< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста / Д.С. Авраамов. — М.: Мысль, 1991. — 158 с.
 • 2. Аристотель. Сочинения : и 4 т. / Аристотель. — М. : Мысль, 1993. — С. 3—79.
 • 3. Блюм Р. Етика засобів масової інформації: проблематика та практика / Р. Блюм // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л.З. Москаленка та ін. — К. : Центр вільної преси, 1999. — С. 82—87.
 • 4. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации 1999—2000 гг. — М., 2000. — С. 39.
 • 5. Глібовицький Є. Київська газета "Сегодня" шукає собі господаря / Є. Глібовицький // TCH, "1+1". — 2001. — 18 трав.
 • 6. Головатий С. Радіо Вільна Європа / С. Головатий // Радіо Свобода. — 2001. — 9 січ. ).
 • 7. Гонгадзе Г. Куди пливе "Титанік" української журналістики? / Г. Гонгадзе // Українська правда. — К. : Брама.
 • 8. Гонгадзе став жертвою міжкланової боротьби // Українська правда. — 2000. — 8 лист, ()
 • 9. Гюго В. Отверженные : роман : в 2 т. / В. Гюго ; пер. с фр.; предисл. М. Толмачева. — Минск, 1989. — Т. 1.
 • 10. Декларация обязанностей и прав журналистов // Франция: общие сведения о праве по вопросам печати. — 1995. — №37. — Рос.-фр. — Сер. Информационные и учебные материалы.
 • 11. Дживелегов А.К. Возрождение / А.К. Дживелегов. — М.; Л., 1924.
 • 12. Ещенко Т. День народження Гонгадзе / Т. Ещенко // День. — 2001. — 30 трав.
 • 13. Животко А. Історія української преси / А. Животко. — Мюнхен, 1989—1990.
 • 14. Законодавство // Голос України. — 1997. — 14 лист.
 • 15. Законодавство України : Про пресу України: Інформація і свобода слова. — К. : Молодь, 1997.
 • 16. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. —JІ,1995.
 • 17. Здоровега В.Й. Преса і влада / В.Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність: тези дон. і новідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. 9—10 груд. 1993 р. — Л., 1993. — С. 8—13.
 • 18. Здоровега В.Й. Українська періодика у сучасному національному просторі /В.Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. Третьої всеукр. наук.-тсорет. конф. 22—23 груд. 1996 р. — Л., 1995. — С. 11—18.
 • 19. Історія зарубіжної літератури / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.Л. Моторний. — JI. : Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1982.
 • 20. Кант #. Из "Лекций по этике" (1780— 1782)/И. Кант// Этическая мысль: пауч.-публицист, чтения. — М. : Политиздат, 1985. — С. 299—333.
 • 21. Капустин А. "Бархатная цензура". Украинские журналисты продолжают бороться за право свободно осуществлять свой профессиональный долг / Л. Капустин // Независимая газета. — 2000. — 19 мая.
 • 22. Карлсон М. Солідарність у Європі: формування послідовної політики трансформації та інтеграції / М. Карлсон // Економічний часопис. — 1997. — № 6—7.
 • 23. Карпачова Н. Право на інформацію: свобода слова, думки, вільного вираження поглядів : щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини / Н. Карпачова // Голос України. — 2001. — 10 груд.
 • 24. Кодекс професійної етики українського журналіста // Журналіст України. — 1997. — № 5—6.
 • 25. Конституція України. — К. : Преса України, 1996. — 80 с.
 • 26. Кузнецова ОД. Гарантировать журналисту особую социальную защиту / О.Д. Кузнецова // Журналистика в 1995 году : тез. науч.-практ. конф.: в 5 ч. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. — Ч. 3. — С. 10—12.
 • 27. Кузнецова О.Д. До проекту Кодексу етики журналіста України / О.Д. Кузнецова // Укр. журналістика: історія і су

часність: вісн. Львів, ун-ту. — 1997. — С. 21—25. — Сер. Журналістика.

 • 28. Кузнецова ОД. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: монографія /О.Д. Кузнецова. — Л.: Світ, 1998.
 • 29. Кузнецова ОД. Основи масової комунікації : навч. посіб. / О.Д. Кузнецова. — Л. : РВВ Львів, ун-ту, 1996. — 170 с.
 • 30. Кузнецова ОД. Правові гарантії незалежності преси / О.Д. Кузнецова // Українська періодика: історія і сучасність : Четверта всеукр. наук.-теорет. конф., 19—20 груд. 1997 р. — Л., 1997. —С. 142—145.
 • 31. Кузнецова ОД. Правові й етичні норми журналістики : тексти лекцій / О.Д. Кузнецова. — Л. : РВВ Львів, ун-ту, 1993.
 • 32. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук / О. Кульчицький. — Мюнхен ; Львів, 1997.
 • 33. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества : метод, указания / Г.В. Лазутина. — М. : Изд-во МГУ, 1988.
 • 34. Малахов В.А. Етика : курс лекцій / В.Л. Малахов. — 2-гс вид., нерсробл. і допоїш. — К.: Либідь, 2000.
 • 35. Милль Дж.-Ст. О свободе / Дж.-Ст. Милль. — Лейпциг, 1861.
 • 36. Мильтон Дж. О свободе печати / Дж. Мильтон. — М., 1907.
 • 37. Москаленко А.З. Вступ до журналістики / А.З. Москаленко. — К.: Школяр, 1997. — 297 с.
 • 38. Москаленко А.З. Два кити / А.З.Москаленко. — К., 1997. — 36 с.
 • 39. Москаленко А.З. Етика журналіста: між боротьбою за тираж і об'єктивною інформацією / А.З. Москаленко // Матеріали наук.-практ. конф. "Українська журналістика — 97" / за заг. ред. А.З. Москаленка. — К.: Центр вільної преси, 1997.
 • 40. Москаленко A3. Журналістика в умовах гласності / А.З. Москаленко. — К., 1997.
 • 41. Москаленко А.З. Комунікативна політологія / А.З. Москаленко. — К„ 1997. — 60 с.
 • 42. Москаленко А.З. Теорія журналістики : підручник / А.З. Москаленко. К.: Експрес — об'ява, 1998. — 334 с.
 • 43. Мюллер Й.П. Що таке етика мас-медіа? / Й.П. Мюллер // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л.З. Москаленка та ін. — К. : Центр вільної преси. 1999. — С. 77—82.
 • 44. Науковий коментар Кримінального кодексу України / проф. М.Й. Коржанський. — К. : Атіка : Академія : Ельга-Н, 2001.
 • 45. Орепдарчук Г. Гуманістичні виміри істини / Г. Орендарчук // Гуманізм і духовність у контексті культури. — Дрогобич, 1996. — Кн. 1.
 • 46. Opuy М. Основы публичного права / М. Ориу. — М., 1929.
 • 47. Поппельман Б. Независимая журналистика и самоконтроль / Б. Поппельман // Право радио и телевидения в России: на пути к новой организации электронной преем. — Гамбург; СПб.: Невское время, 1994.
 • 48. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом па 1 січня 2001 р. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
 • 49. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: прано, общество и национальная идентичность / М. Прайс.— М., 2000.
 • 50. Приступепко Т.О. Державна підтримка преси: порятунок чи пастка? / Т.О. Приступепко // Журналіст України. — 1997. — № 5—6. — С. 12—14.
 • 51. Приступепко Т.О. Деякі аспекти етичної діяльності вітчизняних журналістів під час виборчих баталій / Т.О. Приступенко // Публіцистика і політика : зб. наук, праць / за ред. проф. В.І. Шкляра. — К., 2001. — Вип. 2.
 • 52. Приступепко Т.О. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України : монографія / Т.О. Приступенко ; за ред. В. В. Різу на ; Київ. нац. ун-т імені Т.Г. Шевченка — К., 2000.
 • 53. Приступенко Т.О. Свобода преси в Україні / Т.О. Приступенко // Журналіст України. — 1994. — № 1—2. — С. 12—14.
 • 54. Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні / Т.О. Приступенко // Вісн. Київ, ун-ту. — К., 1993. — С. 31—42. — Сер. Журналістика.
 • 55. Різун В.В. Роль ЗМК в демократичному суспільстві / В.В. Різун// Публіцистика і політика: зб. наук, праць / за ред. проф. В.І. Шкляра. — К., 2001. — Вил. 2.
 • 56. Робеспьер М. Речь о свободе печати / М. Робеспьер. — М., 1806.
 • 57. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон. — М., 1998.
 • 58. Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. — 4-е изд. — М. : Политиздат, 1981.
 • 59. Слоун В. Краще мати пресу без уряду, аніж уряд без преси / В. Слоун //День. — 2001. — 15 трав.
 • 60. Станиславский К.С. Избранное / К.С. Станиславский ; состав. Ю.С. Калашников, В.Н. Прокофьев. — М. : Всерос театр, о-во, 1982.
 • 61. Стенхольм О. Защита общества от злоупотребления свободой печати / О. Стенхольм // Междунар. жизнь. — 1993. — № 10.
 • 62. Толмачев М. Предисловие к роману Виктора Гюго "Отверженные" / М. Толмачев // Гюго В. Отверженные : роман : в 2 т. / В. Гюго. — Минск, 1989. — Т. 1.
 • 63. Україна: інформація і свобода слова : зб. законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / у поряд. A.M. Затворний. — К.: Молодь, 1997.
 • 64. Українське законодавство : Засоби масової інформації. — К., 1999.
 • 65. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Проблема человека в западной философии. — М., 1988.
 • 66. Шкляр В.І. Преса керована і преса керуюча / В.І. Шкляр // Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. иаук.-теорст. копф. 9—10 груд. 1993 р. — JL, 1993. —С 13—17.
 • 67. Шкляр В.І. Соціальна норма і престиж преси / В.І. Шкляр // Укр. періодика: історія і сучасність / за ред. М.М. Романюка. — Л., 1997. — С. 25—28.
 • 68. Юшкявичус Г.Предисловие /Г. Юшкявичус//Законодательство Российской Федерации о СМИ. — М.: Гардарика, 1996.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >