< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічний вибір

Безліч економічних цілей при обмеженості ресурсів ставить проблему економічного вибору - вибору найкращого із альтернативних варіантів їх використання, при якому досягається максимальне задоволення потреб при даних витратах. Перед кожною людиною, фірмою, суспільством в цілому виникають проблеми, що, як і для кого виробляти, тобто як визначити умови і напрямки використання обмежених ресурсів. Економічна наука при цьому не тільки прагне зафіксувати те, що є, але й розробляє найкращі варіанти вирішення проблем, що виникають [1]. В економічній теорії передбачається, що кожний господарюючий суб'єкт прагне до максимізації: споживач - задоволення своїх потреб, фірма - прибутку, держава - рівня добробуту людей.

В реальній дійсності люди завжди мають справу з альтернативними витратами. Виробництво одного економічного блага означає відмову від іншого. Раціональна людина повинна підрахувати не тільки майбутні витрати, але й витрати невикористаних виробничих можливостей, щоб зробити оптимальний економічний вибір. Якби ресурси не були обмеженими, то не існувало б і проблеми найкращого, оптимального розподілу їх між різними напрямками використання, підвищення ефективності їхнього використання, а також встановлення правил і способів розподілу.

Концепція ефективності є центральною в економічному аналізі. В загальному розумінні ефективність - це можливість використати найкращим чином те, що має суспільство у своєму розпорядженні для досягнення найкращого результату [2].

Примітки

  • 1. В останньому випадку виникає проблема раціонального ведення господарства. При цьому вважається, що суб'єктом господарства є "homo economicus" - розумний (раціональний) індивід, добре навчений, має глибокі загальні і професійні знання, а також великий практичний досвід. Його метою є досягнення максимальних результатів при даних витратах ресурсів або мінімізація витрат при досягненні визначеної цілі.
  • 2. Стан економіки може бути охарактеризований як ефективний, якщо ефективність досягнута одночасно на всіх взаємопов'язаних ринках. Воднораз усі суб'єкти в економіці можуть констатувати, що вони досягай найкращого стану з точки зору власних цілей. При цьому стан економічної ефективності характеризується тим, що жоден з економічних суб'єктів не може отримати додаткових вигод без того, щоб не завдати втрат іншим суб'єктам. Тобто: якщо всі економічні суб'єкти досягають певного стану і ніхто з них не може його покращити, не погіршуючи стану інших, то економіка досягає стану економічної ефективності.

Поведінка споживача як об'єкт мікроекономічного аналізу

Кожна людина як споживач товарів і послуг, у процесі прийняття індивідуального рішення про витрачання свого доходу керується власними смаками й уподобаннями. Ресурси споживача, як і будь-якого іншого економічного агента, обмежені відносно його бажань. І хоч ми не можемо передбачити, на що конкретно споживач вирішить витратити свій дохід, ми можемо сформулювати основні принципи, що визначають те чи інше рішення споживача, а також умови, за яких забезпечується максимізація його корисності.

В аналізі поведінки споживача ми виходимо з припущення про те, що він приймає рішення самостійно. Теорія вибору споживача дозволяє дати відповідь на питання про те, як люди здійснюють свій вибір і як впливають на нього ціни товарів, доход та структура їхніх потреб. В основі цієї теорії лежить гіпотеза раціональної поведінки споживача, яка означає, що споживач: 1) знає, чого він бажає; може порівнювати доступні йому набори товарів; 2) вибирає набір товарів, якому він віддає найбільшу перевагу.

Моделювання процесу прийняття рішення споживачем охоплює три етапи [1, с.44].

На першому етапі ми повинні формалізувати його індивідуальні смаки й уподобання, тобто визначити, чого він бажає.

На другому етапі ми формалізуємо, що він може, тобто що він може спожити реально, виходячи з його доходу та ринкових цін на блага.

На третьому етапі ми повинні сумістити бажання споживача з його можливостями, тобто визначити, який імовірний вибір максимізує добробут споживача.

Примітка

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл.освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін..; За аг.ред. С. Будаговської. - К. : Основі, 1998. - 518 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >