< Попер   ЗМІСТ

Підручники і навчальні посібники

 • 23. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика / Б.П Адамик: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. - Т. : Карт-бланш, 2002. - 278с.
 • 24. Загорський B.C. Центральний банк і грошово-кредитна політика / B.C. Загорський: Навч.-метод. посіб. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 180с.
 • 25. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків / МІ.Зубок: Навч.-метод. посібник. - К. : КНТЕУ, 2005. - 200 с.
 • 26. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Коваленко: Навч. посібник / Українська академія банківської справи Національного банку України. - К: Знання України, 2006. - 332 с.
 • 27. Козюк В.В. Незалежність центральних банків / В.В. Козюк. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 244 с.
 • 28. Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, І.В. Іванець, Б.П. Адамик: Навч. посіб. - К. : Універститет економіки та права "Крок", 2005. - 512 с.
 • 29. Любунь О.С. Банківський нагляд / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський: Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2005. - 416 с.
 • 30. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. - К: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. - 404 с.
 • 31. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Міщенко. О.І. Петрик. A.B. Сомик. P.C. Лисенко та ін. - К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008.
 • - 144 с.
 • 32. Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблюк: Підручник. - К. : КНЕУ, 2005. - 556с.
 • 33. Стельмах В. С Грошово-кредитна політика в Україні / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, НІ. Гребеник, В.І. Міщенко. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2003. - 421с.
 • 34. Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Ю.Є. Холодна: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. - X. : ВД "ІН-ЖЕК", 2003. - 144с.

Статті у періодичних виданнях

 • 35. Андрианов В. Деньги и инфляция / А. Андрианов// Общество и экономика. - 2002. - 31. - С. 5-18.
 • 36. Анненков І.В. Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків / І.В. Анненков // Економіка промисловості. - 2006. - № 4. - С. 180-185.
 • 37. Арешкович Р. Банкнотно-монетний двір Національного банку України
 • - символ державності / Р. Арешкович // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск.
 • - С. 30-37.
 • 38. Арсенюк О. Правда і вигадки про монетизацію / О. Арсенюк, О. Патента // Вісник НБУ. - 2003. - № 2. - С. 4-6.
 • 39. Арсланбеков-Федоров A.A. Межбанковское кредитование - настоящие проблемы возникли в прошлом / A.A. Арсланбеков-Федоров // Деньги и кредит. - 2002. - № 4. - С. 18-22.
 • 40. Бажан А.И. Эффективна ли денежно-кредитная политика России / А.И. Бажан // Банковское дело. - 2002. - № 1. - С. 8-12.
 • 41. Барановський О. Ситуацію виправлено, але не забуто / О. Барановсь-кий // Вісник НБУ. - 2004. - № 11. - С. 22-25.
 • 42. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І. Барановський // Економіка і прогнозування. - 2006. - № 1. - С. 7-25.
 • 43. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні / Я. Белінська// Вісник НБУ. - 2006. - № 1. - С. 28-34.
 • 44. Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення України / О. Береславська// Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - С. 18-21.
 • 45. Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2005 р. / В. Берніков // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 5-7.
 • 46. Бондар Н. Боротьба з тіньовим капіталом шляхом скорочення позаба-нківського обігу грошей / Н. Бондар, Я. Остапчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 9. - С. 3-8.
 • 47. Воронова Л. Національний банк України / Л. Воронова, А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук // Вісник НБУ. - 2001. - № 5. - С. 6-8.
 • 48. Галасюк В. Оцінка майна банків, що ліквідуються, за ліквідаційною вартістю / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісник НБУ. - 2005. - № 4. - С. 8.
 • 49. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі / О. Галиць // Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - С. 25-27.
 • 50. Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банку як фактор підвищення ефективності банківського нагляду / І. Горячек, Л. Конопатська // Вісник НБУ. - 2003. - № 11. - С. 52-59.
 • 51. Горячек С. Система своєчасного застереження проблем у діяльності банків / С. Горячек // Вісник НБУ. - 2004. - № 6. - С. 27-29.
 • 52. Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег / М. Грачева // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 3. - С. 58-70.
 • 53. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.
 • - 2005. - № 11. - С. 8-18.
 • 54. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.
 • - 2006. - № 2. - С. 20-24.
 • 55. Гриценко Р. Національні незалежні рейтингові агентства: концепція створення та функціонування / Р. Гриценко // Вісник НБУ. - 2003. - № 6. - С. 22-24.
 • 56. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах / Р. Гриценко // Вісник НБУ. - 2005. - № 4. - С. 57-59.
 • 57. Дзюблюк О. Оптимізація передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банку / О.Дзюблюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С. 52-53.
 • 58. Дорофеева Н. Структура банкнот і монет, які перебувають в обігу на території України і деяких країн світу / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. - 2003.
 • - № 1. - С. 3-12.
 • 59. Дорофеева Н. Оптимістичні прогнози щодо нашої реформи повністю справдилися / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск. - С. 22-26.
 • 60. Кірєєв О., Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної політики центральних банків / О. Кірєєв, В. Крилова // Вісник НБУ. - 2005. - № 3. - С. 20-23.
 • 61. Коваль І. Система електронних міжбанківських переказів НБУ / І. Коваль, В. Гаврилюк // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 8 - 10.
 • 62. Ковч Б. Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України / Б. Ковч, Н. Швець // Вісник НБУ. - 2007. - № 2. - С. 5-8.
 • 63. Козюк В. Незалежність центральних банків у світлі макроекономічного аналізу глобалізаційних процесів / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - С. 24-28
 • 64. Козюк В. Проблеми імперичної верифікації незалежності центральних банків / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 5. - С. 48-51.
 • 65. Козюк В. Щодо питання про зв'язок між інфляцією та незалежністю центральних банків у колишніх країнах СРСР / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С. 19-24.
 • 66. Козюк В.В. Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку: порівняння з позиції сучасної монетарної теорії та проблем глобалізації / В.В. Козюк // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 65-75.
 • 67. Копейкин А.Б. Опыт создания кредитных бюро в Польше - некоторые рекомендации для России / А.Б. Копейкин, НС. Пастухова, Н.Н. Рогожина // Деньги и кредит. - 2002. - № 4. - С. 59-63.
 • 68. Корнєєв В.В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів / В.В. Корнєєв // Економіка України. - 2001. - 33.
 • - С. 13-20.
 • 69. Корнієнко Т. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення / Т. Корнієнко, М. Рябокінь // Вісник НБУ. - 2005. - № 1.
 • - С. 28-33.
 • 70. Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах / Г.О. Кришталь // Фінанси України. - 2005. - № 12.
 • 71. КротюкВ. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліни / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. - 2007. - № 5. - С. 3-8.
 • 72. Крупное Ю.С. Кредитование государств Центральными банками / Ю.С. Крупнов // Финансы. - 2001. - № 3. - С. 62-64.
 • 73. Крючкова І. Фундаментальні чинники зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні / І. Крючкова // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 16-21.
 • 74. Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики / О. Кузнецов // Вісник НБУ. - 2001. - № 7. - С. 31-36.
 • 75. Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні / В. Лагутін // Банківська справа. - 2001. - № 4. - С. 33-40.
 • 76. Лагутін В. Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні / В. Лагутін, Т. Кричевська // Вісник НБУ. - 2001. - № 11.
 • - С. 22-25.
 • 77. Лепушевський В. Дія каналів монетарної трансмісії в економіці України / В. Лепушевський // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 28-32.
 • 78. Лупир А. Міжнародний кредитор останньої інстанції: хто він? / А. Лу-пир // Вісник НБУ. - 2001. - № 3 - С. 48-49
 • 79. Луців Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків / Б. Луців // Економіка України. - 2001. - № 10. - С. 20-25.
 • 80. Матвієнко П. Монетизація економіки України: реальний рівень та проблеми його визначення / П. Матвієнко // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С. 29-32.
 • 81. Махаєва О. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею / О. Ма-хаєва, В. Харченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 12. - С. 48-53.
 • 82. Міщенко В. Проблеми організації емісії та обігу готівки / В. Міщенко, Р. Набок, О. Шитко // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 17-23.
 • 83. Михайличенко С Механізм курсоутворення та деякі аспекти його застосування до гривні / С. Михайличенко // Вісник НБУ. - 2004. - № 4. - С. 10-19.
 • 84. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. - 404 с.
 • 85. Мусієнко Т. Необхідні умови і форми взаємодії країн учасниць ЄЕП у сфері грошово-кредитної і валютної політики // Вісник НБУ. - 2005. - № 1.
 • - С. 22-25.
 • 86. Науменкова С Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики / С. Науменкова // Вісник НБУ. - 2006. - № 1. - С. 19-26.
 • 87. Національний банк України: штрихи до портрета // Вісник НБУ. - 2003. - № 10. - С. 56-65.
 • 88. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу / ПО. Нікіфо-ров // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 28-37.
 • 89. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік// Вісник НБУ.
 • - 2005. - № 10. - С. 3-6.
 • 90. Папуша А. Високозахищений друк: український внесок / А. Папуша // Вісник НБУ. - 2005. - № 6. - С. 28-30.
 • 91. Пересада О. Особливості кредитування міжнародними банками проектів під гарантію уряду України / О. Пересада // Вісник НБУ. - 2001. - № 11.
 • - С. 46-48.
 • 92. Петрик О. Недооцінка гривні та її наслідки для монетарної політики / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2005. - № 2. - С. 3-5.
 • 93. Петрик О. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні - вимоги часу / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2005. - № 6. - С. 4-11.
 • 94. Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики? / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 20-23.
 • 95. Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 12-20.
 • 96. Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році / В. Погребна // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 26-27.
 • 97. Поздняков 0.1. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою / О.І. Поздняков // Фінанси України. - 2006. - № 1.
 • 98. Раєвський К., Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісник НБУ. - 2003. - № 4. - С. 11-14.
 • 99. Різник В. Правова природа нормативно-правових актів НБУ / В. Різник // Вісник НБУ. - 2004. - № 4. - С. 20-22.
 • 100.РоманикМ. Внутрішній контроль та аудит у Центральному банку / М. Романик, О. Мельник // ВісникНБУ. - 2003. - № 1. - С. 58-61.
 • 101.Романченко О. Відмивання брудних грошей як злочин / О. Романченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 9. - С. 42-46.
 • 102.Романченко О. Роль сучасного банку у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Романченко // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 55-57.
 • 103.Савченко А. СЕП: виповнюється перше десятиріччя / А. Савченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С. 28-31.
 • 104.Савченко А., Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ / А. Савченко, Є. Бургіна // Вісник НБУ. - 2003. - № 8. - С. 38-41
 • 105.Садков В.Г. О содержании денежно-кредитной политики России / В.Г. Садков, О.П. Овчинникова // Финансы. - 2002. - № 3. - С. 66-69.

Юв.Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства / І. Са-ченко // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 14-15.

 • 107.Скрипник А. Доларизація економіки та динаміка валютних активів домашніх господарств / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник НБУ. - 2003. - № 2. - С. 8-15.
 • 108.Солдатенко В. З історії розбудови банківської системи Федеративної Республіки Німеччини / В. Солдатенко // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - С. 58-63.
 • 109.Сорвин С. В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций / С. В. Сорвин // Деньги и кредит. - 2001. - № 4. - С. 20-23.
 • 110.Соснин А. Государственный долг: иностранным кредиторам - проценты, населению - налоги? / А. Соснин // Экономист. - 2001. - № 8. - С. 83-84.
 • 111.Співак І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання / ГВ. Співак // Фінанси України. - 2004. - № 5
 • 112.Степаненко А. Теорія і практика реорганізації і реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісник НБУ. - 2004. - № 3. - С. 4-8.
 • 113.Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку / Б. Стефанюк // Вісник НБУ. - 2007. - № 4. - С. 57-61.
 • 114.Сухий Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків Європейських держав. Керівні органи центральних банків / Р. Сухий // Вісник НБУ. - 2006. - № 10. - С. 18-22.
 • 115.Терещенко О. Регуляторні можливості Центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки / О. Терещенко //Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 9-12.
 • 116.Терпило В. Як готувалася і проводилася грошова реформа в Україні /

B. Терпило // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск. - С. 14-21.

 • 117.Ткаченко В.В. Инспектирование банком России кредитных организаций / В.В. Ткаченко // Деньги и кредит. - 2001. - № 8. - С. 14-19.
 • 118.Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку / Г.М. Туник // Фінанси України. - 2002. - № 4. - С. 119-125.
 • 119.Чабанова Н. Дистанційний аудит як складова внутрішнього аудиту банку / Н. Чабанова // Вісник НБУ. - 2007. - № 2. - С. 19-22.
 • 120.Черевко О., Романів Є. Механізми запобігання тіньової економічної діяльності у сфері фінансово-грошових відносин / О. Черевко, Є. Романів // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 20-23.
 • 121.Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в Україні / Г. Чмелик // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 30-33.
 • 122.Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України / Ю. Шамшетдінов // Вісник НБУ. - 2004. - № 8. -

C. 9-11.

 • 123.Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації / О.В. Шаповалов // Фінанси України. - 2005. - № 1.
 • 124.Шаповалова М Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні / М. Шаповалова, Т. Єрліна // Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С. 8-11.
 • 125.Швайка М Усунути серйозні прорахунки в грошово-кредитній політиці / М. Швайка // Віче. - 2001. - № 11. - С. 82-91.
 • 126./Левченко С. СЕП і СТП підсумки роботи за рік / С. Шевченко // Вісник НБУ. - 2005. - № 2. - С. 41-42.
 • 127.Щербакова О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей / О. Щербакова // Вісник НБУ. - 2003. - № 5. - С. 52-55. № 2458 від 30.03.2006
 
< Попер   ЗМІСТ