< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови господарювання ставлять нові вимоги перед підготовкою фахівців з бухгалтерського обліку. Вони зумовлюють трансформацію характеру праці облікових працівників від виконавчого до творчого.

Сьогодні відбулися зміни і в ідеології нормативної регламентації бухгалтерського обліку від централізованого регламентування методики, технології та процедури до регламентування принципів ведення обліку і децентралізації вибору суб'єктом господарювання сукупності конкретних методів і форм ведення бухгалтерського обліку, які обираються, на основі загальноприйнятих правил та особливостей діяльності суб'єктів господарювання. Все це спричинює особливу важливість процесу становлення облікової політики підприємства.

У господарській та обліковій практиці спостерігаються суттєві проблеми під час формування облікової політики підприємств, що значною мірою зумовлено відсутністю навичок творчої роботи у керівників облікових служб та орієнтацією донедавна підготовки фахівців з обліку на виконавчий характер роботи.

Перехід від облікової практики за жорстко уніфікованими процедурами, що передбачала виключно виконавчий характер праці облікових працівників, до свідомого розроблення облікової політики й обґрунтування облікових прийомів потребує значної організаційної роботи, відповідного навчального та методичного забезпечення.

Запропонований посібник орієнтовано на формування у майбутніх фахівців навичок свідомого, обґрунтованого формування облікової політики. В ньому розкрито управлінські та методичні аспекти формування такої політики, що дає можливість сформувати у студентів навички практичної роботи з обґрунтування елементів облікової політики з урахуванням організаційних і технологічних особливостей підприємств, вимог чинного законодавства, потреб та запитів менеджменту різного рівня.

У навчальному посібнику розкрито нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, висвітлено методичні підходи до формування облікової політики за обліковими об'єктами, ведення обліку яких має найбільш варіативний характер, розкрито галузеві аспекти на прикладі ресторанного господарства, цукроваріння. Наведені у посібнику методичні підходи на прикладі окремих галузей можуть бути використані у процесі формування облікової політики суб'єктів господарювання, які займаються іншими видами діяльності.

Окрему увагу приділено викладенню підходів до формування облікової політики як складової системи управління, що ґрунтуються на застосуванні попроцесного підходу до формування облікової політики.

Посібник включає методичне забезпечення самостійної роботи студентів, яке передбачає не лише задачі та практичні ситуації, а й детальну пояснювальну частину, в якій подаються розв'язки аналогічних вправ та його алгоритм.

Автори посібника не претендують на повноту викладення всіх аспектів формування облікової політики, оскільки ця проблематика є надзвичайно широкою. Вони сподіваються, що викладений у ньому матеріал сприятиме якісній підготовці фахівців за спеціальністю "Облік і аудит" та буде корисним для студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та практикуючих бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, менеджерів тощо.

Нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >