< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні

Здійснення державного аудиту в Україні забезпечує низка нормативно-правових актів (табл. 2.2).

Слід зазначити, що крім нормативних актів, які регламентують проведення державного аудиту, державному аудитору необхідно володіти знаннями про об'єкти аудиторського дослідження.

Така інформація міститься в основних нормативно-правових актах, регулюють бюджетні відносини, бюджетний процес, порядок формування і використання бюджетних коштів, правила ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку і фінансової звітності (додаток 5). Також діяльність контрольних органів відносно здійснення державного аудиту в Україні ґрунтується на міжнародних стандартах державного аудиту.

Стандартизація державного аудиту - це процес встановлення норм, правил і характеристик, справедливих для всіх учасників аудиторської діяльності в державному секторі. Загалом стандартизація є одним із виявів організаційно-розпорядницьких методів управління державним фінансовим контролем, одним із найважливіших засобів поліпшення, зниження складності його організації, реалізації державної контрольної політики.

Стандарт державного фінансового контролю (аудиту) - це база, зразок, еталон, повторюваність, стабільність, що забезпечують розуміння всіма його органами своєї діяльності та свого внеску у спільний результат1.

Уніфікованими стандартами, які забезпечують організацію контрольної діяльності вищих аудиторських установ різних країн, у тому числі й України, є стандарти Міжнародної організації найвищих органів фінансового контролю (INTOSAI) (далі - стандарти аудиту INTOSAI) (додаток 6).

Таблиця 2.2. Нормативно-правові акти, що забезпечують здійснення державного аудиту в Україні

Нормативний акт

Зміст

Господарський кодекс України (ст. 363)

Державний фінансовий аудит е різновидом державного фінансового контролю. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою і органами ДКРС відповідно до законодавства

Бюджетний кодекс України (ст. 26)

Зовнішній контроль і аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються Рахунковою палатою в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України відповідно до його повноважень, визначених законом

Закон України "Про ДКРС в Україні" (ст. 2)

Державний фінансовий контроль реалізується ДКРС шляхом проведення державного фінансового аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель. Державний фінансовий аудит також проводиться Рахунковою палатою в порядку і способом, які визначені законом

Стандарти державного аудиту INTOSAI

Забезпечують організацію аудиторської діяльності вищих органів фінансового контролю різних країн. Поділяються на чотири категорії: базові принципи, загальні стандарти (визначають питання незалежності, компетенції, кваліфікації, досвіду тощо), стандарти проведення аудиту (визначають питання планування, нагляду та огляду, внутрішнього контролю, відповідності законодавству, а також аудиторських доказів, аналітичних процедур), стандарти звітування, котрі визначають правила складання звітів

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики

Містять додаткові параграфи до основних розділів із вказівками про застосування рекомендацій у державному секторі

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджені Наказом ГоловКРУ України від 13 березня 2007 р. № 60

Методичні рекомендації відносно проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, затверджені Наказом ГоловКРУ України від 19 грудня 2005 р. № 451

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання від 25 березня 2006 р. № 361

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм від 10 серпня 2004 р. № 1017

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової і господарської діяльності бюджетних установ від 31 грудня 2004 р. № 1777

Метою стандартів аудиту INTOSAI є узагальнення кращого світового досвіду в цій сфері і створення умов для ефективного управління державними ресурсами1.

Загальна основа системи стандартів аудиту INTOSAI була розроблена на базі Лімської і Токійської декларацій, документів, прийнятих на конгресах INTOSAI, а також доповіді групи експертів Організації Об'єднаних Націй з питань бухгалтерського обліку в державному секторі і контролю державних фінансів у країнах, які розвиваються.

Стандарти аудиту INTOSAI поділяються на чотири категорії:

  • - базові принципи;
  • - загальні стандарти (визначають питання незалежності, компетенції, незалежної старанності, відбору й навчання та підвищення кваліфікації персоналу, підготовки інструкцій, підтримки кваліфікації і досвіду);
  • - стандарти проведення аудиту (визначають питання планування, нагляду та огляду, внутрішнього контролю, відповідності законодавству та нормативно-правовим актам, а також аудиторських доказів-фактів, аналітичних процедур);
  • - стандарти звітування, котрі визначають правила складання звітів, їх повноти, завершеності, відповідності тематиці, своєчасності тощо.

Розроблені INTOSAI стандарти дають змогу визначити принципи і методи перевірки, зокрема перевірки систем із автоматизованою обробкою даних. Ці стандарти повинні розглядатися в конституційному, правовому й іншому контекстах найвищого органу фінансового контролю.

Базові принципи - це прогнози, передумови, логічні принципи і умови, які становлять фундамент розробки стандартів перевірки; ці загальні основи дають змогу аудитору складати висновки і звіти.

Загальні стандарти аудиту описують рівень кваліфікації аудитора і/або ВОФК, який вони повинні мати для компетентного й ефективного виконання свого завдання щодо застосування стандартів аудиту і правил складання звітів.

Мета стандартів проведення аудиту - це визначення критеріїв і загальної основи, що дають можливість аудитору виконувати свою роботу точно, системно і уважно. Вони встановлюють порядок і методику збору аудиторських доказів.

Звіти - це висновки аудитора і його інші міркування щодо всіх фінансових документів в цілому, висловлені за наслідками фінансового аудиту або аудиту законності, а також підготовлені після завершення аудиту ефективності.

Також організацією INTOSAI розроблено "Рекомендації щодо застосування аудиторських стандартів INTOSAI", які складаються з 15 "європейських керівних принципів", що стосуються найважливіших питань методології аудиту: планування перевірки, оцінювання роботи системи внутрішнього контролю, збору доказів у процесі перевірки, виконання аналітичних процедур, використання роботи інших аудиторів та експертів, підготовки звіту про проведену перевірку тощо.

Проте керівні принципи є лише загальною базою, на яку можна посилатися та приймати як необов'язкову основу для аудиторської діяльності у державному секторі. Вони не звільняють вищий орган державного фінансового контролю кожної країни від необхідності описувати процедури перевірок із урахуванням національних обставин, традицій та законодавства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >