< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Плюси радянської влади

 • 1. СРСР був створений на невідомих до того часу принципах: федерація суверенних республік із правом виходу з його складу.
 • 2. Було здійснено прискорену модернізацію суспільства, грандіозну індустріалізацію, що перетворило Радянський Союз на одну із супердержав світу. Вже у 1937 р. за абсолютними обсягами промислового виробництва він посів друге місце після США (царська Росія у 1913 р. була на п'ятому місці у світі).
 • 3. Радянський Союз зміг вистояти у боротьбі з гітлерівською Німеччиною, захистивши разом з іншими союзними державами світ від фашизму.
 • 4. Унаслідок проведення "культурної революції" ліквідовано неписьменність. До 1959 р. її повністю ліквідували на теренах СРСР (на початок XX ст. дві третини населення Російської імперії не вміли читати і писати). Деякі народи одержали систему писемності, якої раніше не існувало. У грудні 1917 р. більшовики здійснили реформу орфографії російської мови, що значно її спростила. Набагато зросли масштаби здобуття не лише середньої, а й вищої освіти.
 • 5. Значна увага приділялася розвиткові науково-технічного прогресу, що дало змогу досягти значних успіхів, зокрема в освоєнні космічного простору.
 • 6. Значна соціальна мобільність, яка відкрила широкі можливості для представників нижчих прошарків колишньої Російської імперії піднятися у соціальній ієрархії до найвищих рівнів статусу і влади (від селянина або робітника до міністра, генерала або академіка).
 • 7. З часом було ліквідовано злиденність і забезпечено гарантований прожитковий мінімум, що захищав від жаху очікування голодної смерті. У країні було ліквідоване безробіття, діяли системи одержання безплатної освіти, медичної допомоги, житла та ін.
 • 8. Декілька народів отримали державність, об'єднали землі, тривалий час розподілені між іншими державами (зокрема, стосується України).
 • 9. Відбувався прискорений розвиток раніше відсталих народів, багато було зроблено для прискорення їх соціального, економічного, культурного розвитку.
 • 10. Формувався радянський патріотизм і інтернаціоналізм, який мав перешкоджати появі ворожнечі на національному ґрунті, сприяти толерантності й демократизму.

Мінуси радянської влади

 • 1. Деклароване право виходу республік зі складу СРСР не було забезпечено юридичними механізмами реалізації, а будь-які спроби відстояти національні позиції кваліфікувалися як вияви "буржуазного націоналізму" з наступним нищенням носіїв подібних ідей.
 • 2. Здійснення економічних трансформацій ґрунтувалося насамперед на скасуванні приватної власності, ринкових відносин, підприємництва. Натомість впровадили жорстку централізовану планову командно-адміністративну економіку, яка виявилася врешті-решт нежиттєздатною.
 • 3. Прискорена модернізація та індустріалізація (Й. Сталій поставив перед СРСР завдання здійснити ривок і за десять років подолати шлях, на який індустріальний Захід витратив 100—150 років) проводилися "згори", нехтуючи потребами низів, не зважаючи на витрати матеріальних ресурсів і людської енергії. У жертву принесли мільйони людських життів. Насамперед це стосується селянства. Наслідками були страшні голодомори, у результаті яких по всьому Союзові вмерло майже 10 млн. осіб, а найбільше — в Україні.
 • 4. Перемога у війні 1941—1945 pp. була здобута надто дорогою ціною. Донині не встановлено, скільки радянських людей загинуло. Називалися цифри і 20, і 27 млн., і більше. Країну відкинуто у своєму розвиткові на кілька десятиліть назад. Небаченого значення набув військово-промисловий комплекс, оскільки офіційно визначили, якщо після Першої світової війни соціалізм переміг на одній шостій частині суходолу, після Другої світової війни утворилася світова соціалістична система, то після Третьої світової комунізм переможе на всій земній кулі. Радянська система була надто мілітаризована. Переможці з часом перетворилися на злидарів, яким гуманітарну допомогу надсилали ті, кого перемогли у минулій війні.
 • 5. Прориви у науково-технічному прогресі мали місце насамперед у тих галузях, які могли забезпечити військову могутність. Разом із тим низку наук проголосили "продажними дівками імперіалізму" (генетика, кібернетика, психологія, соціологія та ін.). Панування "єдино вірної науки — марксизму-ленінізму" — заперечувало будь-які інші погляди і призвело до несприйняття новацій, пов'язаних із переходом до постіндустріального суспільства.
 • 6. Проводилася політика "поступової ліквідації класового суспільства", яка почалася зі знищення представників дворянства, буржуазії, офіцерства, духовенства, старої інтелігенції. У боротьбі за "єдність радянського народу" велася лінія на усунення національних і соціальних відмінностей. Суттєвим чинником були репресії проти тих, хто заважав здійсненню політики комуністичної партії. Насамперед це стосувалося інтелектуальної еліти країни, яка могла поставити таку політику під сумнів. Заборонялося будь-яке вольнодумство.
 • 7. Концентрація влади в руках партійної номенклатури, яка контролювала всі сфери життя — від економіки до настроїв пересічних громадян. Система поліцейського репресивного контролю насправді зводила нанівець усі декларовані демократичні права і свободи.
 • 8. Попри те, що життєвий рівень радянських людей поступово зростав, реальної оплати за працю не існувало. Влада створила умови, за яких працівники одержували мінімум, що лише підтримував їх працездатність. Умови праці й життя поступалися тим, які були у розвинених країнах світу. Брак матеріальної зацікавленості і неможливість заробити більше призводили до низької дисципліни та культури праці. Постійно спостерігався дефіцит послуг і товарів народного споживання.
 • 9. Федерація суверенних республік насправді була перехідним етапом до "нової історичної спільності — радянського народу". Велася лінія на усунення національних відмінностей і забезпечення сили інтернаціональної імперії. Республікам створювалися різні умови. Середньоазіатські перетворювалися на монокультурні, де головним було вирощування бавовнику. До Прибалтики йшли кошти на розвиток високотехнологічної продукції. Центр свідомо посилював розділення праці між республіками і пов'язану із цим багатосторонню економічну залежність і переплетення. Ресурси і кошти з кожної союзної республіки стягували до центру, звідки вони розподілялися між іншими, особливо підтримуючі раніш відсталі регіони, багато з яких перебувало на патріархальному рівні. Мета полягала у тому, щоб прискорити процес їх розвитку, не беручи до уваги місцеву специфіку. Це породжувало насилля і протиборство.
 • 10. Радянській агітаційно-пропагандистській системі не вдалося насправді створити "нову радянську людину". Особливо невдалим цей намір виявився в останній період існування СРСР.
 • 11. Зрозуміло, що розглянуто не всі аспекти, і можна подумати над тим, які позитивні і негативні тенденції та їх наслідки були представлені в історії Радянського Союзу. Це важливо з точки зору розуміння причин його розпаду і особливостей розвитку нових держав, які утворилися на його уламках. Окремо слід розкрити сутність радянської внутрішньої національної політики.

Запитання для самоперевірки

Назвіть два проекти створення нової багатонаціональної держави, які розробляло більшовицьке керівництво. Чий проект переміг? У чому полягала його сутність?

На яких основах був створений Союз Радянських Соціалістичних Республік?

Які республіки увійшли до складу Союзу PCP у грудні 1922 р.?

Чому Радянський Союз був імперією?

У чому полягала особливість СРСР як централізованої держави?

Який лад був створений у Радянському Союзі?

Чим зумовлені масові репресії за часів радянської влади?

Оцініть позитиви і негативи радянського ладу.

Завдання для самостійної роботи

Складіть хронологію процесу творення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Яка теоретична модель, на вашу думку, найліпше пояснює сутність ладу, встановленого в Радянському Союзі?

Проілюструйте на прикладах можливість використання моделі "східна деспотія" для пояснення сутності радянського способу буття.

Проаналізуйте психологічні основи популярності комуністичної ідеї у минулому і в частини населення пострадянського простору нині.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >