системиНормативно-правові документиМонографії, підручники та періодичні видання
 
Наст >